MónTerrassa
Un pas per evitar que s’enderroquin més edificis històrics de Terrassa

Un pas per evitar que s’enderroquin més edificis històrics de Terrassa. El Ple de juny debatrà l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal (POUM) per ampliar l’Inventari del Patrimoni Cultural de Terrassa. La desaparició del patrimoni va ser una constant durant el franquisme, i l’especulació va acavar amb una obra modernista espectacular com l’Escola Torrella. N’és només un exemple. Ja en democràcia, el ritme es va alentir, però molts edificis històrics han caigut, i encara cauen, i deixen lloc a habitatges.

Amb la modificacio puntual es regularan les actuacions que es podran autoritzar en aquells elements que no estan protegits per evitar que puguin desaparèixer. Aquest document és el pas previ a la redacció del futur Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals.

Un total de 317 elements a protegir

El document que es portarà a aprovació inicial incorpora un total de 317 elements situats en sòl urbà, a diferència dels 364 amb els quals comptava l’Avanç, per l’admissió de suggeriments fets durant el procès de participació ciutadana i a una nova catalogació dels criteris generals de protecció.

28 corresponen a conjunts edificats d’interès, 233 a edificis d’interès, 16 a elements arquitectònics singulars d’un edifici, 28 a elements artístics complementaris d’un edifici, 5 a elements del patrimoni natural i, finalment, 7 que corresponen els jaciments arqueològics i/o paleontològics.
S’inclouen conjunts i edificis fabrils, nombroses cases de rengle o d’estiueig, mostres d’arquitectura contemporània, aelements i monuments artístics com les torres de la mina pública d’aigua o els dissenys murals als laterals d’edificis.

Cal assenyalar

  1. Se subjectaran al règim de llicència urbanística prèvia totes les obres de reparació, manteniment i conservació de cobertes i façanes, com també les de consolidació de l’estructura, sempre que no afectin la configuració de les façanes i/o cobertes; els treballs que es facin a l’interior dels edificis i també la instal·lació de captadors solars, sempre i quan no siguin visibles des de la via pública, i també de rètols a les façanes.
  2. Per a la resta d’actuacions que tenen una afectació sobre els elements que són objecte de protecció, caldrà redactar prèviament un pla especial urbanístic per a cadascú d’ells. En aquest cas, haurà de ser informat per la Comissió Territorial de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
  3. Qualsevol proposta d’intervenció sobre qualsevol dels elements que conformen l’inventari podrà ser sotmesa a avaluació per part de l’Organisme Consultiu de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de Terrassa. Per tal de garantir la protecció d’aquests béns i elements es manté, amb caràcter general, la suspensió d’atorgament de llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables, amb caràcter general, fins l’aprovació definitiva del document. Ara bé, si les actuacions a realitzar s’adapten a les directrius que ja estan contemplades a l’aprovació inicial i al POUM, aquestes peticions es tramiten i no queden suspeses.

Nou comentari

Comparteix