El Consell d’alcaldies del Vallès Occidental ha aprovat avui declarar l’emergència climàtica a la comarca. Aquesta declaració vol ser el marc on activar, el més aviat possible un Pla Supramunicipal d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire i la creació d’una taula política comarcal i totes les accions que se’n derivin, incidint també en la sensibilització a la ciutadania. Aquest és un dels acords del Consell d’alcaldies d’avui, que també ha aprovat el canvi de denominació d’aquest òrgan i que ha reafirmat que els ajuntaments de la comarca no pagaran el deute de les companyies elèctriques. Aquest ha estat el primer Consell d’alcaldies del mandat 2019-2023.

El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, ha explicat que “aquest acord no és un mer formalisme institucional i per tant posem en marxa els treballs per redactar el pla de mesures i actuacions. Constituirem una taula tècnica i política perquè hem de tenir clar que la qualitat de l’aire és una problemàtica conjunta, de tot el territori, no s’acaba en un terme municipal o un altre. És essencial la coordinació de les mesures que es preguin i que afectaran a tots els municipis”.

matge de la sessió del Consell d'alcaldies
matge de la sessió del Consell d’alcaldies | CCVO

!--akiadsense-->

El Consell d’alcaldies ha acordat instar el Consell Comarcal a iniciar els tràmits per a la redacció i aprovació del Pla Supramunicipal d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire. I també, instar el Consell Comarcal a la creació d’una taula política comarcal que impulsi l’elaboració del Pla esmentat, conjuntament amb els ajuntaments de la comarca no inclosos ja en cap altre pla supramunicipal, que identifiqui les mesures a emprendre, la seva temporalització, eventual finançament i resultats esperats. Així mateix, en farà seguiment i l’avaluació i determinarà el/s grups de treball que se’n puguin derivar per portar a terme l’encàrrec.

En l’acord aprovat avui també s’insta el Consell Comarcal a desenvolupar l’estratègia de manera coordinada amb el Vallès Oriental en el marc de l’estratègia d’acords i col•laboració entre les dues comarques, i també en col·laboració amb el Baix Llobregat, i coordinadament amb Comitè Estratègic del PEMV (Pla Específic de Mobilitat del Vallès), atesa la problemàtica comú que afecta l’eix Baix Llobregat-Vallès. Un altre punt de l’acord és sol·licitar a la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona suport tècnic, econòmic i polític a aquesta iniciativa.

El president del Consell, Ignasi Giménez ha explicat que “com a territori, podem declarar l’emergència climàtica consensuadament, més enllà que cada municipi ho acabi fent de manera individual. Però sabent que aquest és un tema que és i serà a l’agenda política de tots els municipis de la comarca, crec que la primera sessió del Consell d’alcaldesses i alcaldes ha de ser coherent i responsable, fent aquesta declaració per poder activar de seguida el Pla Supramunicipal d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire i la creació d’una taula política comarcal i totes les accions que se’n derivin. Sabem que són pioners com a territori i volem ser-ho, perquè per la nostra situació i les característiques de la comarca som especialment vulnerables”.

En l’acord del Consell d’alcaldies es manifesta que “cal que definim les estratègies que hem de portar a terme com a territori i començar la seva implantació, de forma consensuada i ordenada per garantir-ne la seva efectivitat. No ens podem adormir i no ens volem adormir. Tenim pressa i per això hem cregut que aquest tema havia de ser cabdal en aquest mandat que avui comencem amb la Constitució del Consell d’alcaldesses i alcaldes. La contaminació atmosfèrica local té un rati d’afectació territorial molt reduït però pot arribar a tenir una afectació directa sobre la salut de les persones”.

Giménez ha afegit que “la única manera de combatre la contaminació atmosfèrica local es actuant sobre els focus emissors de les zones afectades que arreu del món coincideixen amb aglomeracions urbanes econòmicament dinàmiques. Haurem de parlar de mesures ja previstes al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020, com per exemple mobilitat sostenible, els usos de la via pública, els vehicles dels ajuntaments, les zones de càrrega i descàrrega, la regulació semafòrica, millorar la recollida de runes i residus de la construcció, la promoció camins escolars i l’economia circular, entre moltes d’altres qüestions”.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha afirmat que “des de Sabadell volem impulsar juntament amb el Consell i la resta d’ajuntaments les mesures necessàries per actuar davant l’emergència climàtica. Els dies 24 i 25 d’octubre coorganitzarem el 1r Congrés per la Qualitat de l’Aire per explorar solucions tècniques perquè no només es tracta de fer declaracions sinó de fer actuacions concretes”.

Per la seva banda, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha afirmat que “és molt important que des dels diferents municipis d’una comarca amb el pes econòmic del Vallès Occidental es coordinin esforços que puguin sumar per la millora de la qualitat de l’aire. En l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona es prenen mesures que tenen impacte en tots els nostres municipis, així que hem d’anar coordinats i hem de poder participar en aquestes decisions”.

El Vallès Occidental té declarats 12 dels seus 23 municipis com a Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric per superar els nivells de contaminació en diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), segons el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire de la Generalitat de Catalunya, aprovat el setembre de 2014. Aquests són els municipis de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, i Terrassa.

La contaminació atmosfèrica dels 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona és una contaminació local que té una afectació a reduïda en extensió a Catalunya, només afecta al 2,3% del territori, però en canvi, afecta a un 60% de la població catalana: més de 4,6 milions d’habitants.

Les administracions locals, en el marc de les seves competències, han començat a implementar estratègies en aquest sentit. També alguns municipis de la comarca. Per exemple, set dels municipis que estan a la Zona de Protecció Especial participen al Programa metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Per part del Consell Comarcal del Vallès Occidental, aquest té inclòs al seu Pla d’Actuació Comarcal (PAC) 2016-2020 vigent, a l’eix central d’intervenció Eix 3 “Medi ambient i sostenibilitat”, el programa “Qualitat de l’aire”, amb la línia de treball “Per lluitar contra el canvi climàtic”.

Tot i les mesures que s’han començat a implementar, el mes de juliol, la Comissió Europea ha obert la via cap a una possible sanció a l’estat espanyol per l’incompliment sistemàtic dels valors límit de diòxid de nitrogen (NO2) a les zones urbanes de Madrid, Barcelona i del Vallès-Baix Llobregat.

El Consell Comarcal ha participat a les diferents cimeres de la qualitat de l’aire que ha convocat el govern català i a les reunions d’urgència convocades aquest estiu, on s’han posat sobre la taula mesures que es podrien aplicar els propers mesos. També s’ha posat sobre la taula la nova llei

El Consell Comarcal es sumarà al moviment Friday for future i que durant la setmana del 20 al 27 de setembre portarem a terme una campanya de sensibilització a nivell comarcal en el marc de la #week for future. També serem a la manifestació convocada el dia 20 de setembre a nivell comarcal a Sabadell i donarem suport a les convocatòries de vaga mundial pel clima del dia 27 de setembre.

Acord en relació a la lluita contra la pobresa energètica

El Consell d’alcaldies hamanifestat avui que els ajuntaments del Vallès Occidental no assumiran els deutes generats per les companyies energètiques. També s’ha aprovat un acord on s’insta el govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa dels drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, treballant de manera transversal per fer complir la llei.

El president del Consell, Ignasi Giménez, “els ajuntaments del Vallès Occidental estem d’acord que ens hem de negar a pagar els deute”. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha afirmat que “hem condemnat el com i el quan de la carta d’Endesa i volem fer front per garantir que no es talli el subministrament a cap família”. Per la seva banda l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart ha afirmat que “malgrat que al Consell d’alcaldies tenim visions diferents sobre qui ha de fer front al deute acumulat, vull destacar la unanimitat dels alcaldes i alcaldesses en manifestar que els ajuntaments del Vallès Occidental no assumirem els deutes generats per les companyies elèctriques”.

En l’acord del Consell d’alcaldies es reclama a les companyies energètiques que compleixin tots els punts de la Llei 24/2015 pel què fa a Pobresa Energètica i que no duguin a terme pràctiques comercials abusives.

També es sol·licita a la Generalitat de Catalunya el desplegament de la llei 24/2015 així com l’aprovació de normatives que regulin l’accés a uns serveis mínims energètics a famílies vulnerables: UN MÍNIM DE 2’3Kw de potència màxima i un bo social real per trams segons la renta per persones vulnerables.

Un altre punt de l’acord és instar les companyies energètiques a elaborar –conjuntament amb el Consell Comarcal- un protocol d’atenció a les famílies vulnerables àgil per totes les parts, companyies, famílies vulnerables i Serveis socials, facilitant els tràmits i incloent acords de pagament per aquestes famílies, tal com ja es va sol·licitar a Endesa el mes de juny durant la reunió de la ‘Comissió tècnica Comarcal de Gestió Energètica Social’.

I tal com proposa la Comissió tècnica Comarcal de Gestió Energètica Social’, s’ha aprovat també sol·licitar a les companyies energètiques que, respecte a les famílies vulnerables, la mateixa companyia d’ofici estudiï la situació i ajusti la factura al consum real amb mesures com mantenir o canviar a mercat regulat i PVPC (no realitzar cap canvi a mercat lliure), baixar la potència a les necessitats reals del domicili i incorporar o bé deixar de facturar serveis accessoris (manteniment i altres).

Canvi de denominació del Consell d’alcaldesses i alcaldes: Consell d’alcaldies

Avui s’ha aprovat també el canvi de denominació de l’òrgan. Segons el ROC, i en referència a la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aquest òrgan es denomina formalment Consell d’alcaldes. Es dona el fet que al Vallès Occidental fa anys que s’anomena Consell d’alcaldes i alcaldesses. Avui s’ha aprovat formalment el canvi de denominació: Consell d’alcaldies i demanant al Consell Comarcal que canvi aquest nom i que l’apliqui a partir d’ara.

Segons el president del Consell això respon al fet que “des del Consell Comarcal hem plantejat un govern convençudament feminista i volem que aquest convenciment es traslladi de forma transversal a tota l’acció de govern. També hem tingut en compte que l’alcaldessa de Sabadell va demanar al mes de juliol en el ple de constitució aquest canvi formal de nom i hem recollit aquesta petició”.

A més, fent un pas endavant amb aquesta voluntat, s’insta el Consell Comarcal a revisar, tenint en compte l’ús d’un llenguatge no sexista, el Reglament Orgànic Comarcal (ROC) i també es sol·licita al Parlament de Catalunya la revisió del llenguatge no sexista de la Llei d’organització Comarcal de Catalunya.

Nou comentari