ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER L’ACCÉS UNIVERSAL A LES VACUNES CONTRA LA COVID-19
Ens trobem enmig de l’emergència de salut pública més greu de la història recent. Ja s’han perdut més de 2,6
milions de vides a tot el món. L’economia mundial pot perdre bilions de dòlars si la taxa d’immunització no
augmenta ràpidament a tot el món. Els sistemes nacionals de salut són a prop del col·lapse, economies
senceres estan doblegades i el mitjà de vida de milions de persones està en joc.


Les noves variants de la COVID-19 demostren que no vencerem el virus fins que no el derrotem arreu. Un any
després queda clar que hem d’augmentar de manera urgent i exponencial la fabricació i la disponibilitat de
vacunes i garantir-ne el repartiment equitatiu a escala mundial, cosa que requereix compartir de forma àmplia
el coneixement, les dades, els recursos i la propietat intel·lectual, especialment amb els països d’ingressos
baixos i mitjans.


Compartim la posició del director general de l’Organització Mundial de la Salut, de més de 100 governs nacionals, de centenars d’organitzacions, de la societat civil i de sindicats, i ens hi unim per instar la Comissió
Europea i els estats membres de la UE que debatin al més alt nivell, i donin suport a l’exempció temporal i
puntual de determinades obligacions recollides als Acords sobre els aspectes dels drets de propietat
intel·lectual relacionats amb el comerç (ADPIC). L’exempció proposada per Sud-àfrica i l’Índia facilitaria la
possibilitat de compartir la propietat intel·lectual i el coneixement. Amb aquesta iniciativa s’evitarien els
monopolis generats per la propietat intel·lectual i s’eliminaria la inseguretat jurídica, oferiria la llibertat
d’operar i permetria una col·laboració que augmenti i acceleri la disponibilitat, l’accessibilitat i l’assequibilitat
de les vacunes contra la COVID-19 a escala mundial.
Les nostres societats ja han pagat un preu alt en vides i en retrocés econòmic a causa de la pandèmia, i això no


fa més que créixer cada dia. A més, hi ha grans quantitats de diners públics darrere de la innovació a les
tecnologies per a la COVID-19. Hi ha l’interès de tots i totes de treballar conjuntament per assegurar que la
vacunació arribi el més de pressa possible a tota la població i a tot el món i per això és urgent cooperar i
eliminar tots els obstacles que ho impedeixen.


Per tot això, el Ple municipal acorda instar el Govern d’Espanya i de la Generalitat de Catalunya a:

ACORDS
Primer.- Cooperar a escala mundial i eliminar els possibles obstacles que impedeixin garantir que
les vacunes es desenvolupen i es fabriquen en quantitat suficient i que es distribueixen a temps i de
manera inclusiva a tot el món. Això abasta prestar assistència tècnica i econòmica a altres estats,
col·laborar en mecanismes establerts per l’OMS per compartir ciència i recursos COVID-19, com
ara l’accelerador de l’accés a les eines contra la COVID- 19 (ACT-A) i el seu pilar per al repartiment
equitatiu de vacunes entre països (COVAX).


Segon.- Assegurar que els drets de propietat intel·lectual no impedeixen cap país garantir el dret a la
salut. Això inclou acordar una exempció temporal i puntual de determinats aspectes de l’Acord sobre
els aspectes dels drets de propietat intel·lectual relacionats amb el comerç (ADPIC) per a la
producció de productes sanitaris contra la COVID-19.
Tercer.- Comunicar aquest acord municipal a Presidència del Govern d’Espanya, Departament

d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, al Departament de Salut i a les entitats
promotores de la iniciativa Amnistia Internacional Catalunya, Medicus Mundi, Metges del Món,
Metges sense Fronteres i Oxfam Intermón.

Nou comentari