Anunci de creació d’una borsa per la posterior contractació de professionals antònoms per la prestació de serveis de docència en el marc del programa de Formació d’oferta en àrees prioritàries (FOAP).

Objecte de la borsa:

Foment de Terrassa SA té la necessitat de disposar d’una borsa de docents autònoms interessats en la contractació dels seus serveis professionals per a la preparació, impartició i avaluació d’accions formatives en el marc de la formació subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), majoritàriament, en el marc del programa de Formació d’oferta en àrees prioritàries (FOAP).

Requisits per accedir a la borsa:

a) Disposar de la capacitació docent, que caldrà acreditar amb un dels documents següents:

• Títol de Certificat de Professionalitat (CP) de Docència de la formació professional per a l’ocupació.

• Títol del Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP).

• Documentació acreditativa d’haver impartit com a formador un mínim de 600 hores en els darrers 10 anys.

b) Disposar de formació específica de l’especialitat (detallada a l’Annex I), que caldrà acreditar amb la corresponent titulació homologada.

c) Disposar d’experiència professional en l’ocupació de l’especialitat (detallada a l’Annex I), que caldrà acreditar amb els corresponents contractes mercantils o laborals i l’Informe de vida laboral.

Més enllà dels requisits de capacitació tècnica (experiència, formació i capacitació docent), que seran els considerats per a l’admissió a aquesta borsa, per a posteriors possibles contractacions també s’exigirà que els candidats/es siguin persones físiques que tinguin la condició de treballador per compte propi, és a dir, en règim d’autònom. Aquest darrer requisit deriva de les bases reguladores de la concessió de les subvencions a les quals aniran vinculades les contractacions, i es demanarà la seva acreditació en el moment de procedir a la contractació dels serveis de docència.

Presentació de candidatures:

Les persones aspirants hauran de sol·licitar formar part d’aquesta borsa a través de la pàgina web terrassaocupacio.cat. Podran accedir al procés d’inscripció a través del següent enllaç: https://www.terrassaocupacio.cat/ca/creacio-borsa-de-professionals-per-a-la-prestacio-de-serveis-de-docencia/

Caldrà que es registrin prèviament a la web esmentada, amb totes les dades i informació requerides per completar el seu perfil i obtenir la seva validació com a candidats/es. En aquest tràmit, hauran d’indicar com a ocupació preferent l’opció «Professors de formació professional (matèries específiques)», al marge de quina sigui la seva especialitat.

Els dos requisits de formació específica i anys d’experiència en l’ocupació de l’especialitat variaran en funció de cadascuna de les especialitats i mòduls en que es divideixen les activitats formatives. A l’Annex I s’indiquen els requisits específics de cada mòdul. Una vegada consultats els requisits i mòduls a l’Annex I, caldrà que es descarreguin el document anomenat «Quadre tria Mòduls» que apareixerà adjunt a la plantilla d’inscripció a la web terrassaocupacio.cat, i indicar-hi amb creus tots aquells mòduls als que es pretenen inscriure. Després de completar aquest document, l’hauran de presentar a l’oferta juntament amb la resta de documentació requerida.

Per tant, en el procés d’inscripció, serà imprescindible adjuntar els documents següents: Curriculum Vitae, documents acreditatius de la formació específica i els anys d’experiència i el document «Quadre tria Mòduls» completat.

Per qualsevol dubte en el procés d’inscripció a l’oferta es pot trucar al Departament de Formació de Foment de Terrassa, SA, al telèfon 93 784 76 13, extensió 3523.

Documentació a presentar:

• Curriculum vitae actualitzat.

• Còpia de les titulacions requerides (per acreditar que es disposa de la formació específica de l’especialitat i de la capacitació docent).

• Còpia de l’Informe de Vida Laboral i còpia de contractes o certificats d’empresa (per acreditar l’experiència professional en l’ocupació de l’especialitat i la capacitació docent).

• El document adjunt a l’anunci anomenat «Quadre tria Mòduls» completat, en què cada aspirant indiqui quins són els mòduls formatius als que es presenta.

Període d’inscripció i presentació de la documentació: Fins al dia 30 de setembre de 2019.

Més informació i documentació de l’oferta clicant aquí