terme

La batllia real de la vila i terme de Terrassa

Des del s. IX el territori conegut pel nom de castrum Terracie depenia dels comtes de Barcelona i era administrat pels castlans, que regien el castell i el territori per infeudació