La Unitat Funcional de VIH i Malalties de Transmissió Sexual, pertanyent a la Unitat de Malalties Infeccioses de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT), ha incorporat recentment l’administració de la PrEP, el tractament diari amb medicaments antiretrovirals que reben les persones seronegatives exposades a alt risc de contraure la infecció pel VIH per tal de reduir la possibilitat de contagiar-se. D’acord amb l’evidència científica, té una efectivitat de gairebé el 100% a l’hora d’evitar la transmissió de l’esmentat virus per via sexual entre aquelles persones que en fan un ús adequat.

Experts i organismes reguladors com l’Organització Mundial de la Salut (OMS) o la European AIDS Clinical Society (EACS) recomanen la PrEP a aquelles persones sexualment actives que pertanyen als grups de població més exposats al VIH. Per aquests col·lectius, tenir el medicament -una píndola que combina dos medicaments: emtricitabina (també anomenat FTC) i tenofovir (també anomenat TDF)- en el corrent sanguini pot evitar que el VIH s’adhereixi a les cèl·lules diana (macròfags) i es produeixi la infecció. No obstant, si la presa de la PrEP no és diària, és possible que no hi hagi una quantitat suficient de medicament a la sang per evitar-la.

Des de la incorporació de l’esmentat tractament, la Unitat Funcional de VIH i Malalties de Transmissió Sexual ha prestat atenció a prop d’una vuitantena de pacients, els quals s’han de comprometre a prendre la medicació diàriament, a sotmetre’s a un seguiment trimestral -realitzar una analítica amb serologies i cribratge de les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS)- així com a seguir emprant el preservatiu per protegir-se contra altres malalties de caire sexual.

Es tracta de la única unitat del Vallès Occidental Oest que presta atenció integral a tots els pacients d’aquesta àrea geogràfica, malgrat que qualsevol persona procedent d’altres àrees també pot sol·licitar la PrEP a aquesta unitat. Així doncs, amb un volum creixent de pacients, la Unitat Funcional de l’HUMT s’ha convertit en l’espai de referència per a l’administració d’aquest tractament així com per l’abordatge integral de les ITS.

Nou comentari