MónTerrassa
Junts per Terrassa aposta per un Pla Estratègic d’Ocupació Juvenil

Junts per Terrassa ha fet una PROPOSTA D’ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER LLUITAR CONTRA L’ATUR JUVENIL

Exposició de motius

L’Estat espanyol encapçala la llista de països amb la taxa de desocupació juvenil més alta
de la Unió Europea. Concretament, a inicis del 2021, Espanya va registrar un atur juvenil del
39,9%, és a dir, actualment a Espanya 4 de cada 10 joves no poden treballar, sumant un
total d’uns 588.000 joves aturats. A més, el sistema contractual i laboral fa que quan
aconsegueixen inserir-se al mercat, prop del 40% ho faci amb un contracte temporal que
minva les seves possibilitats de construir un projecte de vida autònom i precaritza la seva
situació.


Cada vegada, els joves estan més i millor formats i especialitzats acadèmicament. No
obstant això, les dades d’abandonament prematur dels estudis entre els joves (17,3%)
segueix sent bastant més elevat que la mitjana europea (10,2%). Queda doncs, molta feina
per fer no només en termes d’inserció laboral juvenil, sinó també en la millora de la
qualificació del col·lectiu i en la relació entre centres acadèmics i empreses.
A més, juntament amb la precarietat contractual i el caràcter temporal de la contractació

juvenil, la necessitat d’una solució s’ha vist encara més accentuada en el marc de la COVID.

Això ha provocat un augment de la sobrequalificació i l’explotació juvenil que té greus

efectes a llarg termini, ja que a més d’afectar l’atur estructural, també està vinculat a
conseqüències negatives sobre els nivells dels salaris i l’estabilitat de el sistema de
pensions.


Actualment, l’Estat espanyol no disposa d’una mà d’obra prou formada per impulsar la
competitivitat econòmica a nivell internacional; la qual cosa suposa també un llast per la
sortida de la crisi econòmica causada per aquesta pandèmia.


Aquesta situació hauria de preocupar greument el Govern i determinar la desocupació
juvenil com una de les principals emergències socials i laborals del país. Les implicacions
que es deriven d’aquesta situació són d’ampli calat, i requereixen de mesures ambicioses i
valentes, també en l’àmbit municipal, per esmenar el seu context de precarització i
temporalitat.


Incrementar la contractació juvenil no temporal i la inserció en el mercat de treball de joves a
través d’incentius empresarials per a la seva contractació, tal com defensa l’Organització
Internacional del Treball, o l’aposta per la formació de sectors de producció estratègics, són
part de les mesures que ja s’haurien d’estar desenvolupant.


Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus adopta els següents

ACORDS

PRIMER.- Instar les administracions competents a elaborar un Pla Estratègic
d’Ocupació Juvenil i a impulsar les mesures necessàries per incrementar l’ocupació
laboral i reduir la temporalitat dels contractes entre joves menors de 30 anys.


SEGON.- Instar el Govern espanyol a impulsar reformes en l’àmbit laboral que
fomentin la contractació indefinida, a través d’una simplificació dels contractes,
millorin l’ocupabilitat dels joves i impulsin la modernització de la negociació
col·lectiva.


TERCER.- Instar el Govern espanyol a desenvolupar una reducció del 80% de la
quota d’autònoms fins als 36 primers mesos, i una reducció del 50% fins al mes 48,
per joves autònoms menors de 30 anys


QUART.- Instar el Govern espanyol a avançar en l’elaboració d’una nova legislació
específica que marqui les correctes condicions per desenvolupar el teletreball, i que
incorpori les corresponents sancions a tota vulneració d’aquests drets laborals dels
joves i que estableixi un marc de seguretat laboral en matèria de desconnexió digital,
de dret a la privacitat en comptes i dispositius privats, de pagament dels costos
domèstics derivats del teletreball, de flexibilitat de les jornades laborals i de
conciliació de la vida laboral, familiar i social.


CINQUÈ.- Desenvolupar bonificacions en impostos i/o taxes municipals o bé crear
línies d’ajuts per aquelles empreses del municipi que efectuïn contractes indefinits a
joves menors de 30 anys.


SISÈ.- Crear una partida pressupostària en el pressupost municipal destinada a
desenvolupar mesures específiques i a facilitar recursos per fomentar l’emprenedoria
i l’autoocupació entre joves menors de 30 anys.


SETÈ.- Fomentar la creació de convenis de formació dual i convenis de pràctiques
universitàries remunerades entre les empreses del municipi, així com també del
mateix Ajuntament, i els diferents centres educatius.

VUITÈ.- Fomentar el desenvolupament i la formació en drets laborals als instituts
d’educació secundària municipals.


NOVÈ.- Potenciar i millorar la infraestructura digital i tecnològica per agilitar els
tràmits de la burocràcia de competència municipal.


DESÈ.- Traslladar el contingut d’aquest acord al Govern d’Espanya, al Congrés dels
Diputats, al Senat i al Parlament de Catalunya.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa