Tot per Terrassa proposa un ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER UN ACORD POLÍTIC I SOCIAL PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

La contaminació de l’aire és un problema de salut pública i mediambiental a Europa, i es
considera una de les principals causes de moltes malalties cardiopulmonars. Nombrosos
estudis científics evidencien la relació directa entre una mala qualitat de l’aire i un elevat
nombre de malalties respiratòries, cardiovasculars, neurològiques, immunològiques i el
càncer.. S’estima que el 21% de la població està exposada a partícules en suspensió que
superen el límit diari a Europa. Al llarg dels anys, s’han estat prenent mesures per a millorar la
qualitat de l’aire, especialment a causa de contaminants com el diòxid de nitrogen (NO2) i les
partícules en suspensió (PM10).


Terrassa és un dels 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona que van ser decretats
zona de protecció especial pel Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, atenent als
alts nivells de contaminants (òxids de nitrogen – NOx- i partícules de menys de 10 micres –
PM10).


una altra problemàtica greu vinculada a l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle derivada
del trànsit rodat i altres activitats antròpiques és el canvi climàtic. És una urgència la necessitat
de prendre mesures per tal de frenar el canvi climàtic. Evidencies científiques mostren que les
activitats humanes i l’ús de combustibles fòssils estan afectant i amenaçant el clima, el
benestar de la població mundial, la biodiversitat i el desenvolupament sostenible.
Observacions recents indiquen que les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle augmenten
cada vegada més.

Com a ciutadans i com a administració i representants del món local hem d’assumir el repte
per a la consecució d’una millora de la qualitat de l ́aire. Les ciutats han de ser
transformadores i entre tots hem de donar una resposta conjunta.

Per tot això, apel·lem al Govern de la Generalitat de Catalunya i a les administracions
supramunicipals i reivindiquem un gran acord polític i social per la millora de la qualitat de
l’aire, amb un paper rellevant del món local.

ACORDS:

PRIMER: Treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya un gran acord polític i social
per la millora de la qualitat de l’aire, amb participació rellevant del món local
SEGON: Adherir-nos a la declaració DE SABADELL Per un acord polític i social per la millora de
la qualitat de l’aire signada a Sabadell en el 2n Congrés Català de Qualitat de l’Aire

Nou comentari