MónTerrassa
Cs Terrassa presenta un pla de xoc contra la segregació escolar

Ciutadans presenta al ple d’octubre una PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PLA DE XOC SEGREGACIO ESCOLAR

EXPOSICIO DE MOTIUS

Des del mandat anterior el Ple de l ́ajuntament de Terrassa ha posat medis humans i
recursos econòmics per fer front a la detecció d ́alumnes NESE de tipus B, és a dir, alumnes
de necessitats educatives específiques vinculades a causes socio-econòmiques. Recursos per
a l ́adquisició de material escolar o personal nou per a la detecció d ́alumnes NESE en els
cicles d ́infanƟl han estat algunes de les mesures impulsades des de l ́Ajuntament i que sens
dubte van en la direcció adequada.


Tanmateix aquestes mesures no poden oblidar un component essencial en l ́equitat
educativa: l ́assignació de recursos als centres educatius concertats els quals, com a part del
sistema educatiu català, també parƟcipen en l ́esforç per aconseguir que els alumnes NESE
no acabin en centres altament desequilibrats respecte a la composició social de l ́entorn on
viuen.


Les queixes reiterades de les escoles concertades de Terrassa s ́han deixat senƟr sovint en
espais com la comissió de segregació escolar : no és acceptable parƟcipar en l ́esforç sense
comptar amb els recursos; no és de calaix que les escoles concertades hagin de repercuƟr l
́esforç econòmic que suposa acollir alumnes NESE entre la resta de les famílies que sí paga
les quotes; això equival a un greuge comparaƟu en relació a la resta de centres i un perjudici
per a les famílies d ́aquests centres que no són ni de bon troç famílies benestants, sinó
principalment assalariats.


Les dades que des del departament d ́educació coneixem diuen a Catalunya hi ha diagnòsƟcs
al voltant de 60.000 alumnes NESE i que en cinc anys aquesta xifra escalarà fins a 200.000.
Des del departament es contempla, diuen, una dotació de 164 milions d ́euros/any per
subvencionar als centres concertats el cost dels alumnes (escolarització, acƟvitats
complementàries, material…), però per ara aquestes quanƟtats “brillan por su ausencia”.


Val a dir que fins ara els centres concertats només rebien ajuts si el percentatge d ́alumnes
NESE superava el 10% del total d ́alumnes, ara, però, sembla que l ́ajut serà per alumne,
però subjectes a un contracte programa el conƟngut del qual encara és desconegut.
Des del grup municipal de Cs pensem que l ́Ajuntament no pot inhibir-se en aquesta qüesƟó
que esdevé un problema real per a la sostenibilitat dels centres concertats i ha de desplegar
les eines adequades per contribuir a l ́escolarització d ́aquests alumnes en els centres
concertats.

En aquest sentit tenim un precedent interessant.
El consorci d ́educació de Barcelona, en instrucció publicada al DOGC el 3/12/2020 (No 8286)
anunciava el desplegament d ́un ventall d ́ajuts als centres concertats membres del consorci
pels centres públics i concertats:


Per als centres concertats: 240 euros per alumne/a i any en concepte de llibres de text, i
material didàcƟc (inclou eina de suport informàtic), bata i/o uniforme (inclou roba esporƟva
del centre educaƟu), i 160 euros per alumne/a i any en concepte de sortides i colònies; 610
euros per alumne/a i any en concepte d’activitats complementàries i 120 euros per
alumne/a i any en concepte de serveis escolars.


I aquests ajuts van al marge dels 164 milions d ́euros/any anunciats pel departament.
Per tot plegat proposem a Ple els següents:

ACORDS

PRIMER. Habilitar vàries partides en els propers pressupostos 2021-22 adreçades a donar un
suport complementari als centres educatius que acullin alumnes NESE-B per tal de fer front a
les despeses de: llibres de text, i material didàcƟc (inclou eina de suport informàtic); bata i/o
uniforme (inclou roba esportiva del centre educaƟu); sorƟdes i colònies; activitats
complementàries; i serveis escolars.


SEGON. Transmetre aquests acords als centres educaƟus públics i concertats de Terrassa, al
CEM i a la comissió de segregació escolar.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa