Saps per què no hi ha papereres i contenidors als parcs? T’ho ha preguntat alguna vegada? Te n’imagines les raons? La resposta és fàcil. La brossa és un reclam per a la fauna salvatge i millor emportar-se-la a casa o llençar-la als contenidors dels municipis del parc.

La reducció dels residus que genera l’ús públic del parc és un requisit imprescindible per al desenvolupament sostenible. D’una banda, s’aconsegueix minimitzar l’impacte ambiental i es preserva l’espai natural i, de l’altra, es facilita el reciclatge i s’abarateix el cost de la gestió dels residus.

La retirada de la brossa dels espais naturals és complicada i costosa, tant per la dispersió geogràfica dels contenidors com per l’accés del servei de recollida. Per això, al parc s’han reduït els punts de recollida, situats als accessos principals i a les zones d’aparcament. En aquests punts hi ha els contenidors adients per a cada tipus de deixalla. Si destriem la brossa, n’aconseguirem el reciclatge i la reutilització posterior. Les restes de matèria orgànica, que representen un 45% de les deixalles diàries, es transformen en compostatge, que és un adob natural. La majoria de les restes inorgàniques també són matèries aprofitables.

Nou comentari