Terrassa referma el seu compromís amb el medi ambient

Terrassa referma el seu compromís amb el medi ambient. L’acord de la Junta de Portaveus municipals ha estat per unanimitat.

Acords

L’Ajuntament de Terrassa referma una vegada més el seu compromís amb el medi ambient, amb la lluita contra el canvi climàtic, en el convenciment que els objectius de reducció d’emissions són perfectament possibles.

Segon.- L’Ajuntament de Terrassa es compromet a continuar treballant per contribuir l’assoliment d’aquests objectius a nivell local, en especial la promoció del consum local a través del comerç urbà de proximitat.

Tercer.- L’Ajuntament de Terrassa requereix el Govern de l’Estat, de la Generalitat, de les Diputacions i de les organitzacions municipalistes, que incorporin aquestes perspectives mediambientals al disseny de la sortida del confinament i la desescalada.

Acord de la Junta de Portaveus per demanar major consciència i respecte envers del Medi Ambient, presentada pel PSC.

Enguany la celebració del Dia mundial del Medi Ambient ha de comportar una declaració d’intencions més ferma i compromesa que mai. Els efectes de la pandèmia que vivim han de significar un revulsiu per afrontar la crisi ambiental en general, i la climàtica en particular, amb més força; i amb la necessària i imprescindible complicitat de la ciutadania i els agents econòmics i socials. Situacions extremes com la de la Covid-19 permeten visualitzar el potencial de reinventar- nos dia a dia i d’emprendre accions i assolir fites que en d’altres moments no ens semblaven possibles.

Terrassa té una llarga trajectòria apostant per la sostenibilitat i el medi ambient, que es va concretar al 1993 amb la creació del Consell Municipal de Medi Ambient i sobretot quan al 1995 es va endegar el procés Agenda 21, que ha comportat l’aprovació de diversos fulls de ruta en aquest àmbit i l’adhesió a diverses iniciatives europees. Aquest procés ha culminat, recentment, en l’aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de Terrassa (2018), la Declaració d’Emergència Climàtica (gener 2020) i l’emmarcament de l’actual Pla de Mandat municipal en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Més enllà de les declaracions i els plans d’acció, al llarg d’aquests anys Terrassa ha assolit fites importants i s’han materialitzat projectes rellevants: des de l’aposta pel projecte TEI (Terrassa Energia Intel·ligent), fins a la aprovació i desenvolupament del projecte de l’Anella Verda, passant per la municipalització del servei de prestació i abastament d’aigua.

En aquesta línia l’Ajuntament de Terrassa referma, amb aquest acord, el seu comprimís amb el medi ambient i amb la lluita contra el canvi climàtic i es compromet a continuar treballant per assolir aquests objectius a nivell local (reducció d’emissions i promoció del comerç de proximitat, per exemple).

El full de ruta iniciat es materialitzarà en els propers anys en diverses actuacions, emmarcades plenament en l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible, entre d’altres:

•Continuar potenciant la promoció d’una economia circular i saludable amb la elaboració de programes específics. •Dinamització dels espais de sostenibilitat en el sentit més ampli, i que més enllà de l’educació i la sensibilització permeti consolidar sinergies i complicitats amb el teixit social i econòmic de Terrassa.

•Aprovació d’una estratègia municipal de Resiliència Urbana que permeti avançar cap a una ciutat més preparada per afrontar els riscos i reptes del futur derivats del canvi climàtic i sigui capaç de fer front a les vulnerabilitats i sobreposar-se als impactes de forma proactiva , amb l ́objectiu de garantir la qualitat de vida de la ciutadania.

•Aposta clara per un model de transició energètica: implantació de sostres fotovoltaics per l’autoconsum; promoció de comunitats energètiques amb participació d’agents econòmics i ciutadania organitzada.

•Promoure un canvi cultural al voltant dels usos de l’energia a través de la promoció d’accions de sensibilització i programes de bones pràctiques entre els treballadors municipals i els usuaris dels equipaments són els primers a gestionar millor l’energia que consumeixen.

•Replantejament de la contractació pública amb la introducció de compra pública innovadora i models de contractació per servitització en la prestació de serveis públics.

•Desenvolupar el Pla de Mobilitat Urbana 2016-2021.

•Renovació de les flotes municipals amb vehicles més eficients i ambientalment sostenibles.

•Promoció de la mobilitat sostenible amb la promoció del vehicle elèctric, de l’ús de la bicicleta a través d’una xarxa de carrils bici i la progressiva pacificació de vies públiques. •Continuar comprant energia elèctrica verda certificada pels equipaments i serveis municipals.

•Vetllar per la qualitat ambiental per garantir que l’aire net és un requisit bàsic per a la salut.

•Planificar la retirada de l’amiant en les cobertes dels equipaments municipals i incentivar la retirada de fibrociment en cobertes d’edificis de titularitat privada.

•Estudiar un nou mapa de capacitat acústica per reduir la contaminació acústica derivada de sorolls i vibracions. •Implantació de nous serveis de recollida de residus i neteja viària, on es preveguin criteris de sostenibilitat.

•Treballar per la creació d’una oficina municipal per la promoció de l’economia circular de Terrassa com a projecte estratègic per a la promoció de l’economia verda a través de la recuperació i revalorització dels recursos. •Impulsar projectes en el marc de la simbiosi industrial per avançar d’un model de desenvolupament econòmic sostenible. •Desplegament del Projecte de l’Anella Verda i definir portes d’accés amb els diferents barris de la ciutat.

•Avançar en la implantació del Pla director de l’Aigua en els nous escenaris del canvi climàtic.

Nou comentari