Reunió per presentar la proposta de pressupostos i ordenances

Reunió per presentar la proposta de pressupostos i ordenances | Aj. Terrassa

La proposta d’Ordenances Fiscals per al 2020 que va al ple de dimecres a les 9.30 del matí té per objectiu cercar l’equilibri entre els ingressos i les despeses previstes. Així, es vol complementar els recursos per cobrir les obligacions contractuals i legats, però també per a la millora dels serveis públics i per augmentar les dotacions en aspectes prioritaris per al Govern municipal com neteja i residus, manteniment de la ciutat, mobilitat i educació, entre d’altres. Per tant, es proposa l’augment del 5% de l’Impost de Béns Immobles i de la Taxa de Residus, i d’un 2% en l’Impost d’Activitats Econòmiques, Plusvàlua i Guals. Pel que fa a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres es proposa una actualització dels mòduls, que no implica un augment dels tipus impositius.

Així mateix, es proposa una actualització general del 2% de les taxes i preus públics, excepte les taxes sobre la prestació de serveis en centres docents de titularitat municipal i les taxes relatives a Serveis Socials. La pressió fiscal a Terrassa es manté en nivells moderats i la ciutat continua per sota de la mitjana catalana. L’import estimat d’augment d’ingressos per al 2020 per variació de les ordenances fiscals seria de 3.996.000 euros. La proposta garanteix el sistema de bonificacions i ajuts socials, que enguany incorpora algunes modificacions (es proposa introduir una nova bonificació en l’ICIO per la instal·lació de punts de recàrrega elèctrica en edificis d’habitatges plurifamiliars i unifamiliars).

Nou comentari