Tot per Terrassa presenta un acord de Junta de portaveus PER LA INCORPORACIÓ DE MEDIADIORS INTERCULTURAL EN L’ÀMBIT SOCIOSANITARI. També ho presenta com a proposta de resolució al ple de Divendres.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En els últims anys, en un món cada vegada més globalitzat, el fenomen de la immigració s’ha
convertit en una realitat per a la majoria dels països. Això ha fet sorgir necessitats
comunicatives en àmbits molt diversos, com ara la sanitat.


Aquestes necessitats comunicatives sorgeixen principalment a causa de les diferències entre la
llengua i la cultura. Arran d’aquesta nova necessitat social, sorgeix el que es coneix com a
mediació intercultural o interpretació de comunitat.


Per a les famílies immigrants, l’accés efectiu als serveis sanitaris és de vital importància per a la
integració al país d’acollida. No obstant això, aquest accés es veu sovint limitat pel
desconeixement, d’una banda, de la llengua i la cultura de la comunitat d’acolliment i, per una
altra, del seu sistema sanitari.


Professionals sanitaris han detectat que existeix un augment de casos d’anèmia provocada per
la Ferropènia, és a dir, el dèficit de ferro en nens, nenes i adolescents de la ciutat d’origen
magrebí. La ferropènia es una de les primeres causes d’anèmia mundial provocant un
problema de salut que afecta al desenvolupament neurocognitiu, pondoestatural, queilitis,
trastorn del son etc. Es una problema de Salud Pública en que la falta de Ferro és la causa
principal, però no podem oblidar que l’anèmia és causada per nombrosos factors com són el
socioeconòmic i el cultural. Estem parlant, per tant, d’un problema de Salud que es pot
solucionar sempre i quan es tinguin els recursos necessaris per a aconseguir-ho i per això, la
barrera idiomàtica no ha de ser una de les causes.


Facilitar l’atenció sanitària als pacients tant en Centres d’Atenció Primària com en hospitals es
una estratègia indispensable per tal de prevenir, detectar i acompanyar en tractaments i
malalties com l’anèmia.

Millorar i facilitar la comunicació entre els pacients i el personal sanitari, identificar i afrontar
conflictes culturals i de percepció de la salut i facilitar la construcció d’habilitats interculturals
entre el personal sanitari i la institució sanitària en el seu conjunt són els objectius dels
mediadors sociosanitaris.


La figura del mediador garanteix la comprensió de diagnòstics i tractaments, la interpretació i
transmissió d’informacions sanitàries i de salut pública.


No obstant això, no existeixen serveis de mediació intercultural o traducció/interpretació
organitzats de manera oficial.


Comptar amb un mediador o mediadora intercultural podria contribuir a establir accions i
estratègies mes adequades a la realitat.


Per tal de millorar la accessibilitat de la població immigrant als serveis socials i de salut i
fomentar la comunicacions i comprensió i l’acompanyament i assessorament es proposen els
següents acords:

ACORDS:

  • PRIMER: Reclamar a la Generalitat de Catalunya la dotació de recursos per als centres
    sanitaris per a la incorporació de mediadors i mediadores que facilitin la comunicació i
    comprensió per als tractament mèdics, sobretot en nens i nenes i adolescents.

Nou comentari