MónTerrassa
La nova Rambleta dignificarà l’entrada sud a Terrassa

La Junta de Govern va aprovar definitivament divendres el Projecte d’obres d’urbanització que desenvolupa l’espai públic del Pla de Millora Urbana de la Rambleta del Pare Alegre. Dignificar l’entrada Sud de Terrassa, amb una imatge més atractiva i moderna, és un dels objectius del Pla de Millora Urbana que preveu la reurbanització de la Rambleta del Pare Alegre, en el tram comprès entre el carrer de Navas de Tolosa i la rotonda del Doré. Si es compleixen les previsions del pla d’etapes que inclou el pla, la urbanització de tot el sector podria estar finalitzada l’any 2026. La inversió total prevista és de 6,6 milions d’euros. Aquest espai tindrà una zona residencial (amb 201 habitatges, dels quals 60 seran de protecció pública), comercial i de serveis que s’ubicarà en un entorn urbà que prioritzarà les zones de vianants i els espais verds, i que comptarà amb una nova vialitat que contribuirà a una mobilitat més sostenible, on es prioritzarà els vianants, les bicicletes i el transport públic. Una de les novetats és la creació d’una rotonda en la cruïlla de la Rambleta del Pare Alegre i del carrer del Tren de Baix amb Navas de Tolosa, que incorporarà la circulació del trànsit de bicicletes al seu voltant, i que marcarà el límit entre la vialitat urbana i interurbana. També contempla habilitar carrils bici i ampliar una de les voreres del carrer del Tren de Baix.

Revitalitzar la zona

Un dels objectius d’aquest Pla de Millora és esponjar l’espai, crear una àrea amb nous usos per potenciar l’activitat econòmica, revitalitzar la zona i millorar les connexions entre els barris de la Cogullada i el Segle XX. L’àmbit d’actuació d’aquest projecte està delimitat per la Rambleta del Pare Alegre i els carrers de Tren de Baix, Pintor Fortuny i Doctor Torras i Bages, tot i que també proposa una nova ordenació, dins l’àmbit de terrenys vacants situat entre els carrers de Navas de Tolosa i de Torras i Bages, per acollir nous habitatges, de volumetries diferents, a més d’activitats comercials i d’oficines. Aquest projecte no esgota el sostre màxim edificable de 25.000 m2 contemplat en la Modificació puntual del POUM de 2012 i, el deixa en uns 17.000 m2 per usos residencials, junt amb uns 7.000 m2 que es destinaran activitats comercials.

Pla d’etapes

Per facilitar la seva viabilitat econòmica, el Pla de Millora es desenvoluparà en dos polígons d’actuació perquè cadascun d’ells executi les diferents obres d’urbanització previstes en diverses etapes. Polígon 1: Zona Sud i major part de Rambleta És l’àmbit de major transformació perquè amb la seva urbanització es modificarà la vialitat i mobilitat de la zona. Es construirà una gran rotonda i s’aixecaran edificis, de volumetries diferents, que es destinaran a usos comercials, d’oficines i residencials. Polígon 2: Zona Nord de Rambleta Destinada a edificacions en la franja compresa entre la benzinera (a l’alçada del carrer del Pintor Fortuny) i el carrer de Lepant. El Pla de Millora Urbana de la Rambleta aposta decididament per una mobilitat sostenible a favor dels vianants, les bicicletes i el transport públic. De fet, es redueix un 36% l’espai reservat per vehicles privats; s’incrementa més del 100% l’espai destinat als vianants i s’augmenta en un 87% el verd urbà.

Antecedents normatius

EL POUM de Terrassa de 2003 va delimitar el sector PM-RPA035 en l’àmbit de la Rambleta del Pare Alegre. Es tractava d’un sector de 20.919 m2 que preveia 27.068 m2 de sostre essencialment residencial (271 habitatges). L’objectiu era reordenar l’accés sud a Terrassa, però davant les dificultats per actuar en un espai amb molta edificació consolidada l’any 2012 es va fer una modificació puntual del POUM d’aquest sector que permet separar-lo en quatre àmbits de funcionament autònom. Aquesta modificació és la que disposa que la figura de planejament que ha d’ordenar l’edificació i els espais lliures és un Pla de Millora Urbana. Així, doncs, fragmentant el sector en diferents polígons i etapes s’assoleixen els objectius públics del planejament com és un increment del sòl públic, noves zones verdes urbanitzades, noves dotacions d’habitatge protegit vinculades al desenvolupament residencial i una millora de la qualitat urbanística de l’entorn dels habitatges existents. La proposta de l’aprovació definitiva, debatuda divendres per la Junta de Govern, contempla desenvolupar la urbanització a nivell de projecte executiu del primer polígon (PAU1) dins l’àmbit públic i avança a nivell de projecte bàsic la urbanització del polígon referent t en l’àmbit privat i del segon polígon (PAU2) tant en l’àmbit privat com públic del Pla de Millora Urbana. L’aprovació inicial es va fer a la Junta de Govern del 10 de maig de 2019.

Nou comentari

Comparteix