MónTerrassa
L’equip de Govern vol canviar el representant de l’Ajuntament al Consorci del Museu Tèxtil

El Govern municipal porta al ple una proposta de resolució de canvi de designació de representats en Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil. Proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels acords següents.

Acords:

PRIMER. Designar a la SRA. MARIONA VIGUÉS i JULIÀ representant de l’Ajuntament de Terrassa en el Consell General del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil, en substitució del SR. AMADEU AGUADO MORENO.

SEGON. Que es procedeixi a fer públics els presents acords en la seu electrònica municipal – Portal de Transparència, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en el Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el que preveu el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i que es comuniquin al Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil.

EXPOSICIÓ MOTIUS:

El Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, és un ens consorcial públic de caràcter local constituït per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa l’any 1994, i que té per objecte la recerca, documentació, conservació i difusió del patrimoni i la cultura tèxtil, així com la prestació de serveis especialitzats relacionats.

Pel que respecta als seus òrgans de govern i gestió, l’article 9 dels estatuts del Consorci determina que el Consell General tindrà la composició següent: a) Presidència: la persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona o Diputat/da en qui hagi delegat, b) Vicepresidència: La persona titular de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Terrassa, o persona en qui delegui, c) 10 vocalies: 5 designades per la Diputació de Barcelona, 4 designades per l’Ajuntament de Terrassa i 1 corresponent a la persona titular de la Direcció-Gerència.

D’acord amb la indicada previsió estatutària, i produïda la renovació de la Corporació municipal resultant de les darreres eleccions locals, l’Excm. Ajuntament en Ple va adoptar l’acord de designació de tres dels quatre vocals que corresponen a l’Ajuntament de Terrassa; concretament els membres de la Corporació Sr. Josep Forn i Cadafalch, la Sra. Rosa Boladeras Domingo, i la Sra. Núria Marín García, reservant la designació del quart vocal fins conèixer la proposta dels grups polítics municipals que no estan integrats al govern municipal.

En data 4 de desembre de 2019 els grups municipals de PSC-CP, Ciutadans i Junts per Terrassa, van comunicat a aquesta Alcaldia la voluntat que la dita designació recaigués, per períodes de temps equitatius, primer en el regidor Sr. Amadeu Aguado Moreno, i posteriorment en la ex-regidora Sra. Mariona Vigués i Julià,

En data 20 de desembre de 2019 el Ple municipal va designar al regidor Sr. Amadeu Aguado Moreno, com a representant de l’Ajuntament de Terrassa en el Consell General del referit consorci, i pertoca en aquests moments procedir a la designació de la Sra. Mariona Vigués i Julià.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa