PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER POSAR EN MARXA UNA PROVA PILOT PER REFORÇAR EL CIVISME

Meritxell Lluís i Vall, portaveu, i Maria Montserrat Trullàs i Escoda, regidora del Grup Municipal de Junts per Terrassa, d’acord amb allò que estableix l’article 13.n) del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenten la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’anunci de la creació de la figura dels agents per a la convivència i de la policia de barri va generar grans expectatives en ser uns serveis llargament reivindicats per bona part de la ciutadania. Malauradament, la pandèmia i les dificultats per dotar de més personal aquests serveis ha dificultat que aquestes actuacions hagin tingut l’impacte buscat. El 2 de maig de 2019 es posava en marxa el programa “Agents per a la Convivència”, que tenia per objectiu disposar de persones al territori que realitzessin tasques d’informació, sensibilització i promoció d’actituds cíviques entre la ciutadania, fomentant accions de bona convivència i respecte, així com per vetllar i controlar el bon ús dels béns públics i privats de la ciutat.

Era una prova pilot amb una durada inicial d’un any, a la fi del qual s’havien d’avaluar els resultats per valorar-ne la continuïtat. La situació sanitària no ha permès fer aquesta avaluació i el programa ha estat prorrogat fins el present mes de juny. Un servei que presten actualment 4 persones, de dilluns a divendres, i que ha de donar servei a tots els barris de la ciutat. Tot i ser molt conscients de les dificultats sanitàries, econòmiques,…no ens poden aturar a l’hora d’oferir solucions a les demandes de la ciutadania. Informar, sensibilitzar i promocionar actituds cíviques i de foment de la bona convivència i el respecte ha de ser una prioritat de l’Equip de Govern. Per això, des del nostre Grup Municipal proposem la posada en marxa d’una prova pilot al Centre que permeti als treballadors d’Egarvia assumir també aquestes funcions. Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Posar en marxa, durant el segon semestre del 2021, una prova pilot al Centre que permeti als treballadors d’Egarvia assumir tasques de foment de la convivència.

Segon.- Seguir reclamant al Departament d’Interior un augment important del nombre d’efectius de Mossos d’Esquadra destinats a la nostra àrea bàsica policial per assolir les ràtios òptimes i poder així destinar la policia municipal a les tasques legalment encomenades. Tercer.- Traslladar aquest acord a les associacions de comerciants i de veïns de la ciutat i a la FAVT.

Nou comentari