La Generalitat va donar a conèixer, amb una resolució datada el passat 21 de febrer, les dates per al procés de preinscripció escolar per al curs 2019-2020. Aquest any, el període s’iniciarà el 29 de març i es perllongarà fins al 9 d’abril per a les etapes d’educació infantil de segon cicle, primària i secundària obligatòria. Pel que fa a batxillerat, el calendari per a la presentació de sol·licituds concreta que es podrà fer durant la primera quinzena de maig, mentre que per a la formació professional, arts plàstiques i disseny el període de preinscripció serà a la segona quinzena d’aquest mes. Per obtenir plaça a una escola finançada amb fons públics (pública o privada concertada), primer de tot cal fer la preinscripció, que es lliurarà al centre educatiu demanat en primera opció o bé a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), dins el termini establert a la resolució de preinscripció corresponent.

L’imprès de preinscripció es pot trobar a cada centre, a la pàgina web de la Generalitat, o bé a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), on també es pot rebre informació dels passos a seguir i de l’oferta formativa de la ciutat. Quan en un centre educatiu hi ha més sol·licituds que vacants, per assignar les places, el Departament d’Ensenyament aplica un barem de prioritat d’admissió, establert al decret d’admissió d’alumnes i a la resolució de preinscripció i matriculació, que té en compte diversos criteris específics i generals. En cas d’empat en la puntuació, es realitzarà un sorteig públic regulat a la mateixa normativa per tal de poder ordenar les llistes. Per al curs vinent, aquests seran els criteris pel que fa al barem de prioritat d’admissió:

Criteris generals:

• Germans o germanes escolaritzats al centre o pares que hi treballin: 40 punts.

• Proximitat al domicili:

– Domicili familiar a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.

– Adreça del lloc de treball dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

– Domicili familiar al mateix municipi del centre però no dins l’àrea:10 punts.

• Persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.

• Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans, igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteris complementaris:

• Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es fa pública la llista baremada (26 d’abril) per tal que es pugui comprovar si s’ha puntuat correctament la sol·licitud de preinscripció i, si cal, formular una reclamació (del 29 d’abril al 3 de maig, ambdós inclosos).

Després es farà pública, a cada centre educatiu i a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), la llista d’alumnat admès (12 de juny) i, per últim, es formalitzarà la matrícula en el termini establert: del 20 de juny al 26 de juny, ambdós inclosos, per al segon cicle d’educació infantil, educació primària i al primer curs de l’educació secundària; i del 27 de juny al 3 de juliol, ambdós inclosos, per a segon, tercer i quart curs d’educació secundària obligatòria.

Novetats remarcables per al curs vinent

Per al curs vinent hi ha un canvi en les adscripcions d’escoles de cara a la unificació del procés de matriculació a les quatre zones de la ciutat. Aquest canvi comportarà que, per primera vegada, totes les famílies de la ciutat podran optar a matricular, en igualtat de condicions, els seus fills i filles a qualsevol institut de la zona on es troba l’escola on l’alumne ha cursat l’educació primària. També per primera vegada, durant aquesta setmana s’estan duent a terme tota una sèrie de xerrades sobre el procés de preinscripció i matrícula a tots els districtes de la ciutat. Aquestes xerrades compten amb una conferència a càrrec de la psicopedagoga, mestra i formadora en metodologia d’innovació pedagògica, Anna Rialp, i amb l’explicació del procediment de preinscripció a les famílies interessades. La darrera d’aquestes xerrades tindrà lloc avui divendres a les 18 h a la Biblioteca Central de Terrassa.

També s’ha publicat un Catàleg dels centres educatius de Terrassa: https://www.terrassa.cat/documents/12006/230694/Cataleg_centres_2019_web.pdf.

En aquest catàleg, publicat pel Servei municipal d’Educació, es troben tots els centres educatius públics i concertats presents a la ciutat, està ordenat per zones i es repartirà a totes les famílies de P3 o 1r d’ESO. En el marc de la taula mixta de planificació, els Serveis Territorials han confirmat que per al curs 2019-2020 no es tancarà cap grup de P3 encara que la realitat demogràfica hagi disminuït. D’aquesta manera, es volen aconseguir ràtios més baixes a l’hora d’iniciar l’escolarització de cara a poder absorbir millor la matrícula viva que es produeix al llarg del curs i durant els nou anys d’escolarització del 2n cicle d’educació infantil i d’educació primària. Serveis Territorials també ha confirmat que, pel que fa a l’educació secundària obligatòria, la nova adscripció del centres assegurarà que tot l’alumnat que iniciï aquesta etapa i ho sol·liciti tingui assegurada una plaça en un centre adscrit. Per al curs 2019-2010 destaca també la conversió de l’Escola Pere Viver en el que serà el primer institut escola de la ciutat, oferint la possibilitat a l’alumnat de sisè de primària de poder continuar en el mateix centre i cursar-hi primer d’ESO.

El Servei d’Educació, també com a novetat, actuarà d’ofici el curs vinent per prevenir possibles casos de frau en l’al·legació del domicili. Per últim, i de cara al curs vinent, s’acabaran d’implementar les mesures aprovades al Consell Escolar Municipal per a una escolarització equilibrada, després de la diagnosi sobre l’escolarització a la ciutat duta a terme durant els darrers dos anys que ha finalitzat amb una proposta de mesures d’actuació on s’han inclòs les aportacions de la Comissió d’escolarització equilibrada del Consell Escolar Municipal, i que ha comptat amb el suport de tots els grups polítics municipals de l’Ajuntament de Terrassa. Aquesta proposta de mesures, aprovada per unanimitat pel Plenari del Consell Escolar Municipal de Terrassa, van adreçades a innovacions i canvis en els centres educatius; d’altres a l’organització de la informació, promoció i acompanyament a les famílies, que és on l’Ajuntament pot millorar i ampliar les seves actuals intervencions. Altres mesures afecten la política educativa de l’administració que té la competència en la planificació, organització i reglamentació educativa, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Les mesures proposades (algunes de les quals ja es duen a terme, mentre que d’altres s’han d’ajustar i algunes implementar de nou) incideixen en diferents àmbits: reserva de places, planificació, adscripcions i zonificació, escolarització, coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics, projectes educatius, menjadors escolars, polítiques de subjectivitat, mediació, suport a l’escolarització i sistema de polítiques equitatives. En aquest sentit, cal remarcar que dins de l’obligació que tenen tots els centres de reservar unes places destinades a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, com a novetat per a aquest curs, el Servei d’Educació conjuntament amb Serveis Territorials han decidit la implantació de la reserva de 4 places enlloc de 2 per a alumnat amb necessitats educatives específiques a tots els centres de les 4 zones de la ciutat, amb l’objectiu de lluitar contra la segregació escolar.

Aquesta mesura s’aplicarà al conjunt de la ciutat després que l’any passat es dugués a terme una prova pilot aplicant aquesta mesura a dues zones de la ciutat. Totes aquestes mesures, consensuades entre les administracions i la comunitat educativa, tenen com a missió conduir a una escolarització més equilibrada que permeti la igualtat d’oportunitats i l’equitat educativa. A la pàgina web municipal (www.terrassa.cat/educacio) es poden consultar les vinculacions entre les escoles de primària i els instituts de secundària públics, la llista completa d’escoles, els equipaments educatius que pertoquen a les famílies per adreça i el calendari de les Jornades de Portes Obertes als centres educatius de la ciutat per al procés de preinscripció vigent. Pel que fa a la convocatòria per a ajuts de menjadors, aquesta es preveu cap a abril/maig. La informació està disponible al web de l’Ajuntament i a les mateixes escoles.

Nou comentari