MónTerrassa
El PSC demana un Pla Director de transformació del Vapor Ros

El PSC presenta un Acord de Junta de Portaveus per demanar a la Generalitat de Catalunya un Pla Director de transformació del Vapor Ros. Si s’aprova es llegirà al ple de juny, el dimecres 23.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Vapor Ros és un conjunt arquitectònic situat al centre de Terrassa, format principalment per una
antiga nau industrial, restaurada per l’arquitecte modernista Lluís Muncunill el 1907, que està
inclosa dins del Catàleg Municipal de Béns Protegits. L’Ajuntament voldria preservar la seva qualitat
ambiental i arquitectònica, com també les activitats consolidades que hi ha en aquesta nau i les
seves edificacions auxiliars. En aquest sentit, al Ple de gener de 2020 es va aprovar inicialment la
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a l’àmbit del Vapor Ros.
L’objectiu principal era revitalitzar tot aquest àmbit, que inclou altres finques com la Casa Mariano
Ros o l’antic Bingo del Portal Nou, que no ha sofert cap mena de transformació urbanística, amb el
consegüent deteriorament dels diferents immobles i amb el 90% del seu sostre sense cap tipus
d’activitat. A partir d’ara, correspon a la Generalitat, a través de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de l’Arc Metropolità de Barcelona resoldre l’aprovació definitiva del planejament urbanístic.
El Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) actual atorgava a tot aquest àmbit usos comercials,
residencials i d’equipaments només a la Casa de Mariano Ros. Amb la modificació puntual aprovada
provisionalment el juliol de 2020, es contempla que els usos de la nau principal del Vapor Ros, les
edificacions del carrer del Portal Nou, les plantes pis de la Casa Mariano Ros i l’edificació del carrer
de l’Església, amb un total de 11.415 m2, es defineixin com a equipaments (administratius,
educatius, serveis socials i cívics, entre d’altres). Mentre, les plantes baixes de la Casa Mariano Ros i
de la finca contigua del carrer de l’Església, amb 437 m², s’ampliaran a usos terciaris (oficines,
comerç i restauració, entre d’altres).


Anteriorment, al Ple de febrer de 2018 es va aprovar la Proposta de Resolució per l’impuls d’un
projecte d’autoorganització col·lectiva per a la rehabilitació i activació del Vapor Ros en la que es
proposava, entre d’altres acords, vetllar per la preservació dels valors arquitectònics i ambientals del
Vapor Ros així com per fer possible la continuïtat de les activitats existents que han contribuït
decisivament a la seva preservació. També es defensava que aquest és un espai que ha de ser cedit
a la ciutat de Terrassa i demanava impulsar conjuntament amb l’associació de veïns del Vapor Ros la
creació d’un projecte d’autoorganització col·lectiva que pogués ser receptor de la cessió de la
titularitat o de l’ús de l’espai i que assumís la responsabilitat de definir un procés d’activació,
ocupació i rehabilitació del Vapor Ros. I finalment, es demanava la organització d’unes jornades
públiques per donar a conèixer projectes similars existents al nostre entorn que poguessin servir per
orientar les accions a realitzar.


Lamentablement, tot i que la transformació urbanística del Vapor Ros i del seu entorn més
immediat plantejat per l’Ajuntament s’alinea amb aquestes peticions que volen garantir l’interès
públic i social de tot l’àmbit, cap dels acords aprovats al Ple de febrer de 2018 s’han dut a terme.
Únicament, aquesta proposta va servir d’impuls perquè el novembre de 2018 es creés la Plataforma
en Defensa del Vapor Ros, per preservar aquest patrimoni històric, social i cultural de la ciutat,
formada per veïns, llogaters i usuaris de les activitats existents que cada vegada son més escasses.
Recentment, la Generalitat de Catalunya, propietària actual del recinte del Vapor Ros, ha anunciat
l’inici imminent de les obres d’arranjament de les cobertes de les antigues naus industrials. Aquesta
actuació, consisteix en garantir la seguretat estructural i la estanquitat dels volums, revertint la seva
degradació, com a pas previ a la futura rehabilitació integral dels edificis i posada en funcionament
dels usos i activitats que finalment s’hi acabin ubicant. Al mateix temps, els tècnics de la Generalitat
han notificat als veïns que calia desallotjar els habitatges i locals ocupats durant el temps que
duressin les obres, fet que pot suposar el tancament definitiu de les activitats tenint en compte els
mesos acumulats d’inactivitat provocada per les restriccions degudes a la pandèmia de la Covid-19.
Tot i ser una intervenció absolutament necessària no deixa de ser una actuació de manteniment
d’un patrimoni que porta anys degradant-se i que per tant reclama actuacions més contundents,
tant des de la perspectiva de la rehabilitació integral com de la definició dels usos futurs i impuls de
l’activitat social i econòmica de l’àmbit. És per aquest motiu que creiem pertinent i absolutament


necessari que l’actual propietari, la Generalitat de Catalunya emprengui la iniciativa de redactar un
Pla Director de transformació del Vapor Ros i posi els mitjans necessaris per tal que ho faci de forma
oberta i participativa, de la mà de l’Ajuntament de Terrassa i escoltant a totes les parts implicades.
Per tot el que s’ha expressat es proposa a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa
l’adopció dels següents:


ACORDS
Primer – Instar a la Generalitat de Catalunya a que abans que finalitzi l’any 2021 encarregui la
redacció d’un Pla Director de transformació del Vapor Ros de Terrassa.
Segon – Demanar a la Generalitat de Catalunya que executi les obres de rehabilitació anunciades,
compatibilitzant-les amb l’activitat comercial i social existent dins l’àmbit del Vapor Ros.
Tercer – Notificar els acords presents al Departament i Servei que correspongui de la Generalitat de
Catalunya així com a la Plataforma en Defensa del Vapor Ros.

Nou comentari

Comparteix