Terrassa lluitarà contra la pobresa menstrual

Acord de Junta de Portaveus presentat per ERC i transaccionat amb Tot per Terrassa

Acord de Junta de Portaveus per lluitar contra la pobresa menstrual. Presentat per ERC i transaccionat amb Tot per Terrassa

Exposició de motius

La pobresa menstrual és un problema que afecta a milions de persones arreu del món a
causa dels elevats preus dels productes d’higiene menstrual que moltes d’elles no es poden
permetre, però no es limita només a aquest fet, cal tenir també en compte la manca d’accés
a banys i instal·lacions on tenir cura de la higiene personal durant el període menstrual. La
pobresa menstrual és una realitat: una de cada quatre europees es veu obligada a triar
entre adquirir productes d’alimentació o d’higiene menstrual.
Cal destacar que a l’estat espanyol, prop de mig milió de dones es troben en pobresa
severa. Entenent que, la pobresa menstrual és derivada de la pobresa econòmica, mig milió
de dones es troben en una pobresa menstrual severa, 2 de cada 10 dones.
El proper 28 de maig se celebra el Dia Mundial per a la Visibilització Menstrual. Una data
que es reivindica des del 2014 i que posa sobre la taula qüestions de gènere molt sovint
silenciades a l’agenda política i mediàtica. La menstruació encara a dia d’avui és tractada
com un tema tabú envoltat de mites, a vegades presentats sota una base aparentment
científica que no té en compte les vivències de les persones menstruants. L’escassa
educació menstrual La falta de pedagogia sovint origina un seguit de creences falses que
vulneren en moltes ocasions els drets de les persones que menstruen, infantilitzen la regla i
normalitzen el dolor. Un altre aspecte a tenir en consideració és la importància del
llenguatge inclusiu i dels espais segurs en els lavabos públics, que cal que siguin
degudament senyalitzats per tal de garantir la seguretat de totes les persones usuàries.
La pobresa menstrual fa més susceptibles les persones que menstruen de patir infeccions,
ja que la falta de banys o instal·lacions fa que moltes d’elles no puguin mantenir una
correcte higiene personal. Aquesta situació afecta especialment les persones sense llar o
amb un alt grau d’exclusió social. Per aquest motiu és necessari reduir al mínim l’IVA dels
productes sanitaris i d’higiene per la menstruació, en considerar-los productes de primera
necessitat i garantir-ne l’equitat a través de la gratuïtat per a totes aquelles persones que ho
necessitin, ja que per als col·lectius esmentats els mètodes reutilitzables no sempre són una
opció vàlida. De tota manera, cal fomentar el seu ús, ja que els productes d’higiene
menstrual reutilitzables són a la llarga més econòmics i tenen un menor impacte
mediambiental. És per aquesta raó que cal garantir l’accés a lavabos segurs i inclusius, per
tal que les persones que fan servir aquests mètodes alternatius, com per exemple la copa
menstrual, se sentin còmodes per utilitzar-los arreu.
La cultura menstrual no es pot abordar només des d’un punt de vista de consum de
productes d’higiene, ja que va molt més enllà, però és imprescindible començar a fer aquest
primer pas al nostre país. De fet, el Parlament escocès va aprovar el passat 26 de
novembre de 2020 un projecte de llei per oferir de forma gratuïta productes d’higiene
menstrual com compreses o tampons. D’aquesta manera Escòcia s’ha convertit en el primer
país en establir, mitjançant una llei, la gratuïtat d’aquests productes, en un esforç per
combatre la pobresa menstrual.

Cal abordar la cultura menstrual des d’un llenguatge inclusiu, des del respecte i
l’acompanyament i creant espais segurs. Per això s’han de promoure, fer conèixer i fer
assequibles els productes d’higiene menstrual de llarga durada, més respectuosos amb el
medi ambient, i també garantir l’accés a aquells productes que s’adeqüïns’adeqüin millor a
cada persona, però no ens podem quedar només aquí. Més enllà de l’accés als productes
per a la regla, cal fomentar el coneixement de tothom respecte la menstruació i fer-ho des
de la coeducació des de la infància per tal d’empoderard’apoderar les persones que
menstruen, per trencar tabús i mites i també per educar en la diversitat: ni totes les
persones que menstruen són dones ni totes les dones menstruen.
Per tots aquests motius, és imprescindible treure la menstruació de l’esfera privada, on
havia estat relegada i invisibilitzada, i situar-la al debat públic i impulsar des de les diverses
administracions polítiques públiques que hi donin resposta.
Per tots aquests motius es demana al ple de la corporació que adopti els següents acords:

ACORDS
Primer.- Fer campanyes d’informació i sensibilització permanents des dels diferents serveis
municipals, tant de les diverses possibilitats de productes sostenibles per a la menstruació
com de coneixement de la regla des d’una perspectiva interseccional amb l’objectiu de
superar tabús i mites i donar eines, especialment al jovent.
Segon.- Incorporar a nivell formatiu tallers de sensibilització i educació, amb perspectiva de
gènere i interseccional i des d’una òptica transversal, sobre la menstruació i els seus
aspectes més invisibilitzats, per tal d’acabar amb l’estigma social. També es donaran a
conèixer els diferents productes d’higiene menstrual que trobem actualment al mercat
Tercer.- Posar a disposició de la ciutadania en risc d’exclusió social o en situació de
sensellarisme, a través de Serveis socials, la gratuïtat dels productes d’higiene menstrual i
garantir-ne l’accés als lavabos d’edificis municipals per a la seva higiene menstrual..
Quart.- Senyalitzar degudament els lavabos municipals amb cartells inclusius, tot estudiant
la millor manera de fer-ho, amb l’objectiu que s’indiquin aquells lavabos amb una pica en
l’espai privat que generen un entorn segur per, si cal, netejar la copa menstrual, aquells que
disposin del canviador de nadons i també lavabos neutres, per a qualsevol persona,
independentment del seu sexe biològic i la seva identitat de gènere
Cinquè.- Amb motiu del Dia Mundial per la Visibilització menstrual, el proper 28 de maig i
cada any, il·luminar la façana de l’Ajuntament de color vermell per visibilitzar la menstruació
i treballar per incorporar, de cara a propers anys, alguna xerrada o taller de conscienciació i
visibilització.
Sisè.- Instar la Generalitat de Catalunya a realitzar campanyes de difusió sobre productes
d’higiene menstrual reutilitzables i sostenibles i fomentar-ne la seva venda al comerç local i
de proximitat.
Setè.- Instar a l’Estat Espanyol a baixar amb urgència l’IVA dels productes menstruals al
tipus superreduït, del 4%, i a iniciar un projecte de llei en la línia escocesa, per garantir a la
llarga la gratuïtat d’aquests productes.

Nou comentari