En el ple municipal de dilluns, la Síndica de Greuges presenta la Memòria d’Activitats de 2020. Com és lògic, ha estat un any marcat per la pandèmia, i Isabel Marquès vol destacar que “la implementació de l’estat d’alarma ara fa un any, va posar a prova la mecànica de l’administració local i com a tal, va fer els possibles per garantir i exercir els drets de la ciutadania. Aquí, la missió de la sindicatura va ser, posar-se al seu servei i acompanyar a la ciutadania, resoldre i encarar la complicada situació que va ocasionar i ocasiona la pandèmia, tals com manca d’habitatge i els impagaments dels subministraments, el dret a uns ingressos mínims o, per resumir-ho, la manca al dret a tenir una vida digna a la nostra ciutat”.

Les principals accions portades a terme han estat la gran quantitat d’assessoraments i consultes, 1.198 (incloses 24 consultes per la Web i 21 per Twiter). Destaca un total de 125 greuges tramitats aquest any 2020, dels quals 98 han finalitzat i 27 en tramitació (24 d’ells, la sindicatura està a l’espera de rebre els informes sol·licitats als diferents serveis municipals). Cal tenir en compte que augmenta el nombre de queixes relatives a la manca de resposta municipal a tot tipus d’instància presentada per la ciutadania, 34 greuges, i veient que cada any augmenta el nombre de queixes (a l’any 2019, van ser 28).

Un fet important el qual la Síndica creu convenient destacar és l’aprovació de l’ordenança de Mobilitat a la nostra ciutat, i sobretot la regulació de les condicions de circulació que són aplicables als vehicles de mobilitat personal i resoldre els problemes de convivència a l’espai públic de la nostra ciutat. Aquesta era una petició ja manifestada per la Síndica a l’any 2018.

Com a novetat a tenir en compte al llarg de l’any 2020, ha estat l’entrada en funcionament de la Bústia Ètica, destinada a facilitar la comunicació de conductes desenvolupades en els òrgans municipals que puguin ser contràries als principis ètics i regles de conducta que estableix el Codi Ètic de l’Ajuntament.

L’informe queda a disposició de les persones que hi puguin tenir interès amb l’objectiu de fer transparent la tasca realitzada per la Síndica durant l’any 2020, any de la pandèmia Covid 19, en el següent enllaç: https://www.sindicaterrassa.org/memoria-activitat

Nou comentari