El 2016 el 22’5% de la població catalana es trobava en situació de pobresa o exclusió social. Al Vallès Occidental el nivell de pobresa relatiu el 2016 es situa en el 21’4% i cal destacar que entre el 2011 i el 2016 la pobresa extrema va augmentar del 3’5% de la població fins al 7’7%. Tot i els lleus indicis de recuperació econòmica i de creació d’ocupació es creen desigualtats més accentuades: persisteix el treball precari, es fa crònic l’atur de llarga durada, creixen les dificultats per conciliar el treball i la vida familiar, es posen de manifest dèficits de la protecció social envers les noves estructures familiars monoparentals i hi ha una manca de polítiques adequades en relació en l’habitatge. Aquest fet ha suposat un augment important de la quantitat de pressupost que els ajuntaments destinen a ajudes socials: entre el 2013 i el 2015 es van augmentar un 36%.

Per encàrrec del Consell d’alcaldes i alcaldesses, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, a través de l’Observatori comarcal ha elaborat l’informe “Desigualtat i pobresa al Vallès Occidental”, del qual se n’han presentat avui les primeres dades. El proper dijous es debatrà al Consell d’alcaldes i alcaldesses.

Al Vallès Occidental, com a Catalunya, la crisi ha tingut un fort impacte. El resultat n’ha estat una societat més desigual i polaritzada, on s’intensifica la pobresa i altres formes de vulnerabilitat social, especialment en determinats col·lectius. La pobresa extrema ha augmentat amb la crisi i es manifesta de forma diversa: pobresa alimentaria, emergència habitacional, pobresa energètica…

El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez ha explicat avui que “el que ens diu aquest estudi és que estem sortint de la situació de crisi econòmica però sortim pitjor del que vàrem entrar. Sortim més pobres, la pobresa extrema i severa s’està incrementant a la nostra comarca; sortim més desiguals, les desigualtats en els diferents municipis i entre els diferents municipis s’han incrementat durant els últims anys també; i sortim més precaris, la quantitat de treballadors pobres que tenim en aquests moments als 23 municipis de la comarca cada vegada va en augment. Per tot això hem de ser capaços de poder analitzar aquestes dades i fer propostes en relació de quina manera podem atendre aquesta situació”.

L’informe es debatrà el proper dijous 8 de juny al Consell d’alcaldes i alcaldesses. Giménez assegura que “volem que aquest estudi interpel.li als ens locals i a la resta d’administracions i estem preparant un paquet de mesures per tal de tornar a posar aquest tema a l’agenda de la comarca. Hem de reformular programes i ajudes i plantejar-ne de nous. Hem de valorar, per exemple com pot afectar la renda garantida a tots aquests col·lectius, també hem de ser conscients que tenim un problema greu amb els salaris i cal que plantegem qüestions decisives en matèria d’habitatge. A més hem de fer un treball conjunt en relació al que estem fent des dels Serveis Socials”.

El president del Consell creu que “està naixent una nova classe social, en moltes ocasions invisible. Persones que tenen moltes dificultats per accedir a les ajudes, perquè tenen una feina, però els seus ingressos són tant baixos que no tenen un sou que els permeti viure”.

Les dades de l’informe revelen que la pobresa afecta més a les dones que als homes. Hi ha dues dades que ho confirmen: al conjunt de la comarca l’afiliació és clarament superior entre els homes (64’4%) que no les dones (58%). I la taxa d’atur de les dones és del 15’5% mentre que la dels homes és de l’11’6%.

També es confirma que la pobresa afecta més a les persones estrangeres: un 15% de les persones aturades són nouvingudes. I un altre grup especialment afectat és la població infantil: l’11’8% de primària es troben en situació de pobresa severa.

ATENCIÓ DELS SERVEIS SOCIALS

 • L’any 2015, més d’un 14% de la població del Vallès Occidental va ser atesa per Serveis Socials
 • Les atencions de Serveis socials són per: problemàtica econòmica (43% de les atencions), problemàtica laboral (13’9%) i problemàtiques de mancances socials (13’6%). L’habitatge és un 7’9% però perquè les persones acudeixen a altres serveis per aquesta problemàtica.

PRESTACIONS d’URGÈNCIA SOCIAL:

 • La despesa destinada a prestacions d’urgència social s’ha incrementat els últims anys. El 2013 era de 5’7 milions d’euros i el 2015 de 7’8 milions.
 • L’import mitjà de les prestacions d’urgència social és destacat en primer lloc per a habitatge, seguit dels subministres i la manutenció, la farmàcia i altres
 • Prestacions d’especial urgència:
  • Els ajuts a l’habitatge representen el 10’1% de les prestacions d’urgència social a la comarca
  • Els ajuts de manutenció representen el 38’6% de les prestacions d’urgència social
  • Els ajuts destinats a subministrament representen el 20’8% (el 2015 es van donar 11.23 prestacions d’urgència per fer front a subministraments. 1’2 milions d’euros)
  • A la comarca hi ha 13.888 famílies que acudeixen als punts de distribució d’aliments gestionats per 52 entitats. (falta dada total famílies comarca)
  • Els ajuts individuals a l’alimentació van ser de 30.517 el 2015 (67% en prestacions d’urgència social i 33% beques menjador). A l’educació secundària només arriben el 5’7% de les beques.

SALARIS:

Al Vallès Occidental el 12,5% de les persones que perceben ingressos per treball tenen unes retribucions de fins a 6.010 euros. I un 14’6% entre 6.010 i 12.020 euros (en realitat, en aquest tram poques vegades es superen els 9.000 euros).

Per tant: un 27’1% dels treballadors perceben un salari baix per diferents motius: per baix salari /hora, treball a temps parcial, no treballar continuadament durant tot l’any.

MERCAT DE TREBALL:

La crisi econòmica ha comportat la destrucció d’empreses i la pèrdua de llocs de treball. Això ha tingut un impacte directe a moltes persones i famílies: pèrdua d’ingressos, dificultats per accedir a béns i/o servei de primera necessitat com l’alimentació, l’habitatge o els subministraments bàsics de la llar (energia).

No obstant els darrers anys sembla ser que s’ha produït un cert punt d’inflexió (a partir del 3r trimestre de 2013) amb una disminució d’atur registrat i la creació de noves empreses.

IGUALTAT:

El percentatge de persones en edat de treballar afiliades a la Seguretat Social es situa al voltant del 61%, una dada molt similar a la de Catalunya. (a la comarca hi ha diferencies entre municipis).

 • Al conjunt de la comarca l’afiliació és clarament superior entre els homes (64’4%) que no les dones (58%). La diferència és especialment acusada a municipis com Sentmenat, Palau, Santa Perpètua i Montcada i en canvi, es redueix a Sant Cugat i Matadepera.
 • L’atur registrat a la comarca toca el seu màxim de la crisi el 2013 arribant a les 85.371 persones aturades. A partir de llavors el nombre de persones aturades experimenta un ràpid descens.
 • Però entre les persones aturades hi ha més dones que no pas homes i el pes de les dones aturades ha pujat fins el 55’5% del total de persones aturades.
 • Al Vallès Occidental, igual que a Catalunya, la taxa d’atur de les dones (15’5%) és superior a la dels homes (11’6%). A determinats municipis aquesta diferència s’accentua.

PERSONES ESTRANGERES:

També destaca que gairebé el 15% de les persones aturades són estrangeres.

DURADA DE L’ATUR:

La durada de l’atur és una altra dada rellevant. L’atur de llarga durada es troba per sobre la mitjana catalana.

 • Al Vallès Occidental, les persones en atur de llarga durada (més d’un any) representen gairebé la meitat (46%) del total de les persones aturades.
 • L’atur de llarga durada té un major impacte en les dones.
 • La taxa de cobertura de la desocupació és del 52%. El 43’4% de les persones aturades no reben prestacions de desocupació. (confirmar dada)

HABITATGE

 • El 2014 es van produir 1.537 desnonaments a la comarca. Prop del 50% al partit judicial de Terrassa (xifra lleugerament superior de la catalana 0’27%)
 • L’evolució del preu del lloguer ha repuntat des de 2014 i s’observa una tendència a l’alça. El 2016 es situa de mitjana en els 583 euros
 • Hi ha 9 municipis on el preu del lloguer suposa més de 30% de les rendes del treball d’una persona
 • A la comarca hi ha 9 municipis que gestionen directament un total de 1.469 habitatges i l’Agència d’Habitatge de Catalunya en gestiona 2.422. Per tant només un 1% dels habitatges de la comarca són socials.
 • Els darrers anys a la comarca es constata un important increment del nombre d’ajuts implícits al lloguer i el pressupost destinat. Al 2016 s’han concedit 735 ajuts.

POBRESA INFANTIL:

Al Vallès Occidental, els nens de primària en situació de pobresa severa són almenys l’11’8%.

 • al Vallès Occidental un 17% dels joves de 17 anys no estudien
 • Els ajuts individuals a l’alimentació van ser de 30.517 el 2015 (67% en prestacions d’urgència social i 33% beques menjador). A l’educació secundària només arriben el 5’7% de les beques.

Nou comentari

Comparteix