MónTerrassa
Quitèria Tarragó tindrà retrat a la Galeria de Terrassenc Il·lustres

Al ple de novebre que se celebra aquest divendres hi va el NOMENAMENT DE LA SENYORA QUITÈRIA TARRAGÓ CASELLAS COM A FILLA ADOPTIVA DE TERRASSA AIXÍ COM LA INCLUSIÓ DEL SEU RETRAT A LA GALERIA DE TERRASSENCS I TERRASSENQUES ILUSTRES

Antecedents
Per decret de l’Alcaldia-Presidència número 2021-10-15 DECR 15628/2021, de 15 d’octubre de 2021, tot recollint la demanda del “Ple de Dones” celebrat el passat dia 9 de juliol, es resol iniciar expedient per tal nomenar Filla Adoptiva de Terrassa a la Sra. Quitèria Tarragó Casellas i la inclusió del seu retrat en la Galeria de Terrassencs i Terrassenques Illustres, així com es nomena instructora de l’expedient a la senyora Ona Martínez Viñas i secretari al senyor Manuel Galindo Montes.

Fets
En data 2 de novembre de 2021, la instructora de l’expedient ha donat per finalitzades les actuacions i ha formulat una proposta motivada de nomenament de Filla Adoptiva de Terrassa a la Sra. Quitèria Tarragó Casellas i la inclusió del seu retrat en la Galeria de Terrassencs i Terrassenques Il·lustres, atenent el seu currículum i mèrits en benefici de la ciutat de Terrassa i de l’accés de les dones a la vida pública.

Fonaments de dret
Aquesta Alcaldia Presidència, d’acord amb el que preveu l’article 57.6 del Reglament Orgànic Municipal respecte la possibilitat de presentar Propostes de Resolució, i en aplicació del que determina l’apartat tercer de l’article 22 del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Terrassa, i recollint alhora la proposta de la Junta de Portaveus amb el suport de la totalitat dels Grups Polítics Municipals, s’honora en proposar a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció del següent>:

Acord
Unic.- L’atorgament de Títol de Filla adoptiva de la ciutat de Terrassa, a títol pòstum, a la senyora Quitèria Tarragó Casellas així com la col·locació posterior del seu retrat a la Galeria de Terrassencs i Terrassenques Il·lustres com a prova de reconeixement per la seva trajectòria en benefici del bé públic, pel seu paper obrint camí a la presència de les dones en la política i projectant la ciutat de Terrassa, mèrits que queden acreditats en la documentació que integra l’expedient.

ANTECEDENTS
Quitèria Tarragó i Casellas (Les Piles, la Conca de Barberà,1896-Vilafranca del
Penedès, Alt Penedès, 1980) va esdevenir, el juliol de 1937 la primera dona en ocupar
un escó dins la corporació municipal de Terrassa, fent-se càrrec de la regidoria de
Cultura i d’Acció Social. Llevadora de professió, va ser una sindicalista i política
destacada, i una oradora brillant. Va ser, en definitiva, un exemple de lideratge
feminista en una època en què el patriarcat estava fortament arrelat en tots els àmbits
de la societat. Acabada la guerra, va ser víctima de la repressió franquista degut a la
seva activat sindical, política i professional i va ser condemnada a dotze anys de presó.
La repressió va afectar també la seva activitat professional i va ser obligada a
abandonar Terrassa. La seva lluita i la d’altres dones del període republicà van ajudar a
obrir la porta a altres dones en l’accés a la política i al servei a la ciutat.


La trajectòria de la Quitèria Tarragó, dona pionera en tants sentits i dona també
invisibilitzada com tantes altres pel fet de ser-ho, ha arribat fins a nosaltres gràcies a
l’esforç de recuperació de la memòria història amb perspectiva de gènere que han fet el
Centre d’Estudis Històrics de Terrassa (CEHT), el Casal de la Dona i el Grup de treball
Espai de Memòria i valors democràtics per mantenir viu el record de les persones
terrassenques que han lluitat per la democràcia i contra la repressió. La realització del
treball de recerca per a l’elaboració d’un llibre i d’una exposició sobre de la figura de la
Quitèria Tarragó Casellas per part de la historiadora Teresa Rodríguez Herrerías,
membre del CEHT i del Casal de la dona, ens permet recordar una dona que ens ha
enfortit com a ciutat i com a societat amb la seva obra i el seu pensament. El seu
treball, el més complert realitzat fins la data sobre la primera regidora del nostre
ajuntament, serveix per documentat i recolzar l’aprovació per part del ple municipal dels
honors que ara se li demanen.


L’any 2020, coincidint amb el quaranta aniversari de la seva mort, i declarat per les
Nacions Unides com a Any internacional de la Infermeria i la Llevadoria, es va
programar la realització d’un homenatge a Quitèria Tarragó Casellas. Dissortadament,
va ser també un any marcat per les restriccions provocades per la pandèmia de la
Covid-19 i la commemoració va haver de ser posposada. AL 2021 es van reprendre els
actes d’homenatge dins la programació del 8 de març, en aquesta edició sota el lema
“Feminismes i lideratges transformadors” i molt a prop de la data del Catorze d’Abril, en
el que es va commemorar el 90è aniversari de la proclamació de la Segona República,
esdevinguda precisament arrel dels resultats d’una convocatòria electoral municipal.
L’empremta d’aquestes jornades commemoratives té un sentit de permanència en
descobrir-se una placa en honor de la primera regidora del nostre ajuntament a la
façana de l’edifici conegut com “La Gota de Llet”, al carrer de la Unió, 36 de la nostra
ciutat

Els treballs endegats en l’edició del 8 de març de 2021, es va concretar que
l’Ajuntament de Terrassa celebraria una sessió del Ple de Dones, per potenciar la
participació de les entitats a l’agenda política de la ciutat amb propostes concretes i
consolidant un espai de diàleg i debat entre les regidores i l’ecosistema d’entitats
feministes i col·lectius que treballen per la igualtat de gènere a la ciutat. Aquella sessió
va tenir lloc el dia 9 de juliol, triant aquesta data en homenatge a la llevadora,
sindicalista i política Quitèria Tarragó Casellas, que com ja s’ha dit va ser la primera
dona a ocupar un seient al Consistori de Terrassa, el 9 de juliol de 1937.


Més enllà de la commemoració de la data del 9 de juliol amb la realització del primer
Ple de Dones de l’Ajuntament de Terrassa, les entitats i col·lectius feministes i les
regidores que treballen per la igualtat de gènere a la ciutat, consideren que correspon
reconèixer tota la tasca que va portar a terme Quitèria Tarragó Caselles, en agraïment
de la ciutat al seu esforç i dedicació així com al seu sacrifici envers la consecució dels
seus ideals. És gràcies a dones com la Quitèria que, actualment, més de 80 anys
després, el consistori terrassenc compta amb dotze regidores de perfils professionals
ben diversos que recullen el seu llegat, juntament amb el de tantes altres dones que les
han precedit, i gràcies a les quals som avui aquí.


En aquest ple, totes les membres de la corporació presents vam aprovar per unanimitat
elevar al ple municipal ordinari el següent acord:
“Promoure la tramitació de l’expedient previst al Reglament d’Honors i Distincions de
l’Ajuntament de Terrassa, als efectes que siguin conferits en favor de la Sra. QUITÈRIA
TARRAGÓ I CASELLAS (Les Piles, la Conca de Barberà,1896 – Vilafranca del
Penedes, Alt Penedes, 1980), el títol de Filla Adoptiva de Terrassa i, seguidament, la
seva incorporació a la Galeria de Terrassencs i Terrassenques Il·lustres”

NORMATIVA APLICABLE
El Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Terrassa estableix conforme
que previst en els seus articles 4, 5 i 16, que es podran conferir per a premiar
mereixements especials o serveis extraordinaris prestats a la Ciutat, entre d’altres, el
Títol de Filla Adoptiva de Terrassa, i la incorporació a la Galeria de Terrassencs i
Terrassenques Il·lustres, d’aquelles persones que prèviament han estat anomenades
Filla o Fill Predilecte o Filla o Fill adoptiu.


Conforme el previst a l’article 21 i 22 del referit Reglament d’Honors i Distincions, la
concessió de qualsevol dels honors és competència del Ple municipal, requerint-se per
a la seva aprovació la majoria qualificada de les dues terceres parts del nombre legal
de membres que integren la Corporació, i prèvia instrucció de l’oportú expedient que
serveixi per determinar els mèrits o circumstàncies que aconsellin la concessió, i que
estarà a càrrec del membre de la Corporació Municipal designat a aquest efecte.

Vists els antecedents i la biografia de la Sra. Quitèria Tarragó Casellas que s’annexa en
aquests informe-proposta, i la normativa aplicable, i per agrair i reconèixer tota aquesta
trajectòria en benefici de la ciutat i en l’accés de les dones a la vida pública, d’acord
amb el que disposa el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Terrassa,
en concordança amb els articles 189 i 190 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, es
proposa nomenar Filla Adoptiva de Terrassa a la Sra. Quitèria Tarragó Casellas, així
com incorporar el seu retrat a la Galeria de Terrassencs i Terrassenques Il.lustres.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa