Tot per Terrassa i ERC demanen al govern de l’Estat crear un fons extraordinari per a compensar la pèrdua d’ingressos que pot ocasionar la sentència del Tribunal Constitucional (TC), en què se suprimeix la plusvàlua, sobre les finances municipals, mentre no entri en vigor el nou mètode de determinació de la base imposable. També veuen necessari un fons permanent de compensació en favor dels ajuntaments per la reducció d’ingressos que generi el nou mètode de determinació de la base imposable, en compliment del principi de sufici-
ència financera. D’altra banda, també insta al govern de l’Estat que adeqüi d’urgència, via Reial Decret Legislatiu, la metodologia de càlcul de la base imposable per tal de dotar de plena seguretat jurídica la liquidació de l’impost.

El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona – Lleida s’ha pronuncia sobre el tema i ha informat els col·legiats: “A data d’avui no s’ha publicat ni tan sols la sentència, de manera que és difícil conèixer les implicacions que això comportarà en les liquidacions presentades els darrers anys, i les possibles reclamacions de quantitats pagades. El que sí que és clar és que serà aplicable a les liquidacions recorregudes o els pendents de liquidar a data de la sentència. El Govern ja ha manifestat la intenció de modificar la llei amb la idea d’ajustar-la a la sentència i donar la màxima seguretat jurídica als ajuntaments, així com als contribuents. És per això que, des del Col·legi et recomanem prudència a l’hora d’informar els teus clients.”

L’anunci del Tribunal Constitucional conforme estima la qüestió d’inconstitucionalitat, anul·lant diversos apartats de l’article 107 de la Llei d’Hisendes Locals, comportaria a la pràctica la supressió de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Na-¡ turalesa Urbana, la plusvàlua. La sentència ho argumenta pel fet que s’empra un mètode objectiu de determinació de la base imposable que pressuposa que sempre es produeix un increment de valor dels terrenys només pel simple pas dels anys, sense considerar si realment s’ha produït aquest increment ni la quantia real d’aquest. Per tant, el que es posa en qüestió no és l’impost com a tal sinó el mètode de càlcul emprat per a determinar la base imposable.Per al tinent d’alcalde de Serveis General i Govern Obert, Isaac Albert, «Entenem que la responsabilitat d’haver arribat a aquesta situació és única i exclusivament del govern de l’Estat en la mesura que no va abordar la reforma legislativa que instava a fer el propi TC en l’anterior sentència de l’any 2017, amb l’objectiu de corregir els supòsits en que es liquidava l’impost sense existir un increment real de valor dels terrenys».

El tinent d’alcalde, considera que «en u moment en que els ajuntaments centren els esforços en la recuperació econòmica i es troben immersos en l’elaboració dels pressupostos per al 2022, la pèrdua dels ingressos provinents d’una figura tributària tan cabdal com la plusvàlua, desmuntaria totes les previsions pressupostàries i obligaria a emprendre retallades precisament quan la pròpia Comissió Europea defensa que el que calen són polítiques expansives».

La plusvàlua és un impost d’aplicació potestativa que actualment tenen incorporat la gran majoria d’ajuntaments i que forma part del model de finançament local. Amb les dades de la liquidació 2019 els ajuntaments catalans van ingressar 590 milions d’euros d’aquest impost, 2.675 milions al conjunt de l’Estat, arribant a representar en alguns casos més del 10% del pressupost municipal.

Per a la tinenta d’alcalde, Lluïsa Melgares, «és particularment greu si considerem que l’actual situació es genera a causa de la inacció de l’Estat, que en quatre anys ha estat incapaç d’adequar la normativa del tribut» i és per això que creu que davant d’aquesta situació «l’Estat ha d’adoptar d’urgència els mecanismes necessaris per dotar de plena seguretat jurídica la liquidació de la plusvàlua, garantint que no es pugui generar l’obligació quan efectivament no s’ha produït un increment de valor i evitant que en cap cas la base imposable resultant acabi sent superior a l’increment real de valor».

Nou comentari