Terrassa, ciutat tranquil·la a 30 per hora

El ple aprova extendre les àrees de circulació lenta a tota la ciutat, donant prioritat als vianants i a la bicicleta

Zona 30 a Terrassa

Zona 30 a Terrassa | Lluïsa Tarrida

El ple municipa ha aprovat la proposta de resolució presentada pel Grup municipal del PSC, perquè Terrassa se sumi al projecte de les “Ciutats 30”. L’ha defensat el portaveu socialista Marc Armengol. El regidor ha explicat que sorgeix per comentaris que han arribat de persones i entitats. Ha destacat “que la proposta beneficia i promou l’ús de la bicicleta ja que crea calçades més segures”.

Marc Armengol, al ple de Terrassa

Marc Armengol, al ple de Terrassa | J. M.O.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PERQUÈ TERRASSA ES SUMI AL PROJECTE DE LES “CIUTATS 30”

Marc Armengol Puig, portaveu del Grup Municipal Socialista, d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Avui dia a la nostra ciutat la velocitat de circulació del trànsit motoritzat resulta moltes vegades excessiva per a permetre la convivència segura entre les diferents formes de transport. Una velocitat que en molts casos tampoc aporta un estalvi de temps significatiu en trajectes en un entorn urbà, amb elevat nombre d’interseccions i diversitat d’usuaris; en canvi, aquesta velocitat suposa un factor de risc a nivell de seguretat, ja que és el component fonamental que determina la major o menor incidència en la sinistralitat viària, la gravetat i el grau de lesió de les víctimes en cas d’accident de trànsit.

Segons l’últim informe de l’OCDE ‘Velocitat i risc d’accident’, el risc de defunció d’un vianant atropellat es multiplica per 5 quan la velocitat d’impacte passa de 30 a 50 km/h. Així doncs, es demostra que la velocitat és un factor crític en la quantitat i la gravetat dels accidents, per això les administracions hem de regular la velocitat de circulació per a aconseguir ciutats més segures. És per això que resulta necessari establir la limitació de velocitat a 30km/h de manera genèrica en tota la xarxa viària urbana del municipi, modificant el Reglament General de Circulació per a fer efectiu el canvi, i aportant solucions de disseny i senyalització necessàries per a fer efectiu el seu compliment.

Els ajuntaments, així mateix, podran continuar regulant de manera excepcional algunes vies bàsiques a velocitats superiors a 30 km/h, ja sigui per la seva alta capacitat de trànsit o bé per tractar-se de corredors principals de transport públic de superfície. En aquests casos, l’autoritat municipal haurà de garantir espais segurs de circulació per a la bicicleta mitjançant la segregació de carrils bici. En la resta de les vies (d’ús més local i veïnal) limitades a 20 o 30 km/h, la prioritat de la bicicleta i el necessari respecte per part dels vehicles motoritzats haurà de remarcar-se mitjançant senyalització específica.

Diferents ciutats de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta, com Pontevedra, Bilbao o Jaca, han apostat per convertir-se en ‘ciutats 30’, limitant la velocitat de la gran majoria de les vies de la ciutat a màxim 30 km/h. D’aquesta manera generem un espai més segur per a les bicicletes, quan hagin de circular per la calçada.

En el cas de Terrassa, el Pla de Mobilitat Urbana aprovat el 2016 i vigent fins el 2021 ja defineix àrees de velocitat limitada a 30 km/h que s’han anat implantant a diferents barris de la ciutat amb tanta bona acceptació per part dels veïns que fins i tot la demanda d’aquestes supera la capacitat de l’Ajuntament per implantar-les.

És per això que proposem l’aprovació dels següents:

ACORDS

Primer – Incloure a l’Ordenança de Mobilitat un article que digui: «El límit màxim de velocitat a la que podran circular els vehicles per les vies urbanes que no siguin eixos viaris principals de circulació, quedarà fixat en 30km/h»

Segon – Instar l’Estat a modificar el Reglament General de Circulació perquè inclogui la limitació de 30 km/h per defecte en els nuclis urbans, de manera que s’aconsegueixi un espai segur per a la circulació de la bicicleta en la calçada alhora que reduir la quantitat i gravetat dels accidents.

Tercer – Afegir-nos a la proposta d’aconseguir “Ciutats 30” de manera efectiva, per crear espais de circulació segurs que permetin continuar promovent l’ús de la bicicleta entre tots els usuaris, alhora que reduir la gravetat dels accidents entre vehicles a motor i vianants o ciclistes.

Quart – Traslladar aquests acords al govern de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Red de Ciudades por la Bicicleta, a l’entitat Biter que promou l’ús de la bicicleta a Terrassa i a tots els agents i col·lectius de la ciutat implicats en la millora de la Mobilitat.

Nou comentari