El grup municipal Partit Socialista de Catalunya (PSC) ha presentat una proposta d’acord de junta de portaveus en defensa de la viabilitat del sistema de la seguretat social, demana més confiança en el sistema i defensa que el conjunt de la ciutadania de Terrassa ha de disposar d’un coneixement exacte, puntual i fidel sobre l’evolució econòmica-financera de la Seguretat Social a través de les institucions.

El socialistes exposen que el sistema de la seguretat social és sostenible si s’adopten mesures adequades que portin al seu equilibri, malgrat des de fa dècades es qüestiona la solvència i la viabilitat d’aquest. “De fet, aquest va ser el compromís de l’actual Govern quan es va presentar la seva proposta de reforma per a la sostenibilitat de les pensions. I aquest és el camí iniciat per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2021 així com l’actual reforma de pensions -en tràmit parlamentari- i que recull part de les Recomanacions contingudes en l’Informe d’Avaluació i Reforma del Pacte de Toledo, així com és fruit del diàleg social”, afirma el grup municipal.

Aquest Pacte de Toledo orienta el Govern espanyol cap a la necessitat de fer el sistema sostenible, creïble i que generi confiança, tot això davant la desconfiança assentada en una part de la ciutadania i dels agents econòmics sobre la seva viabilitat. “Aquesta certesa ha d’assentar-se en la transparència”, afirma el PSC. I per aquest motiu, defensen que la ciutadania de Terrassa ha de conéixer com ha funcionat el sistema al llarg de la seva història i, especialment, en què s’han destinat els seus recursos.

El grup municipal explica que al llarg dels seus més de 40 anys de sistema de protecció social a Espanya, ha esdevingut la columna vertebral del sistema de benestar. Per això consideren essencial donar una imatge fidel, tal com recomana el Pacte de Toledo en la Recomanació 1a, que assenyala:

“(…) La Comissió considera fonamental que la ciutadania tingui una imatge fidedigna de la situació de la Seguretat Social a partir del coneixement precís del decisiu paper que ha exercit en la construcció de les institucions del nostre Estat de benestar. Per a això ha d’elaborar un estudi que reflecteixi en quina mesura les cotitzacions socials van assumir durant anys el pes del finançament d’altres polítiques de l’Estat. A l’efecte de quantificar aquesta formidable aportació hem de remetre’ns a les dades que ofereix el Tribunal de Comptes en el seu informe de fiscalització sobre l’evolució economicofinancera, patrimonial i pressupostària del sistema de la Seguretat Social a 31 de desembre de 2018 (…)”.

Per aquest motiu, es proposa a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa l’adopció dels acords següents.

ACORDS

Primer – Defensar per al conjunt de la ciutadania del nostre municipi, i en particular a la gent gran i a totes les persones que disposen d’una pensió del sistema de Seguretat Social, per tal que disposin d’un coneixement exacte, puntual i fidel sobre l’evolució econòmica-financera de la Seguretat Social durant les seves últimes dècades i la seva situació actual, i viabilitat futures.

Segon – Sol·licitar al Congrés dels Diputats que insti el Govern d’Espanya a fer al més aviat possible un estudi, per part de la Intervenció General de la Seguretat Social, que sigui posteriorment avaluat pel Tribunal de Comptes i enviat a la Comissió de Seguiment i Avaluació del Pacte de Toledo, en els termes que estableix la Recomanació 1a del Pacte de Toledo.

Tercer – Traslladar aquests acords a la Mesa del Congrés dels Diputats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes, i a les associacions de Pensionistes i Gent Gran del municipi.

Nou comentari