L’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha publicat una nova edició de l’informe anual Els Salaris al Vallès Occidental, a partir de l’explotació de la informació sobre salaris provinent de la Mostra Continua de Vides Laborals (MCVL), realitzada gràcies a la col•laboració de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona. Segons l’estudi, el salari mitjà de la població resident al Vallès Occidental va ser de 28.007€ bruts l’any 2017, un 5,6% superior al de Catalunya.

El document conté una anàlisi dels salaris mitjans que van percebre els assalariats i assalariades residents als cinc municipis de la comarca amb més de 40.000 habitants (Cerdanyola del Vallès, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès i Terrassa), durant l’any 2017, en funció de les característiques personals dels treballadors i treballadores, el tipus de relació laboral o el sector on estaven ocupats, entre d’altres qüestions. Com en l’edició anterior, l’anàlisi posa el focus en les diferències salarials entre homes i dones i aporta indicadors territorials de distribució i desigualtat salarial.

A la comarca el percentil més baix (P10) va ser de 8.794€/any, és a dir, el 10% dels assalariats/des van rebre un sou igual o menor. Cal tenir en compte que aquesta xifra és inferior a la quantia fixada per al Salari mínim interprofessional del 2017 (data de les dades), que va ser de 9.906€/any, i encara més que la aprovada per l’any 2019 (12.600€).

En detall

Per municipis, els residents a Sant Cugat del Vallès van assolir el salari més elevat (43.124€/any), un 43,4% més alt que el sou dels residents a Rubí (24.388€/any). El sou mitjà de Cerdanyola del Vallès va ser de 28.070€/any, el de Sabadell de 26.187€/any i el de Terrassa de 24.860€/any.

En relació amb les desigualtats salarials als municipis, que es poden mesurar a partir de la ràtio P90/P10, l’Informe destaca que els residents a la comarca amb més ingressos (percentil 90) guanyen cinc vegades més que el residents amb el nivell retributiu més baix (percentil 10). En el cas de Sant Cugat del Vallès, el municipi amb els sous més elevats, aquesta ràtio s’eleva fins a gairebé nou.

El salari mitjà dels homes a la comarca va ser de 31.816€/any i el de les dones de 23.934€/any, el que suposa una diferència salarial entre homes i dones del 24,8% (7.882€). La bretxa salarial de gènere és encara més acusada als municipis de Sant Cugat del Vallès (32,1%) i Cerdanyola del Vallès (29,1%).

Per edats, els assalariats/des menors de 35 anys van tenir un sou mitjà de 18.678€/any, un 42% inferior al grup de més de 55 anys (32.137€/any) i un 40% inferior als de 35 a 54 anys (30.886€/any). En relació amb el nivell formatiu, el salari mitjà dels residents amb estudis superiors a la comarca es va situar en 42.103€/any, valor que duplicava els dels residents amb el menor nivell formatiu (19.888€/any).

Per grups professionals, els sous mitjans més elevats van correspondre als Llicenciats, enginyers i alta direcció (56.110€/any), el doble de la mitjana comarcal i multiplicava per més de quatre la del grup sense qualificació, menors de 18 anys i altres. Li segueix el grup de Caps administratius, de taller i tècnics (36.935€/any), un 32% superior a la mitjana.

Sectorialment, a la comarca, el sector amb el nivell retributiu més elevat va ser a les Activitats professionals i Administratives (33.568€/any), un 20% superior a la mitjana, seguit, a continuació per la Indústria (32.486€/any, 16% superior). A la part baixa del rànquing se situaven el sector de la Construcció, amb una diferència del 44% amb la retribució més elevada i un 16,8% per sota de la mitjana.

El sou mitjà dels assalariats/des amb contractació indefinida va ser de 29.417€/any i que tenien contracte temporal de 17.315€/any, amb una diferència del 41,1%. Per tipus de jornada, el sou mitjà dels residents a la comarca amb contracte laboral a jornada completa va ser de 31.517€/any. En canvi els assalariats/des amb contracte parcial van assolir un salari mitjà de 14.790€/any, un 47,2% per sota de la mitjana (16.727€).

Nou comentari