ACORDS:

PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat a recuperar els estudis que van donar forma al Pla de Rodalies que concloïen que la millor proposta era l’ampliació del servei Manresa-Barcelona-Aeroport.

SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat que procedeixi a redactar el Pla Específic de configuració de serveis de Rodalies, que es va anunciar en el vigent Pla de Transport de Viatgers, tenint en compte les necessitats de millora de la qualitat del servei ferroviari, la conveniència de preservar la capacitat del sistema de transports, la necessitat de millora de l’eficàcia del sistema i la necessitat d’abordar polítiques d’equilibri territorial.

TERCER.- Demanar al Govern de la Generalitat que el Pla anterior contingui, entre d’altres, els estudis que permetin determinar entre les diferents alternatives, les condicions d’explotació i les necessitats de finançament de la prestació del servei de transport ferroviari a les terminals T1 i T2 de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, i que entre aquestes alternatives hi hagi la de que sigui la R4 nord la que doni aquest servei.

QUART.- Demanar al Govern de la Generalitat que en el procés de redacció del Pla anterior s’obrin els processos participatius que permetin informar i rebre els suggeriments o al·legacions pertinents per part de la ciutadania, les administracions públiques i les societat civil en general.

CINQUÈ.- Demanar al Govern de la Generalitat que el procés de redacció del Pla anterior es faci en coordinació amb les previsions d’inversions de l’Estat que figuren en l’actual Pla de Rodalies, o en els que el puguin substituir, i que a aquest efecte estableixi els mecanismes corresponents de coordinació amb els representants de l’Estat.

SISÉ.- Que mentre no es redacta, es tramita i s’aprova l’esmentat Pla, es deixi sense efecte l’acord de Govern GOV/194/2019, de 23 de desembre, pel qual es declara el nou servei ferroviari d’accés a les terminals T1 i T2 de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat com a servei ferroviari de rodalies de Catalunya, es declara de servei públic i se n’atribueix la prestació a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, mitjançant FGCRAIL,SA.

SETÉ.- Que mentre no es redacta, es tramita i s’aprova l’esmentat Pla, les decisions que calgui prendre es facin en concordança amb la planificació existent i concretament amb la previsió de que sigui la R4 la línia que doni servei a l’aeroport.

VUITÈ.- Donar suport i fer un front comú davant de la Generalitat de Catalunya, amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca del Vallès Occidental que, en el marc del Consell Comarcal del Vallès Occidental, es dirigiren al Conseller de Territori i Sostenibilitat a través d’una carta del dia 10 de gener de 2020 demanant la reconsideració de la decisió i assistir a un Consell d’Alcaldes de la comarca. Signants: Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Vacarisses, Ajuntament de Viladecavalls, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de Montcada i Reixac i Ajuntament de Sabadell.

NOVÈ.- Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, A l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, als Consells Comarcals del Vallès Occidental, del Vallès Oriental, del Maresme, del Baix Llobregat i del Bages i als municipis del Vallès Occidental pels que transcorre la línia R4.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE L’ACCÉS FERROVIARI A L’AEROPORT.

Núria Marin Garcia, Portaveu del Grup Municipal de Tot per Terrassa, i Isaac Albert Agut, Portaveu del Grup Municipal d’ERC, d’acord amb allò que estableixen els articles 57,4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal d l’Ajuntament de Terrassa, presenten la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació.

INTRODUCCIÓ:

En els darrers anys estem caminant cap a un canvi d’hàbits en quant a la mobilitat diària i a la conscienciació cap a l’ús del transport privat. L’ús del vehicle privat, cada cop més, dona pas a l’augment d’ús del transport públic avançant, així, cap a un model més sostenible i saludable. El viatger cerca en aquest transport públic freqüència, puntualitat i comoditat per a fer els seus trajectes diaris. Des de la política i des dels ens locals, és prioritària la demanda d’inversió en millores de la xarxa de transports de la demarcació. El transport públic ha de ser la primera opció per al ciutadà però s’hi ha d’apostar més i invertir-hi des de les diferents administracions; central i autonòmica. Només així, podrà ser la primera opció d’una forma molt més generalitzada. En aquest sentit, des dels municipis que integren la comarca del Vallès Occidental, es pot dir que la R4, la línia Manresa-Sant Vicenç de Calders, és la línia de rodalies que més creix (14,3% respecte 2016) conjuntament amb la R3, Puigcerdà-Hospitalet (en similar proporció). Paral·lelament, l’accés a l’Aeroport Josep Tarradelles Barcelona-El Prat en transport públic (L9 Sud de metro, Nitbus, línies diürnes de transport metropolità i Aerobús) ha incrementat en totes les seves alternatives de forma substancial els darrers anys.

ANTECEDENTS:

El 25 de febrer de 2009, l’aleshores Secretari d’Estat de Planificació i Relacions Institucionals del Ministeri de Foment, Sr. Victor Morlán, va presentar el Pla d’Infraestructures Ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015. El Pla, a més d’incloure la programació d’un seguit d’actuacions en matèria d’infraestructures ferroviàries i d’estacions, abordava la necessitat de reorganitzar l’esquema de serveis, que deriva, entre d’altres, de la limitada capacitat dels túnels ferroviaris que travessen Barcelona. El nou esquema de serveis del Pla dibuixava que la línia de tren de Manresa, la R4 en el seu tram nord, arribés a l’aeroport del Prat. Per la seva banda, la Generalitat el 7 de gener de 2009 va aprovar el Pla de Transport de Viatgers 2008-2012. En ell, la Generalitat es va fer seu l’esquema de serveis ferroviaris de rodalies que havia estudiat el Ministeri de Foment amb el Pla d’Infraestructures Ferroviàries de Rodalies de Barcelona, on també es plantejava portar la R4 de Manresa fins a l’aeroport. El Pla de Transports de Viatgers va rebre més de 980 aportacions, amb la participació de 120 agents implicats, entre l’administració, ajuntaments, consells comarcals, entitats i particulars . El mateix any, en concret el 21 de juliol, la comissió bilateral Estat-Generalitat va segellar el traspàs de Rodalies a la Generalitat. El traspàs va implicar que la Generalitat assumia la seva gestió en exclusiva, encarregant-se de la regulació, planificació, gestió, coordinació i inspecció dels serveis. El març de 2017, la Generalitat va aprovar un nou Pla de Transport de Viatgers, amb horitzó 2020, que substituïa l’anterior de 2008-2012. Aquest nou pla no incloïa ni estudi, ni proposta d’esquema de serveis. En la seva memòria s’indicava que s’havia iniciat un estudi de reconfiguració del conjunt de serveis de Rodalies de Catalunya, i afegia la redacció d’un Pla Específic per a recollir la configuració dels serveis amb l’horitzó 2020. El que sí assenyalava era la manca de capacitat, especialment pel que fa al tram central (túnels que passen per Barcelona), de la xarxa de Rodalies. A hores d’ara, no s’ha fet públic cap avanç, ni maqueta d’aquest anunciat Pla Específic de configuració de serveis de Rodalies.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

El passat dia 23 de desembre, l’H.C. de Territori i Sostenibilitat, Sr. Damià Calvet, anuncia que el Govern havia pres l’acord d’atribuir sense concurs públic la prestació del servei d’accés ferroviari a l’aeroport a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i que, a aquest efecte, s’establia una nova línia de Rodalies que transcorreria per vies de titularitat de l’Estat des de l’estació de Sant Andreu Comtal fins a les terminals de l’aeroport.

S’obvia, doncs, la proposta de perllongar la línia de rodalies R4 cap a l’aeroport, plantejat històricament en anteriors plans. No es té en compte, tampoc, el milió d’habitants de la comarca del Vallès Occidental que veurien amb aquesta prolongació una connexió directe amb l’aeroport.

Amb el nou Pla, cal fer un seguit de consideracions:

1. L’establiment d’una nova línia de Rodalies de curt recorregut que passi pels

túnels de Barcelona, ja de per si prou plens, trenca amb les possibilitats de

millora de la freqüència.

2. Si se seguís l’establert en el Pla de Rodalies i és la R4 nord la que es dirigeix a

l’aeroport, es podria obtenir un servei millor, ja que podria disposar d’una

freqüència superior amb impacte en diferents línies.

3. Si la R4 nord fos la que es dirigís a l’aeroport, aquest servei tindria una millor

connectivitat amb altres línies de transport públic i, per tant, contribuiria a

l’eficiència i eficàcia del sistema de transport.

4. RENFE disposa de la infraestructura necessària per a operar de forma ràpida

en el calendari amb aquest perllongament de la línia R4.

5. Si s’allarga la R4 a l’aeroport, els habitants del Vallès Occidental podran deixar

de fer transbord a la R2 per a anar a l’aeroport o, en la seva majoria, deixar

d’anar en transport privat.

Tot apunta a que la decisió anunciada per la Generalitat no respon a un estudi que tingui en compte les necessitats de millora de l’eficàcia del sistema, ni les d’equilibri territorial, ni tant sols l’equilibri de càrregues del sistema. I que tampoc ha estat presa havent passat pels convenients processos participatius, resultant alhora contradictòria amb els plans existents.

Nou comentari