Xemeneia de la Tintoreria Lanera

1946

Plaça de Salvat Papasseït/Carrer de Montserrat

De les dues xemeneies que es conservaven d’aquesta empresa tèxtil, la que en queda és un dels exemples més interessants de la ciutat, especialment a la base, de planta quadrada i amb arcs de mig punt decoratius en gradació, als paraments i a la cornisa, de motllures esglaonades sobresortints. Damunt la cornisa hi ha un cos delimitat per formes trapezoïdals i triangulars. El fust és vuitavat, amb una motllura de coronament. Té 45 m d’alçada i 3 m de diàmetre a la base i s’aixeca al mig d’uns nous habitatges que ocupen una part del solar de la fàbrica enderrocada.

Les xemenies de Terrassa o la ciutat del Fum

La implantació de les màquines de vapor mogudes amb carbó va fer necessària la construcció d’un conducte que donés sortida al fum, als productes de la combustió dels fogars: les xemeneies.

Les xemeneies són un símbol de l’expandiment industrial de Terrassa dels segle XIX i XX. Constitueixen una fita visual important al context urbà de la ciutat, tot conferint-li un caràcter i una representativitat molt peculiar. Les seves siluetes s’aixequen airoses per damunt dels edificis, trobant-se a l’aire amb torres més antigues, com el Castell-palau i el campanar de la Catedral del Sant Esperit.

A poc a poc, la ciutat s’anà poblant d’aquestes construccions, que es van convertir en un símbol d’expandiment industrial terrassenc. A la ciutat de Terrassa queden un bon nombre de xemeneies com a remembrances del passat industrial, la majoria transformades en monuments industrials.

Xemeneia de la Tintoreria Lanera

L’Ajuntament assignà aquest nom, l’any 2000, a una petita plaça situada dins un grup d’habitatges entre els carrers de Cervantes, de Sant Leopold i de Montserrat. La seva construcció va ser polèmica, ja que dins l’antiga fàbrica Tintoreria Lanera hi havia dues xemeneies que estaven catalogades d’interès artistico-històric. Amb l’enderroc de la fàbrica i la construcció dels habitatges es va enderrocar sense la corresponent autorització, una de les xemeneies, la qual cosa portà a un conflicte urbanístic. Conjunt de dues xemeneies, una d’elles enderrocada.

Aquesta, construïda el 1920, era troncocònica, de totxo vist aplantillat, tenia una alçada total de 20 m. La segona xemeneia que actualment segueix en peu, és singular per les seves característiques d’un fust octogonal de totxo vist, única a Terrassa, amb una alçada de 45 metres. La van projectar i construir, el 1946,  els enginyers Francesc i Arnau Izard. Es va aixecar en 45 dies. Es va restaurar el juny  del 2003.

Nou comentari