Ciutadans presenta al ple d’octubre una PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PLA DE XOC SEGREGACIO ESCOLAR

EXPOSICIO DE MOTIUS

Des del mandat anterior el Ple de l ́ajuntament de Terrassa ha posat medis humans i
recursos econòmics per fer front a la detecció d ́alumnes NESE de tipus B, és a dir, alumnes
de necessitats educatives específiques vinculades a causes socio-econòmiques. Recursos per
a l ́adquisició de material escolar o personal nou per a la detecció d ́alumnes NESE en els
cicles d ́infanƟl han estat algunes de les mesures impulsades des de l ́Ajuntament i que sens
dubte van en la direcció adequada.


Tanmateix aquestes mesures no poden oblidar un component essencial en l ́equitat
educativa: l ́assignació de recursos als centres educatius concertats els quals, com a part del
sistema educatiu català, també parƟcipen en l ́esforç per aconseguir que els alumnes NESE
no acabin en centres altament desequilibrats respecte a la composició social de l ́entorn on
viuen.


Les queixes reiterades de les escoles concertades de Terrassa s ́han deixat senƟr sovint en
espais com la comissió de segregació escolar : no és acceptable parƟcipar en l ́esforç sense
comptar amb els recursos; no és de calaix que les escoles concertades hagin de repercuƟr l
́esforç econòmic que suposa acollir alumnes NESE entre la resta de les famílies que sí paga
les quotes; això equival a un greuge comparaƟu en relació a la resta de centres i un perjudici
per a les famílies d ́aquests centres que no són ni de bon troç famílies benestants, sinó
principalment assalariats.


Les dades que des del departament d ́educació coneixem diuen a Catalunya hi ha diagnòsƟcs
al voltant de 60.000 alumnes NESE i que en cinc anys aquesta xifra escalarà fins a 200.000.
Des del departament es contempla, diuen, una dotació de 164 milions d ́euros/any per
subvencionar als centres concertats el cost dels alumnes (escolarització, acƟvitats
complementàries, material…), però per ara aquestes quanƟtats “brillan por su ausencia”.


Val a dir que fins ara els centres concertats només rebien ajuts si el percentatge d ́alumnes
NESE superava el 10% del total d ́alumnes, ara, però, sembla que l ́ajut serà per alumne,
però subjectes a un contracte programa el conƟngut del qual encara és desconegut.
Des del grup municipal de Cs pensem que l ́Ajuntament no pot inhibir-se en aquesta qüesƟó
que esdevé un problema real per a la sostenibilitat dels centres concertats i ha de desplegar
les eines adequades per contribuir a l ́escolarització d ́aquests alumnes en els centres
concertats.

En aquest sentit tenim un precedent interessant.
El consorci d ́educació de Barcelona, en instrucció publicada al DOGC el 3/12/2020 (No 8286)
anunciava el desplegament d ́un ventall d ́ajuts als centres concertats membres del consorci
pels centres públics i concertats:


Per als centres concertats: 240 euros per alumne/a i any en concepte de llibres de text, i
material didàcƟc (inclou eina de suport informàtic), bata i/o uniforme (inclou roba esporƟva
del centre educaƟu), i 160 euros per alumne/a i any en concepte de sortides i colònies; 610
euros per alumne/a i any en concepte d’activitats complementàries i 120 euros per
alumne/a i any en concepte de serveis escolars.


I aquests ajuts van al marge dels 164 milions d ́euros/any anunciats pel departament.
Per tot plegat proposem a Ple els següents:

ACORDS

PRIMER. Habilitar vàries partides en els propers pressupostos 2021-22 adreçades a donar un
suport complementari als centres educatius que acullin alumnes NESE-B per tal de fer front a
les despeses de: llibres de text, i material didàcƟc (inclou eina de suport informàtic); bata i/o
uniforme (inclou roba esportiva del centre educaƟu); sorƟdes i colònies; activitats
complementàries; i serveis escolars.


SEGON. Transmetre aquests acords als centres educaƟus públics i concertats de Terrassa, al
CEM i a la comissió de segregació escolar.

Nou comentari