La Diputació de Barcelona ha realitzat el Pla de senyalització d’orientació de Terrassa, un treball que ha estat lliurat a l’Ajuntament i en el qual es marquen les directrius a seguir per implementar la senyalització complerta d’orientació del municipi, tant la tria de pols d’atracció com itineraris com definició dels senyals a instal·lar. El treball actualitza el Pla realitzat l’any 2012 i vol donar resposta a la importància de la senyalització informativa per la seva funció econòmica i social, a més de ser un referent iconogràfic que forma part del paisatge de la població.

El Pla de senyalització s’emmarca en els estudis de mobilitat que volen donar respostes a necessitats concretes que tenen els municipis per a afrontar els reptes actuals de mobilitat sostenible, i que, més enllà de la planificació global, aporten solucions més detallades per a la gestió de la mobilitat de característiques específiques o necessàries en el moment actual o per a un futur immediat.

Així doncs, el nou Pla director actualitza el redactat l’any 2012 i que s’ha anat executant parcialment en funció de les necessitats. Vist que les progressives execucions parcials no són suficients per a la correcta implementació del Pla en un termini raonable de temps, i els possibles canvis que s’hagin produït -bé per l’aparició de nous pols o pel canvi de nom d’alguns a la xarxa viària com també en canvis de sentit, girs prohibits o conversions en zones de vianants-, l’Ajuntament ha optat per una actualització amb un nou Pla de senyalització.

El treball dona compte de la importància que una bona senyalització informativa té en la millora la mobilitat dels usuaris per les vies públiques i que el conjunt d’elements i sistemes que conformen la senyalització d’una població com poden ser els senyals verticals d’informació i de codi, la senyalització horitzontal o les plaques d’identificació de carrers, és necessària la seva coordinació i millora per arribar a un alt nivell de qualitat.

Nou comentari