En el comerç, s’ha registrat un valor positiu de 15,5 punts, encadenant així cinc trimestres consecutius amb valors positius. | Marta Maseras

Un informe de la Cambra de Comerç de Terrassa ha destacat la millora dels negocis durant el segon trimestre del 2016 però ha augurat que podria haver una “feble” desacceleració de cara al tercer, tot i que les activitats es mantindrien dins dels valors positius.

De fet, el seu informe de la conjuntura econòmica corresponent al segon trimestre de l’any indica que la marxa positiva dels negocis que s’ha vingut registrant darrerament s’ha estès a tots els sectors d’activitat. Segons l’estudi, hi ha hagut estabilitat en relació amb el primer trimestre de l’any per al conjunt d’activitats de la demarcació amb un saldo que augmenta sensiblement fins als 17,7 punts. Afirma que tots els sectors presenten un valor positiu de l’indicador de la marxa dels negocis amb un comportament creixent respecte el període anterior, excepte el comerç que modera el seu valor. D’altra banda, indica que en el tercer trimestre es mantindran els valors en positiu.

Pel que fa a la percepció sectorial de l’evolució de l’activitat, la indústria mostra un valor de +12,4 punts i és el quart període consecutiu amb valor positiu de l’indicador, recuperant el valor assolit el quart trimestre del 2015. Dins del sector industrial, destaca la recuperació de la indústria alimentària, amb un saldo positiu de 7,3 punts que deixa enrere els 20,7 punts negatius del trimestre anterior. La indústria tèxtil, metal·lúrgica i de fabricació de productes metàl·lics i la química també presenten valors positius (19,9 punts; 13,1 i 7,4, respectivament), mentre que la de fabricació d’equips mecànics, elèctrics, electrònics i òptics arriba als 32,3 punts positius.

Per contra, la indústria de la fusta, suro, paper i arts gràfiques presenta encara valors negatius de l’indicador que valora la marxa dels negocis amb -27,5 punts, tot i que ha registrat una millora de 34,7 punts respecte el període anterior. En el comerç, s’ha registrat un valor positiu de 15,5 punts, encadenant així cinc trimestres consecutius amb valors positius. Tot i això, aquest trimestre es trenca la tendència a l’alça que havia anat registrant en els darrers temps. El sector serveis mostra un saldo de 23,2 punts i recupera la tendència a l’alça i el del a construcció registra 6,2 punts i millora els -9,1 punts del primer trimestre de l’any.

Expectatives positives

Pel que fa a les expectatives sobre la marxa dels negocis de cara al tercer trimestre, l’informe de la Cambra augura que es mantindran en valors positius però moderant lleugerament el seu valor i arribant a la situació que l‘activitat empresarial es desaccelerés de forma “feble”, “molt probablement degut a factors estacionals”. L’indicador assoleix un valor de 13,4 punts i se situa per sota del valor mitjà del trimestre i del valor de les expectatives assolit durant el primer trimestre de l’any, que va ser de 17,4 punts.

Pel que fa a l’ocupació, el conjunt de sector ofereix un saldo positiu d’expectatives de 5,9 punts per al tercer trimestre, que significa una reducció de 2,6 punts respecte al segon que ha estat de 8,5. El sector serveis és el que té millors expectatives, mentre que la indústria mostra un saldo negatiu de 5 punts. En l’àmbit dels preus, la previsió es que es moderi la tendència a la baixa amb un saldo de -1,6.

De fet, el segon trimestre va tancar amb una ocupació a la demarcació de Terrassa de 165.946 persones en actiu, un increment anual del 5,08%. L’atur es va tancar amb una reducció de l’11,49% fins els 29.663 aturats i la contractació va experimentar un creixement del 19,05% respecte el juny de l’any anterior, amb un total de 15.323 que es van incorporar al mercat laboral.

Per últim, l’índex de confiança empresarial se situa en un valor de 6,7 punts i augmenta un 0,5 en relació al valor del darrer trimestre. L’augment es produeix com a conseqüència del a millora de la marxa dels negocis, la millora de l’ocupació i l’evolució continguda dels preus de venda.

Nou comentari