MónTerrassa
Ullastrell busca vigilant municipal

L’Ajuntament d’Ullastrell publica les bases i convocatòria del procés de selecció per cobrir un lloc de treball de vigilant municipal, en el marc de fons de prestació “Plans Locals d’Ocupació” subvencionat per la Diputació de Barcelona i constitució d’una borsa de treball, per sistema de concurs oposició, torn lliure i amb caràcter urgent. Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds fins el 24 de maig inclòs.

Els aspirants que hagin superat el procés de selecció, però que no hagin estat proposats per a ocupar el lloc de treball, objecte d’aquesta convocatòria, passaran a formar part d’una borsa de treball durant un període de 3 anys ( o fins que s’aprovi una altra en substitució d’aquesta). Es formarà una llista d’espera per cobrir de manera interina substitucions temporals, en els supòsits de malalties o altres causes sobrevingudes.

Característiques del lloc de treball

-Nomenament interí en règim de Funcionari

-Durada del nomenament: 4 mesos (en cas de quedar primer en el procés de selecció, podrà ser nomenat/da en el marc del fons de prestació de “Pla Local d’Ocupació”, subvencionat per la Diputació de Barcelona) (Durada: De juny-2023 a setembre-2023, ambdós mesos inclosos).

-Per personal que forma part de la borsa de treball: La durada del nomenament estarà condicionada al temps de suplència de la persona a cobrir (per malaltia, permís,…).

– Jornada: 25 hores/ setmana (en cas de ser nomenat mitjançant “Pla Local d’Ocupació” subvencionat per la Diputació de Barcelona) (71,43% de jornada). Mateixa jornada de la persona a cobrir (per malaltia, permís,…).

– Retribució bruta mensual: 1.561,42€ (100 % jornada)

Tasques a realitzar

– Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.

-Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d’acord amb les normes de circulació.

-Participar en les tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil, d’acord amb el que disposen les lleis.

-Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals

Requisits per al lloc de treball de vigilant

Per prendre part en el procés selectiu s’han de reunir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola d’acord amb les lleis vigents.

b)Tenir complerts els 18 anys d’edat, i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa, en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds

c) Estar en possessió del certificat d’escolaritat o equivalent.

d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions corresponents.

e) No haver estat condemnat/ada per cap delicte. No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de la funció pública ni estar separat del servei mitjançant expedient disciplinari.

f) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, no estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que exercien del qual hagi estat separat o inhabilitat.

g) No estar afectat/da per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les administracions públiques.

h) Estar en possessió del permís de conduir de la classe B, en vigor d’acord amb la normativa aplicable.

i) Disposar del certificat negatiu del “Registre Central de Delinqüents Sexuals” compliment del que preveu la Llei Orgànica 1/1996 de protecció jurídica del menor modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol.

j) Disposar del certificat negatiu del “Registre Central de Penados” en compliment del que preveu la Llei Orgànica 1/1996 de protecció jurídica del menor modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol.

k)Conèixer les dues llengües oficials a Catalunya tant en expressió oral com escrita: Acreditar coneixements de llengua catalana nivell B2 bàsic de català.

Com inscriure’s

Les persones aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria, han de sol·licitar-ho, preferentment, per mitjans electrònics, al web municipal (www.ullastrell.cat), utilitzant l’apartat e-TRAM (instància genèrica) a través de la web de l’Ajuntament, incorporant, també, a la instància genèrica la instància normalitzada que figura com a Annex 1 d’aquesta convocatòria, amb tots el documents enumerats en la clàusula sisena.

També però es pot fer de manera presencial A l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Ullastrell o bé per correu certificat, dins del termini de presentació de sol·licituds, presentant la documentació a Correus en sobre obert per tal que pugui ser segellada i datada i enviar còpia de la sol·licitud amb el segell de correus a l’adreça de correu electrònic (abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds a: [email protected], indicant en l’assumpte del correu electrònic : “Procés selecció vigilant municipal”).

Més informació sobre l’oferta de feina i com inscriure’s, clicant aquí.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa