La Cecot celebra que el Banc d’Espanya aposti pel mecanisme de la “motxilla austríaca”

La patronal catalana Cecot celebra que el Banc d’Espanya hagi fet un pronunciament públic en favor de la “motxilla austríaca” com a mecanisme per evitar la temporalitat del mercat de treball. Aquesta proposta es basa en un sistema mixt publicoprivat tutelat per l’Estat que l’organització empresarial ha estat proposant sistemàticament els darrers sis anys. Es tracta d’un compte a nom de cada persona treballadora en què l’empresa abona periòdicament una part de l’acomiadament a compte, de manera que es va acumulant una motxilla o guardiola amb fons que pertanyen a la persona empleada i que aquesta pot emportar-se si canvia de feina i disposar d’ella en el supòsit de ser acomiadada, per a formació o bé per a guardar-la fins a la jubilació. “Tenint en compte l’increment de l’esperança de vida, la pèrdua de talent en determinats oficis i la projecció del finançament de les pensions, des de la Cecot considerem obligat un debat obert i participatiu que acabi definint, al més aviat possible, un nou model del sistema de pensions. Aquesta és una demanda històrica i, lamentablement, recurrent davant de l’administració”, afirma Antoni Abad, el president. “Anem tard en el debat i en la presa de decisions. Des de l’empresariat de la Cecot volem participar activament en aquest debat i fer-ho sense prejudicis, amb la possibilitat de parlar de tot i amb una visió àmplia sobre els aspectes que hi podrien tenir cabuda”. Atenent a raons històriques, i d’acord amb l’actual regulació del sistema de pensions públic espanyol, la pensió de jubilació va ser creada per atendre a situacions de necessitat quan es cessa o s’hagi cessat en el lloc de treball. A aquest fet es suma el fet que l’actual sistema de pensions és un sistema de repartiment i no pas un sistema de capitalització, això vol dir que les persones no tenen dret a una pensió per haver cotitzat sinó perquè l’Estat considera que es troben en una situació de necessitat.

“És amb aquesta òptica que el debat sobre les pensions sol centrar-se en el “quantum” de les pensions o, el que en el fons és el mateix, en els requisits d’accés que, naturalment, determinen també el “quantum”. Tenint en compte que els sistemes de repartiment sempre depenen de la marxa de l’economia i de la demografia, que també està vinculada a la marxa de l’economia, sembla lògic obrir a debat l’assegurament que volem i com el volem finançar.”

Quins aspectes considera la Cecot que s’hauran de tenir en compte per al sistema públic de pensions?

Respecte dels ingressos:

a) Si els ingressos s’obtenen en base a cotitzacions socials i volem incrementar aquests ingressos tenim quatre vies, totes elles amb impactes econòmics molt diferents, tant quantitativa com qualitativament:

  • Augment de les bases de cotització, derivats d’un increment de salaris: té incidència directa sobre els costos laborals de les empreses.
  • Augment dels tipus de cotització: no té incidència sobre els salaris, però també té incidència sobre el costos laborals de les empreses.
  • Eliminació de les bonificacions a la Seguretat Social, que també té incidència sobre els costos laborals de les empreses.
  • Eliminació dels topalls en les bases de cotització: té incidència directe sobre els costos laborals de les empreses.

b) Si els ingressos s’obtenen de manera mixta, en base a cotitzacions socials i per transferències dels PGE (Pressupostos Generals de l’Estat) als PSS (Pressupostos de la Seguretat Social):

·         Augment de la pressió fiscal sobre els impostos directes: impacte sobre els rendiments de treball, o impacte sobre els rendiments de capital, o sobre el compte de resultats de les societats.

·         Augment de la pressió fiscal sobre els impostos indirectes: impacte sobre el consum.

·         Creació d’un nou impost “ad hoc”: memòria econòmica del nou impost, per saber l’impacte de la mesura.

Respecte a les despeses:

·         Modificar a la baixa l’import màxim de les pensions: impacte sobre les pensions màximes.

·         Modificar a l’alça el número d’anys de cotització (carrera de cotització) per accedir a les pensions i modular-ne el seu import: impacte a mig termini negatiu i poc impacte a curt.

·         Modificar a l’alça el número d’anys de cotització per calcular la base reguladora: sistema més “contributiu”.

·         Complements de mínims i pensions no contributives finançades totalment pels PGE.

PLANTEJAMENT D’UN SISTEMA MIXT PUBLICOPRIVAT

Més enllà de replantejar si podem fer millores en el propi sistema de repartiment, proposem obrir mires i analitzar altres sistemes més enllà del sistema públic de pensions. Per què no plantejar un sistema mixt, publicoprivat?

El sistema mixt publicoprivat tutelat.

Que el sistema públic convisqui amb un sistema privat, tutelat per l’Estat, amb les característiques següents:

·         Creació de fons de pensions (motxilla), amb aportacions empresarials, però de titularitat dels treballadors. Per proposar-ho caldria:

o    Transformar les indemnitzacions per acomiadament actuals que són patrimonialistes cap a indemnitzatòries. Mantenir les indemnitzacions per danys i perjudicis i per vulneració de drets fonamentals.

o    Modificar les prestacions d’atur i la situació d’atur per tal que es duguin a terme polítiques actives de reinserció laboral reals i eficients.

o    L’Estat hauria de tutelar els fons de pensions (motxilla).

o    Les organitzacions empresarials i sindicals haurien de participar en la gestió.

El sistema mixt publicoprivat EMPRESA.

Que el sistema públic convisqui amb un sistema privat, com a millora de l’acció protectora de la Seguretat Social, amb incentius fiscals.

El sistema mixt publicoprivat TREBALLADOR.

Que el sistema públic convisqui amb un sistema privat, com a pla d’estalvi dels treballadors.

“Sigui com sigui, des de la Cecot volem que es promogui un debat social totalment obert i sense corses, ni prejudicis, que faciliti el disseny d’un nou sistema de pensions preveient la situació dels propers anys. I no només volem que es promogui sinó que hi volem ser part activa i proactiva en el debat”, conclou Abad.

Nou comentari