El PSC reclama sistemes alternatius de recollida de càrrega lateral per la dreta

Els socialistes demanen un Acord de Junta de Portaveus

Acord de Junta de Portaveus sobre la recollida de residus urbans amb el sistema de càrrega lateral, proposat pel PSC

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Recentment, a Terrassa s’ha implantat la quarta línia de recollida de residus urbans amb el sistema de càrrega lateral de grans contenidors situats al carrer, i està previst que en els propers mesos s’implanti la cinquena.

Aquest sistema té pros i contres respecte al model que substitueix que és el de càrrega posterior.

L’avantatge principal és que al tractar-se de contenidors de major capacitat s’eviten els desbordaments de residus, es milloren els percentatges de recollida selectiva, la freqüència de pas dels camions és redueix i es requereixen menys operaris, doncs és el propi conductor del camió el que executa les maniobres de càrrega i descàrrega sense sortir de la cabina. Per tant, la recollida lateral és molt més eficient que la càrrega posterior, econòmica i mediambientalment parlant.

Les desavantatges d’aquest sistema són que al tractar-se de contenidors de major volum és dificultós situar-los en carrers estrets, tant per les dimensions de les bateries com per les maniobres de càrrega i descàrrega que han d’executar els camions recol·lectors. A més, pel fet que aquest sistema estès a la ciutat no és bilateral, només maniobra per la dreta, dificulta la seva implantació i condiciona el sentit de circulació rodada pels carrers, provocant circuits poc racionals i incomprensibles pel veïnat, a banda de ser contradictoris amb el model de mobilitat segura i sostenible propugnat pel propi Pla de Mobilitat Urbana 2016-2021 de Terrassa.

Com a exemple, tenim la recent implantació de la quarta línia del sistema esmentat al barri de Can Boada, entre la Plaça Lluís Companys i la Plaça d’Agustí Bartra que ha suposat una clara millora en relació als habituals punts negres provocats pels desbordaments però que també ha desencadenat moltes queixes veïnals derivades dels canvis circulatoris i l’empitjorament de la seguretat viària per la manca de visibilitat en algunes cruïlles i passos zebra.

També, cal tenir en compte que de l’Estudi de Definició del Servei de Recollida de Residus i Neteja Viària encarregat pel propi Ajuntament, el novembre del 2018 a la consultora especialitzada Datambient, se’n deriva la proposta que aquest sistema de grans contenidors és el més adequat per una ciutat amb les característiques urbanes de Terrassa i planteja que es pugui estendre per gairebé tots els barris arribant a implantar-ne fins a nou línies, el doble de les actuals.

Així doncs, creiem pertinent estudiar tècnicament totes les possibilitats i alternatives de millora que ofereix el mercat actualment per tal de minimitzar els inconvenients que pot suposar la implantació extensiva d’aquest sistema de recollida lateral per la dreta a la majoria de barris.

Per tots aquests motius, es proposa a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa l’adopció¡ dels següents:

ACORDS

Primer.- Instar al Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Terrassa i a l’empresa municipal Eco- Equip a estudiar, en el marc del recent creat Consell Municipal de Residus de Terrassa, sistemes alternatius de recollida de càrrega lateral per la dreta, compatibles amb l’estructura urbana de la ciutat.
Segon.- Segon.- Restituir els canvi en la mobilitat al barri de Can Boada, entre la Plaça Lluís Companys i la Plaça d’Agustí Bartra.

Nou comentari