MónTerrassa
Proposta de TxT sobre habitatge per evitar els llançaments de les persones vulnerables

ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER LA INCLUSIÓ DE MESURES PER A GARANTIR L’ACCÉS I PERMANÈNCIA A L’HABITATGE A LA FUTURA LLEI DEL DRET A L’HABITATGE ESTATAL, presentada per Tot per Terrassa

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Es té coneixement que el Govern d’Espanya està elaborant la Llei pel dret a l’habitatge d’àmbit estatal. Amb aquesta
nova norma es pretén regular, dins del seu àmbit competencial, el dret a un habitatge digne i adequat que es troba
recollit a l’article 47 de la Constitució Espanyola. Davant la situació de crisi actual, agreujada per la covid-19, cal que
l’Estat doni una resposta eficaç per garantir a la ciutadania l’accés d’un habitatge digne i adequat. És més necessari que
mai, aplicar mesures i disposicions legals per disposar d’habitatge a un preu assequible i dotar als ens locals,
l’administració més propera a la ciutadania, dels instruments necessaris per a la seva implementació.

La situació generada per la pandèmia ha posat de manifest les desigualtats econòmiques i socials de la ciutadania. En
breu el govern presentarà l’esborrany de la nova llei estatal d’habitatge al Consell de Ministres i posteriorment es
remetrà al Congrés per al seu debat i aprovació. L’actual situació és insostenible amb més de 30.000 persones sense
llar, 12 milions en exclusió social, més d’1 milió de desnonaments des de la crisi del 2008 i la impossibilitat d’accedir a
un habitatge per a molts ciutadans. Segons les dades dels darrers informes un 36% de la població i famílies destinen
més del 40% dels ingressos a l’habitatge. Aquesta situació conflueix amb mes de 4 milions de pisos buits i un Parc
públic de lloguer que no arriba al 3%. Aquesta situació ha estat agreujada per la pandèmia, on milers de treballadores
en ERTO, es van precaritzant i es troben amb la impossibilitat de fer front al pagament del lloguer, hipoteques i
subministraments, augmentant la franja de persones en risc d’exclusió residencial.

La Generalitat de Catalunya i l’Estat Espanyol, han de reconèixer que els nostres veïns europeus, governats pel partit
que sigui, han estat capaços d’afrontar la situació amb més eines legals i amb consciència que sense habitatge no hi ha
vida, i que en la situació actual de pandèmia existeix el risc de que la classe mitjana sigui més precària i es multipliquin
les persones en risc. És per això que han d’actuar amb la major rapidesa i sense deixar-se pressionar pels lobbies
financers o immobiliaris.

Per aquest motiu, en tractar-se el dret de l’habitatge d’una matèria d’especial interès, es presenten les següents
propostes per tal que es tinguin en compte a la futura Llei pel dret a l’habitatge estatal amb la finalitat de poder fer
efectives les polítiques d’habitatge des de les diferents administracions:

 1. Definir el servei públic d’habitatge com a servei d’interès general, així com les seves funcions i regulacions fiscals
  necessàries per a poder desenvolupar les polítiques publiques d’habitatge.
 2. Delimitar el marc competencial i establir mecanismes de col·laboració entre les diferents administracions per a
  garantir la seguretat jurídica de les accions.
 3. Determinar el caràcter social de l’habitatge de protecció pública garantint la seva qualificació permanent, i introduir
  el dret d’adquisició preferent de l’administració per evitar que siguin venudes a agents especuladors.
 4. Facilitar la mobilització de sòl públic per a habitatge de lloguer social o assequible, amb instruments financers que
  permetin la promoció d’habitatges de lloguer a promotors públics i privats i empreses del tercer sector, aplicar el
  tipus d’IVA reduït a l’arrendament, la rehabilitació i constitució i transmissió de drets reals de superfície per a la
  promoció i explotació d’edificis d’habitatges en arrendament i establir l’exempció al IRPF dels ajuts a la rehabilitació
  d’edificacions destinades al lloguer d’habitatge en el marc d’un Pla d’habitatge.
 5. Desenvolupar un Pla d’actuació per promoure la col·laboració publico-privada entre els grans tenidors d’habitatge i
  les comunitats autònomes i les entitats locals, amb dotació pressupostària, amb l’objectiu d’impulsar la utilització
  d’habitatges per a lloguers socials i evitar usos anòmals.
 6. Definir l’habitatge buit i posar a disposició de les comunitats autònomes i els municipis les diferents eines per a la
  seva detecció i les mesures fiscals i sancionadores més adequades per a mobilitzar-lo, en un marc regulat on els
  grans tenidors d’habitatge estiguin obligats a col·laborar amb l’administració competent per a posar a la disposició
  del mercat de lloguer l’habitatge buit a un preu assequible.
 7. Definir l’ús anòmal de l’habitatge i regular a la llei mecanismes de detecció d’utilitzacions i situacions anòmales de
  l’habitatge així com el seu procediment sancionador.
 8. Establir un protocol d’actuació i coordinació entre els òrgans judicials i els serveis socials en cas d’execució
  hipotecària, impagament de lloguer i ocupació de bona fe per a evitar les situacions d’exclusió residencial,
  modificant en aquest sentit la Llei de enjudiciament civil.
 9. Establir l’obligatorietat de realitzar una mediació civil prèvia a la interposició de les demandes de desnonament
  d’habitatge habitual en els processos arrendaticis.
 10. Establir l’obligació als grans tenidors d’habitatge d’oferir lloguer social a les persones en situació de vulnerabilitat
  econòmica en les següents circumstàncies:
   Abans d’adquirir un habitatge resultant de l’assoliment d’acords de compensació o dació en pagament de
  préstecs o crèdits hipotecaris sobre l’habitatge habitual, o abans de la signatura de la compravenda d’un
  habitatge que tingui com a causa de la venda la impossibilitat per part del prestatari de retornar el préstec
  hipotecari.
   Abans d’interposar qualsevol demanda judicial d’execució hipotecària o de desnonament per impagament de
  lloguer o per extinció legal del contracte.
   Abans d’interposar qualsevol demanda judicial de desnonament per precari si l’ocupació sense títol es produeix
  en un habitatge buit, si les persones ocupants no han rebutjat cap opció de reallotjament social en els darrers

dos anys i si els serveis socials emeten informe favorable sobre el compliment, per part dels ocupants, dels
paràmetres de risc d’exclusió residencial i sobre l’arrelament i la convivència en l’entorn veïnal.
 En els procediments d’execució hipotecària o desnonament per impagament de lloguer, extinció legal del
contracte o precari si es tracta d’un habitatge buit, que estiguin en tràmit a l’entrada en vigor de la norma,
abans de fixar data de llançament.

 1. Establir com a criteri de procedibilitat l’obligació als grans tenidors d’habitatge d’oferir lloguer social abans
  d’interposar demanda d’execució hipotecària, de desnonament per impagament de la renda de lloguer, extinció
  legal de contracte, o per precari. El gran tenidor haurà d’acreditar que va fer els tràmits per comprovar si la unitat
  familiar ocupant era o no vulnerable i si va fer l’oferta de lloguer social.
 2. Definir les situacions de vulnerabilitat econòmica i social, preveure mesures per evitar els llançaments de les
  persones vulnerables sense alternativa habitacional i prohibir els llançaments amb data oberta.
 3. Prohibir els talls de subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de les llars de les famílies vulnerables en situació
  de pobresa energètica i formalitzar convenis amb les empreses subministradores d’energia per establir descomptes
  importants a les unitats familiars vulnerables.
 4. Establir un règim temporal de contenció i moderació de lloguers d’habitatge en zones de demanda tensionada.
 5. Establir mesures d’antidiscriminació immobiliària.
 6. Modificar els articles de la llei de bases de règim local relatius a les competències de les entitats locals per poder
  desenvolupar les polítiques municipals d’habitatge.
 7. Establir mesures de simplificació en la contractació per agilitzar les promocions d’habitatges de protecció pública.
 8. Incrementar la dotació pressupostària al Pla estatal amb destí a l’habitatge social en un 1% inicial amb l’objectiu
  d’arribar en 5 anys al 2% del PIB

Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents,

ACORDS

PRIMER.- Aprovar les propostes anteriors, adreçades al Govern d’Espanya i relatives a la redacció de la futura Llei del
dret a l’habitatge sobre mesures per augmentar el parc públic d’habitatges, evitar els llançaments de les persones
vulnerables, el lloguer social obligatori pels grans tenidors d’habitatge, la contenció de rendes de lloguer en mercat tensionat, la prohibició dels talls de subministraments d’energia de persones vulnerables, i mesures per dotar de més
mecanismes jurídics i fiscals a les administracions públiques autonòmiques i locals per la promoció d’habitatge públic.

SEGON.- Traslladar al Govern d’Espanya les propostes relatives al dret a l’habitatge per tal que les tinguin en compte
alhora de l’elaboració de la Llei pel dret a l’habitatge estatal.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa