Consell Comarcal del 23 de gener

Consell Comarcal del 23 de gener | Consell Comarcal

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies aportarà enguany al Consell Comarcal del Vallès Occidental 3.421.502 euros en el marc de l’addenda de pròrroga per al 2020 del Contracte Programa 2016-2019 entre el Consell Comarcal i el Departament per tal que el Consell desplegui les polítiques socials a la comarca. Aquest finançament suposa un increment de 193.159,52 euros respecte al del 2019 i permetrà finançar els serveis socials bàsics i especialitzats, l’atenció a la infància i l’adolescència, lluitar contra la pobresa energètica i promoure la igualtat, entre altres aspectes. El Ple ha aprovat aquesta addenda amb els vots a favor dels grups comarcals del PSC, Junts per Catalunya, En Comú Podem, ERC, Ciutadans i PP, i l’abstenció del grup CAM-AMUNT.

De fet, l’increment de l’aportació per a aquest any es concentra en la consolidació del personal dels equips bàsics i els Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) i un increment en la partida destinada als ajuts d’urgència social en pobresa energètica per l’àrea bàsica de serveis socials.

La consellera de Drets Socials, Míriam Casaramona, ha afirmat que “en aquests moments es treballa en un nou Contracte Programa amb el Departament que ens ha de permetre fer un salt qualitatiu en l’atenció que prestem. Ara, aprovem aquesta addenda que ens permet consolidar equips i seguir prestant un servei equitatiu als municipis de l’Àrea Bàsica”.

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, regula i ordena el sistema de serveis socials en base a les competències exclusives en aquesta matèria. I estableix que les comarques supleixin els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics d’aquests municipis. Correspon als ens locals supramunicipals promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els recursos propis de l’atenció social especialitzada.

El Ple del Consell Comarcal va aprovar el juliol de 2016 el Contracte Programa 2016-2019 per a la Coordinació, la cooperació i la col·laboració amb entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. Alguns dels serveis que inclou el contracte programa són: professionals dels equips bàsics, SAD, ajuts urgència social, el Servei d’atenció a la infància i l’adolescència, els Serveis d’intervenció socioeducativa, Migracions i ciutadania i el Servei de joventut. El contracte programa és l’instrument que garanteix la col•laboració i cooperació entre la Generalitat i el Consell Comarcal.

Nou comentari