MónTerrassa
Es dota la partida pressupostària per comprar de 600.000 mascaretes

L’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert elevava al Ple del mes d’abril el gruix de temes de l’ordre del dia, concretament vuit, referents a diferents matèries relacionades amb el funcionament ordinari de l’Ajuntament, com la constitució de la Comissió Especial de Comptes; l’informe de la Intervenció General en relació amb el compliment de la normativa contra la morositat a l’exercici 2019; modificacions de la plantilla municipal; aspectes relatius a llicències i bonificacions; o modificacions del Pressupost Municipal 2020.

El Ple ha votat un expedient de transferència de crèdit pel qual es dota la partida pressupostària destinada a la compra de 600.000 mascaretes. També es portava al Ple la ratificació del decret pel qual es va aprovar, el passat 14 d’abril, la transferència de crèdit que va fer possible la compra de les primeres 400.000 mascaretes, que actualment s’estan distribuint.

La declaració d’especial interès o utilitat municipal d’un total de 94 construccions, instal·lacions i obres comporta atorgar bonificacions en la quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres que poden arribar al 95%, segons el cas. El dictamen presentat pel Govern recull bonificacions per un total de 118.823,06 €. La majoria de les obres (63) són d’arranjament i embelliment de façanes i parets mitjaneres al descobert i altres elements comuns; 28 són obres promogudes per l’Administració i destinades a satisfer serveis públics i/o d’interès públic, dues són de reparació i rehabilitació d’edificis inclosos al catàleg del Pla especial de protecció del patrimoni històric arquitectònic – ambiental de Terrassa; i una és una rehabilitació per patologies estructurals de l’edifici.

El Govern ha elevat també a votació una modificació de la relació de llocs de treball. Aquestes són modificacions per a l’any 2020 per tal d’adaptar la plantilla a les necessitats de l’organització en matèria de personal i als moviments de plantilla que es donen durant l’exercici, ja sigui per creació de nous llocs de treball derivats de necessitats sobrevingudes, actualització de denominacions, grup o nivell retributiu d’alguns llocs de treball o supressió de llocs de treball que han deixat de ser necessaris o han quedat substituïts.

També dins aquest àmbit, un altre punt de l’ordre del dia, el 8, versava sobre la modificació de la plantilla de l’Ajuntament de Terrassa per a l’exercici 2020, que consisteix en canviar la denominació de set places de Tècnic/a de Grau Mig (A2) que passaran a denominar-se Tècnic/a de Grau Mig de Biblioteques, per donar-li coherència amb la titulació específica que es requereix per ocupar aquest lloc.

Pel que fa a la constitució de la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Terrassa és un òrgan que s’ha de constituir en cada exercici. Aquesta comissió s’encarrega de l’examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d’aprovar el Ple. El dictamen elevat al Ple recull la composició de la comissió, presidida per la tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert i formada per un/a representant de cada grup municipal, i especifica que la comissió s’ha de reunir el proper 15 de maig.

Nou comentari

Comparteix