MónTerrassa
Tot i ERC demanen rebaixar les llistes d’espera per a recursos residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual

Tot per Terrassa i ERC han proposat un ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER A DEMANAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA MESURES PER A LA CREACIÓ DE PLACES RESIDENCIALS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A Catalunya prop de 3.500 persones amb discapacitat intel·lectual està en llista d’espera per a
obtenir una plaça residencial. Aquesta llista d’espera és també molt elevada en els serveis d’atenció
diürna, que puja fins a les 800 persones, aproximadament.
I les llistes no paren d’augmentar segons xifres de la pròpia Generalitat de Catalunya.

Segons la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de l’ONU,
Article 19.
Dret a viure de forma independent i a ser inclòs en la comunitat
Els estats part en aquesta convenció reconeixen el dret en igualtat de condicions de totes les persones
amb discapacitat a viure a la comunitat, amb opcions iguals a les de les altres, i han d’adoptar mesures
efectives i pertinents per facilitar el ple gaudi d’aquest dret a les persones amb discapacitat i la seva plena
inclusió i participació a la comunitat, i han d’assegurar especialment que:

a) Les persones amb discapacitat tinguin l’oportunitat de triar el seu lloc de residència i on i amb qui
viure, en igualtat de condicions amb les altres, i no es vegin obligades a viure conformement a un
sistema de vida específic;
b) Les persones amb discapacitat tinguin accés a una varietat de serveis d’assistència domiciliària,
residencial i altres serveis de suport de la comunitat, inclosa l’assistència personal que sigui
necessària per facilitar la seva existència i la seva inclusió a la comunitat, i per evitar-ne l’aïllament o
la separació;
c) Les instal·lacions i els serveis comunitaris per a la població en general estiguin a disposició, en
igualtat de condicions, de les persones amb discapacitat i tinguin en compte les seves necessitats.

La realitat actual a Catalunya, doncs, amb les llargues llistes d’espera, mostren una realitat molt lluny dels
compromisos anteriorment descrits. Llistes d’espera que, en alguns casos, s’estenen fins als 10 anys.

Tanmateix, cal recordar que la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, preveu dins
dels serveis garantits, els serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual.
S’ha de garantir, alhora, que les famílies de les persones beneficiàries tinguin el dret d’elegir el recurs

on, com i amb qui viure. Aquest dret és vulnerat i no és garantit en l’actualitat per la falta de places i de
circuits amb prou transparència que permetin elegir quin ha de ser el seu entorn habitual on
desenvolupar un projecte de vida.

Els serveis residencial i diürns per a persones amb discapacitat intel·lectual són serveis essencials i
bàsics per a per al seu desenvolupament personal, així com per a promoure i apoderar les persones en la
seva autonomia de forma inclusiva a la societat.

A Terrassa hi ha unes 2.200 persones amb discapacitat intel·lectual, es calcula de forma aproximada.
Amb dades oficials de la Generalitat de Catalunya en data del 30/04/2021, al Vallès occidental hi ha una
llista d’espera per a places residencials de 259 persones.


Cal tenir en compte que al municipi de Terrassa (amb 226.000 habitants) es compta amb 70 places
residencials, únicament, una xifra que no s’ha incrementat en els darrers 20 anys. Un 0,03% de places.
I, d’aquestes sol·licituds sense plaça, cal tenir en compte la perversitat d’una realitat estesa: hi ha entitats
amb possibilitats d’ampliar places i amb vacants físiques per a poder cobrir places però amb falta de
suport i conveni per part de l’administració autonòmica, que fa que no es pugui disminuir la llista
d’espera. Per tant, la realitat a Catalunya no és només que hi ha persones sense plaça, sinó també
places sense persones.


Aquesta és una realitat habitual i que presenta un greuge que fa més urgent la situació i necessitat d’un
pla d’acció per part de la Generalitat de Catalunya.
El preu per cada plaça per a una persona amb discapacitat oscil·la entre els 1.000 i 3.000€ segons el grau
de discapacitat. Per a poder cobrir aquestes places cal un conveni de plaça entre la Generalitat de
Catalunya i l’entitat prestadora.

Per tots aquests motius, demanem als grups municipals que formen part de la Junta de Portaveus a
l’Ajuntament de Terrassa que donin suport als següents acords:

PRIMER.- INSTAR a la Generalitat de Catalunya a prioritzar un calendari que es comprometi a rebaixar
considerablement les llistes d’espera per a recursos residencials per a persones amb discapacitat
intel·lectual tal i com estableix la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de l’ONU i
la pròpia Cartera de Serveis Socials.

SEGON.- INSTAR a la Generalitat de Catalunya a treballar amb el sector de la discapacitat intel·lectual
de a Catalunya un pla d’inversions per a la creació i concertació de noves places residencials al llarg de

tot el país, tenint en compte l’equilibri territorial i tenint en compte la inversió en diferents recursos
especialitzats segons els diferents itineraris vitals de les persones beneficiàries al llarg de la vida.

TERCER.- INSTAR a la Generalitat de Catalunya a donar suport en la creació de noves places de serveis
d’atenció diürna per tal de disminuir les llistes d’espera i promoure programes que millorin el
desenvolupament personal de les persones amb discapacitat intel·lectual.

QUART.- INSTAR a la Generalitat de Catalunya més inversió en programes de Suport a la Vida
Independent i l’Autonomia Personal.

CINQUÈ.- COMUNICAR aquests acords al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya,
a DINCAT i a les entitats que treballen per a donar suport a persones amb discapacitat intel·lectual a
Terrassa i a la resta de municipis del Vallès occidental.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa