MónTerrassa
Tot per Terrassa proposa un NO gegant a la violència masclista

Tot per Terrassa proposa un ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER DIR NO A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En els darrers anys, mesos i dies estem escoltant en els mitjans de comunicació massa notícies de dones assassinades a mans de les seves parelles o ex parelles. També, és actualitat la barbàrie de la violència de pares cap als seus fills assassinats com a un element més d’aquesta violència masclista. Les xifres de dones i criatures assassinades a Catalunya i a l’Estat Espanyol augmenten dia a dia tràgicament. A l’estat espanyol, des de l’1 de gener de 2021, són 19 dones les que han estat assassinades.

La violència que s’exerceix en l’àmbit familiar està sent més visible per últims successos i tothom en parla.
És bo que se’n parli ja que la violència de parella no és un tema privat i se n’ha de parlar per combatre-la.
Des de les administracions existeix un ferm compromís per erradicar qualsevol forma de violència
masclista. Un compromís que, des de l’Ajuntament de Terrassa s’està treballant des de fa anys de manera
conjunta amb les entitats feministes i de dones, les generalistes i la ciutadania en general.

Des de l’Ajuntament s’ofereixen serveis d’atenció específics per a dones i infants víctimes de violència
que es coordinen amb tots els agents especialitzats per tal de donar una resposta coordinada a les dones
i infants. Però cal que tothom s’impliqui, des de totes les institucions i des de tots els àmbits.

Els últims successos ens han mostrat la violència familiar, però hi han múltiples formes de violències vers
les dones: les que es produeixen en l’àmbit laboral, social o comunitària. Parlem també d’assetjament
sexual o per raó de sexe, d’agressions sexuals, de matrimonis forçats o d’explotació sexual entre d’altres.
Actualment, milers de dones i nenes i nenes pateixen algun d’aquests tipus de violències i en ple segle
XXI moltes dones no tenen dret a una igualtat real només pel fet de ser dones. Això és un greu atemptat
contra els drets humans i com a tal s’ha de nombrar. Hem de parlar, hem de formar-nos i hem de treballar
conjuntament per visibilitzar aquesta xacra i per erradicar-la. La violència masclista és un problema de
totes i tots, no només de les dones i criatures que la pateixen, també del seu veïnat, de les famílies, de
les amistats, professorat…

Segons dades oficials del Govern espanyol actualitzades a 11 de juny, al llarg d’aquest any han estat
assassinades per part de la seva parella o ex parella 18 dones majors d’edat, 5 d’elles a Catalunya. Pel
que fa a les víctimes menors d’edat (amb dades actualitzades a 18 de maig) han estat 2 menors
assassinats.

Necessitem més que mai un compromís unitari del conjunt de les administracions i la societat per a
buscar estratègies i solucions conjuntes que garanteixin la vida de les dones i els nens i nenes. Una vida
plena i sense violència.

ACORDS
PRIMER.- DEMANAR al Govern de la Generalitat de Catalunya i a l’Estat espanyol que incrementin els
recursos econòmics en la lluita contra les violències en les seves partides pressupostaries, així com les
subvencions que atorguen a les administracions locals per violència.
SEGON.- DEMANAR al Govern de la Generalitat de Catalunya i a l’Estat espanyol un pla formatiu per als
professionals que treballen dins els circuits d’atenció a dones i infants víctimes de violència masclista, així
com a professionals dels àmbits sanitaris, judicials, policial i sanitari.
TERCER.- DEMANAR a les administracions públiques que en totes les bases de les convocatòria d’oferta
pública hi hagi temari d’igualtat de gènere.

Nou comentari

Comparteix