Ple municipal de Terrassa

!--akiadsense-->

L’Ajuntament de Terrassa celebrarà el proper dijous, 22 de març, el Ple ordinari corresponent a aquest mes. L’acte tindrà lloc al Saló de Plens a partir de les 18h. Us recordem que el Ple es podrà seguir en directe a través del web municipal i que a partir de divendres el vídeo íntegre del Ple estarà publicat al canal Youtube municipal. El Ple també es podrà escoltar en directe a la Ràdio Municipal de Terrassa (95.2 FM).

1. Acceptació de la urgència de la present convocatòria.

2. Aprovació de l’esborrany de l’Acta de la reunió realitzada el dia 25 de gener d’enguany (número 2/2018).

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per a la implantació dels centres de culte.

4. Aprovació del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).

5. Aprovació de la proposta de conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Terrassa per a la prestació del servei d’abastament d’aigua.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

6. Aprovar inicialment la cessió gratuïta en favor de l’Ajuntament de Rellinars del bé patrimonial historico-artístic, propietat de l’Ajuntament de Terrassa, “Església de Sant Pere i Sant Fermí”, coneguda per “Església Vella de Rellinars”.

7. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal 3.25, reguladora de la taxa per la prestació de serveis en els centres docents de titularitat municipal.

8. Constitució de la Comissió Especial de Comptes.

9. Aprovar l’expedient de Transferència de Crèdit número 3 del Pressupost municipal del 2018.

ÀREA DE CULTURA, INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT

10. Aprovar inicialment les Bases reguladores que hauran de regir en la tretzena edició dels premis “Nous Professionals 2018”.

11. Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores que hauran de regir la convocatòria per a la concessió d’ajuts en les modalitats de beques per alumnes de FP de Grau Superior, beques a l’excel·lència per a estudiants de secundària i Premis Projectes Educatius.

ÀREA DE DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES

12. Aprovació de les Bases específiques que han de regir l’atorgament d’ajuts per part de l’Ajuntament de Terrassa adreçats a l’execució de projectes d’ajuda humanitària o d’emergència.

13. Aprovació de les Bases específiques que han de regir l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Terrassa en règim de concurrència no competitiva adreçades a la realització de projectes i activitats d’acció sòcio-educativa o de suport per a infants i famílies en situació de risc i/o vulnerabilitat.

14. Revisió de l’acord de Ple aprovat el 24 de setembre de 2015 en el sentit de no vendre cap dels habitatges de titularitat pública municipal que són de règim HPO venda, i destinar-los a règim de lloguer social.

15. Aprovar la modificació dels estatuts del Consorci Sanitari de Terrassa.

JUNTA DE PORTAVEUS

16. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.

17. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus, si s’escau.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

18. Presentada pel Grup municipal de TeC, per l’ampliació del parc públic d’habitatges de lloguer.

19. Presentada pel Grup municipal del PPC, demanant la supressió de la utilització de “bufadors” com a sistema de neteja a la via pública.

20. Presentada pel Grup municipal de TeC, per la paritat en les contractacions artístiques de la Festa Major de Terrassa.

21. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per a l’habilitació temporal d’un espai per aparcament públic al Districte III.

22. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per incrementar el parc municipal d’habitatges de lloguer social.

23. Presentada per Alcaldia – Presidència, relativa a l’inici de l’expedient per a l’adopció i oficialització de la bandera del municipi de Terrassa.

24. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, sol·licitant l’elaboració del Reglament de Segona Activitat per als agents de la Policia Local de Terrassa.

25. Presentada pels Grups municipals d’ERC-MES, PDeCAT i CUP, de denúncia de la criminalització dels CDR per part de l’aparell de l’estat espanyol.

26. Presentada pel Grup municipal d’ERC-MES, per la millora del Programa de Gestió Ambiental a Terrassa.

27. PROPOSTES URGENTS

SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL

28. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 1.924 al 2.888/2018, així com els tramitats electrònicament, 615 a 783/2018, dictats per l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats.

29. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

PRECS I PREGUNTES

Nou comentari

Comparteix