MónTerrassa
L’ordre del dia del ple municipal de juliol de Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa celebrarà el proper divendres, 23 de juliol, a les 9.30 h, el
Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. L’acte tindrà lloc al Saló de Plens
de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16). El Ple es podrà seguir en directe a
través del canal YouTube municipal (https://www.youtube.com/user/ajterrassa) i
també es podrà escoltar en directe a la Ràdio Municipal de Terrassa (95.2 FM).
Adjuntem l’ordre del dia:

Ple de juliol de 2021
ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’esborrany de l’Acta de la reunió realitzada el dia 23 de juny
  d’enguany (número 8/2021).
  ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
 2. Sol·licitar al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya la
  Declaració de Terrassa com a Àrea amb Mercat d’Habitatge Tens, en aplicació de la
  Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de
  rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei
  18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a
  l’habitatge.
 3. Constitució de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona.
 4. Aprovació de l’Avanç de la Modificació puntual del POUM per a ampliar l’inventari
  del patrimoni cultural de Terrassa.
  ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT
 5. Proposar al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya fixar
  com a festes locals de Terrassa per a l’any 2022 els dies 14 d’abril (Dijous Sant) i 4
  de juliol (Dilluns de Festa Major).
 6. Aprovació de l’expedient número 9 de transferència de Crèdit al Pressupost
  Municipal per 2021.
 1. Aprovació de l’expedient de cessió d’ús gratuïta de la nau situada al carrer Mare
  de Déu dels Àngels, 21 mitjançant procediment obert, destinada a la realització
  d’activitats culturals.
 2. Aprovar l’inici de l’expedient de desafectació de béns demanials per manca d’ús o
  servei públic.
 3. Prendre coneixement de la Memòria relativa al desenvolupament de l’auditoria
  anual del registre comptable de factures segons la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
  d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el
  sector públic per a l’exercici 2020.
 4. Prendre coneixement de la Memòria relativa al desenvolupament de les tasques
  de fiscalització a posteriori i control financer, realitzades per tal de donar compliment
  de l’article 213 i 220.4 de la Llei d’Hisendes Locals, l’article 36.1 del RD 424/2017 pel
  qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local i
  disposicions concordants, relatiu al Pressupost de 2020.
  COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
 5. Aprovar definitivament l’informe emès per aquesta Comissió respecte als
  comptes de l’exercici 2020 i, en conseqüència, elevar al Ple municipal la proposta
  d’aprovació del Compte General de l’Ajuntament, i prendre coneixement dels
  informes de la Intervenció General sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat
  pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute, amb motiu de la
  liquidació del Pressupost del 2020, i l’estimació de la quantificació de la provisió de
  drets de dubtós cobrament.
  JUNTA DE PORTAVEUS
 6. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència
  masclista.
 7. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta
  de Portaveus, si s’escau.
  PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 8. Proposta de resolució per a la concessió de la Medalla de la Ciutat de Terrassa a
  l’Esperit Esportiu a la senyora Vicky Losada Gómez.

 1. Presentada pel Grup municipal del PSC, per l’ampliació del programa d’Agents
  per a la convivència.
 2. Proposta presentada pel Grup municipal de JxT, per donar continuïtat al
  programa d’agents per la convivència.
 3. Presentada pel Grup municipal del PSC, per l’augment de l’oferta educativa de
  cicles formatius i batxillerats a Terrassa.
 4. Presentada pel Grup municipal del PSC, per la signatura d’un conveni marc amb
  el Terrassa FC.
 5. Proposta presentada pel Grup municipal de JxT, per demanar una prova pilot de
  punt verd mòbil escolar (PVM Escolar).
 6. Proposta presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per a organitzar activitats
  en el marc del dia internacional de la joventut.
 7. Proposta presentada pel Grup municipal de TxT i ERC-MES, referent a la
  liquidació del model de finançament de l’exercici 2020.
 8. Proposta presentada pel Grup municipal de TxT i ERC-MES, per a la millora de
  l’oferta de cicles formatius de grau mitjà.
 9. Proposta presentada pel Grup municipal de Ciutadans, contra la dictadura i en
  suport del poble cubà.
 10. PROPOSTES URGENTS
  SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
  MUNICIPAL
 11. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 6.324 al
  7.539/2021, dictats per l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats.
 12. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.
  PRECS I PREGUNTES

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa