L’Ajuntament de Terrassa celebrarà el proper divendres, 30 d’octubre, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. L’acte tindrà lloc de forma telemàtica a partir de les 9.30 h. El Ple es podrà seguir en directe a través del canal Youtube municipal (https://www.youtube.com/user/ajterrassa), i també es podrà escoltar en directe a la Ràdio Municipal de Terrassa (95.2 FM).

1. Aprovació de l’esborrany de l’Acta de la reunió realitzada el dia 24 de juliol d’enguany (número 7/2020).

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2. Aprovar la verificació del text refós de la Modificació puntual del POUM a les qualificacions A2.8 i A3.4 en relació amb les Unitats d’Agrupació Parcel·lària, promoguda per aquest Ajuntament, que incorpora les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial de l’Arc Metropolità de Barcelona.

3. Aprovació definitiva del Projecte de Taxació Conjunta per a l’expropiació dels béns i drets afectats per la Modificació Puntual del POUM a l’àmbit del Polígon 2 de Ca n’Anglada, corresponent als blocs de pisos ubicats al passatge de la Previsió 1 i passatge de la Constància 2.

4. Revisió de les tarifes del servei d’autotaxi de Terrassa per al 2021.

5. Pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i TMESA, com a màxim fins el 31 de desembre del 2021.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

6. Modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Terrassa de l’exercici 2020.

7. Aprovació de l’expedient número 17 de Transferència de Crèdit del Pressupost municipal de 2020.

8. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals municipals per a l’any 2021.

ÀREA DE DRETS SOCIALS

9. Adhesió de l’Ajuntament de Terrassa a la Xarxa ECCAR, Coalició europea de ciutats contra el racisme, promoguda per la UNESCO.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMIA I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT.

10. Aprovació inicial de les bases específiques per l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Terrassa per al suport a projectes culturals vinculats als àmbits de les arts i el pensament TERRASSA CREA.

11. Revocació i extinció de la concessió per a l’ús privatiu del solar propietat municipal anomenat «Les Palmeres», delimitat pels carrers Antoni Bros, Alexandre Riquer, Jocs Olímpics i Voluntaris Olímpics, atorgada en favor de la Fundació Privada Esportiva Josep Vall, actualment Fundació Privada Esportiva Terrassa Futbol Club.

JUNTA DE PORTAVEUS

12. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.

13. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus, si s’escau.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

14. Intervenció de l’Associació de Veïns de Ca n’Anglada, amb l’objectiu d’exposar un prec en relació a la Transparència i la Qualitat Democràtica.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

15. Presentada per Alcaldia-Presidència, relativa a l’aprovació de l’Annex a l’Addenda de pròrroga per a l’any 2020 del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en relació a l’Oficina Local d’habitatge.

16. Presentada pel Grup municipal del PSC, per engegar un pla per a la revitalització del comerç local.

17. Presentada pel Grup municipal de JxT, per demanar un pla de xoc per reduir la llista d’espera a les oficines d’atenció ciutadana i reforç del servei 010.

18. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per a la realització de campanyes informatives sobre l’ús de les mascaretes en espais tancats.

19. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, sobre la jornada contínua.

20. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per la finalització del pla local antiestigma de salut mental a Terrassa.

21. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per millorar la situació actual en els Centres d’Atenció Primària de Terrassa.

22. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per la millora de la qualitat democràtica a l’Ajuntament de Terrassa.

23. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per reforçar el servei de TMESA.

24. Presentada pel Grup municipal del PSC, per estudiar necessitats i/o usos alternatius a l’aparcament soterrat al Portal de Sant Roc de Terrassa.

25. Presentada pel Grup municipal del PSC, per estudiar alternatives mediambientalment sostenibles a les càrregues urbanístiques de l’actual sistema de recollida pneumàtica de residus.

26. Presentada pel Grup municipal del PSC, per al debat sobre l’estat de la ciutat.

27. Presentada pel Grup municipal del PSC, a favor de la protecció del sistema sanitari d’atenció primària.

28. PROPOSTES URGENTS

SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL

29. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 3.010 a 3.014/2020, així com els tramitats electrònicament, 3.781 al 5.291/2020, dictats per l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats.

30. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

PRECS I PREGUNTES

Nou comentari