L’Ajuntament de Terrassa ja ha completat la 24a edició de l’Anuari Estadístic de Terrassa, una publicació que recopila un gran volum de dades sobre la realitat terrassenca i el seu sistema urbà. Aquesta obra de referència de l’estadística local es publica únicament en format digital i de manera progressiva, és a dir, es va ampliant segons es van obtenint dades, seguint el model de dades obertes. L’Anuari Estadístic de Terrassa s’estructura en capítols temàtics que tracten sectorialment una selecció de la informació estadística disponible més rellevant: de caire demogràfic, econòmic, social i mediambiental, amb la qual es pot tenir un coneixement precís i objectiu de la realitat actual i una visió detallada de l’evolució dels diferents indicadors sobre la ciutat. Cadascun d’aquests capítols s’organitza en taules codificades i inclou imatges gràfiques i cartografia per tal de facilitar la seva lectura i comprensió. L’obra es complementa amb un conjunt d’annexos sobre dades generals dels altres municipis de l’àrea d’influència de Terrassa. La informació que conté l’Anuari és rigorosa i transparent i referència per a cada concepte a la data més recent disponible, en funció de la seva fiabilitat estadística i de la seva significació temporal.

Nou districte

Enguany, com a principal novetat, destaca l’adaptació del document a la creació del Districte 7è del municipi, modificant-se, per tant, tots aquells ítems en els quals s’interessa la segregació de la informació per districtes i barris. A banda, també destaca, entre d’altres, la introducció de noves dades en l’apartat d’economia, integrant informació segregada per sexe respecte de l’economia social; noves xifres sobre l’audiència dels mitjans de comunicació (mitjans digitals locals); darrers moviments del registre de parelles de fet; nova informació sobre persones ateses pels serveis d’atenció primària segons gènere, edat, districte i barri, etc; així com noves taules proposades per la Policia Municipal sobre ordre públic, menors, presos i detinguts i emergències. Les dades es poden visualitzar en pantalla o descarregar-se en format imprès (Acrobat) o de taula de càlcul (Excel), per facilitar la seva usabilitat. L’Anuari estadístic de Terrassa forma part del Pla d’Estadística de Catalunya 2017-2020 (Llei 5/2016, del 23 de desembre), considerant-se, per tant, estadística oficial (ho és des de l’any 1997). L’Anuari Estadístic de Terrassa és fruit del treball en equip dels serveis de Tecnologia i Sistemes d’Informació i de Cartografia i Població, i de l’Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa, amb la col·laboració d’un gran nombre d’institucions, empreses i entitats que han facilitat informació.

El document, que forma part del Pla d’Estadística de Catalunya, es diferencia d’altres informacions estadístiques que ofereix l’Ajuntament en el fet que la vocació de l’Anuari és oferir la informació estructurada i elaborada per a la consulta no només dels experts sinó del conjunt de la ciutadania, i es caracteritza també pel seu esperit dinàmic, per tal que el document sigui un referent permanent del debat econòmic i social de la ciutat.

L’Anuari 2019, juntament amb moltes altres publicacions de caire estadístic, es poden consultar a www.terrassa.cat/xifres. La portada i el logo de l’Anuari d’enguany, incorpora una imatge del Concert d’Oques Grasses de l’última Festa Major, cedida pel fotoperiodista Lluís Clotet.

Nou comentari