MónTerrassa
Vacarisses busca professors/es de fitness, zumba, G.A.P., body pump, steps, aeròbic

L’Ajuntament de Vacarisses ha obert convocatòria de borsa de Treball en especialitat fitness: Zumba, G.A.P., Body Pump, Global Training, Stepps, Aeròbic, etc…

Requisits

Titulació exigida: Títol o certificat d’estudis homologats de Zumba i de cadascuna de les activitats dirigides a les que vulguin presentar-se

Títol Grau Superior d’Educació Física

Títol de Llicenciat en Educació Física

Tots/es els/les aspirants tenen que estar inscrits/es en el ROPEC.

En tots els casos en que es presenti un títol equivalent a l’exigit, els aspirants hauran d’adjuntar un certificat, expedient per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En el cas que es presentin titulacions obtingudes a l’estranger, s’haurà d’acreditar la homologació del títol a l’Estat Espanyol, d’acord amb la normativa vigent en aquesta matèria.

S’OFEREIX: Contractació a temps parcial pel curs 2019/2020com a personal laboral temporal, grup de titulació C2. Dedicació a determinar.

Sistema de selecció

Procediment de selecció per urgència. Les persones interessades podran presentar instància sol·licitant accedir a la borsa de treball de professors/es d’activitats dirigides i zumba al registre general de l’Ajuntament de Vacarisses, carrer de Pau Casals, 17, o pels mitjans legalment establerts, des de dia 11 fins el 30 d’agost de 2019. L’horari del registre és de dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores. També ho podran fer mitjançant el correu administratiu o l’eTram: https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=492

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de:

Currículum vitae.

Document d’identitat.

Acreditació del nivell intermedi de català.

Titulació exigida.

Acreditació de l’experiència laboral: S’acredita amb l’informe de la vida laboral emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació de instàncies, i a més:

– L’experiència professional en les administracions públiques o empreses del sector públic s’ha d’acreditar mitjançant certificació de l’òrgan competent amb indicació expressa a l’escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de contractació i experiència adquirida.

– L’experiència professional a l’empresa privada o com a treballadora autònom s’ha d’acreditar mitjançant certificació de l’empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions el període de temps, el règim de dedicació i l’experiència adquirida. També es podrà acreditar a través de fotocòpia dels contractes de treball.

Més informació sobre l’oferta de treball clicant aquí

Nou comentari

Comparteix