Els Grups municipals de TxT i ERC-MES han presentat al ple d’aquest gener una proposta de resolucio sobre l’accés ferroviari a l’aeroport, amb una clara aposta per Rodalies de Renfe i potenciar la línia Manresa, Terrassa, Sabadell, Barcelona, El Prat. No hi ha hagut debat. S’ha aprovat per unanimitat.

ACORDS:

PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat a recuperar els estudis que van donar forma al Pla de Rodalies que concloïen que la millor proposta era l’ampliació del servei Manresa-Barcelona-Aeroport.

SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat que procedeixi a redactar el Pla Específic de configuració de serveis de Rodalies, que es va anunciar en el vigent Pla de Transport de Viatgers, tenint en compte les necessitats de millora de la qualitat del servei ferroviari, la conveniència de preservar la capacitat del sistema de transports, la necessitat de millora de l’eficàcia del sistema i la necessitat d’abordar polítiques d’equilibri territorial.

TERCER.- Demanar al Govern de la Generalitat que el Pla anterior contingui, entre d’altres, els estudis que permetin determinar entre les diferents alternatives, les condicions d’explotació i les necessitats de finançament de la prestació del servei de transport ferroviari a les terminals T1 i T2 de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, i que entre aquestes alternatives hi hagi la de que sigui la R4 nord la que doni aquest servei.

QUART.- Demanar al Govern de la Generalitat que en el procés de redacció del Pla anterior s’obrin els processos participatius que permetin informar i rebre els suggeriments o al·legacions pertinents per part de la ciutadania, les administracions públiques i les societat civil en general.

CINQUÈ.- Demanar al Govern de la Generalitat que el procés de redacció del Pla anterior es faci en coordinació amb les previsions d’inversions de l’Estat que figuren en l’actual Pla de Rodalies, o en els que el puguin substituir, i que a aquest efecte estableixi els mecanismes corresponents de coordinació amb els representants de l’Estat.

SISÉ.- Que mentre no es redacta, es tramita i s’aprova l’esmentat Pla, es deixi sense efecte l’acord de Govern GOV/194/2019, de 23 de desembre, pel qual es declara el nou servei ferroviari d’accés a les terminals T1 i T2 de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat com a servei ferroviari de rodalies de Catalunya, es declara de servei públic i se n’atribueix la prestació a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, mitjançant FGCRAIL,SA.

SETÉ.- Que mentre no es redacta, es tramita i s’aprova l’esmentat Pla, les decisions que calgui prendre es facin en concordança amb la planificació existent i concretament amb la previsió de que sigui la R4 la línia que doni servei a l’aeroport.

VUITÈ.- Donar suport i fer un front comú davant de la Generalitat de Catalunya, amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca del Vallès Occidental que, en el marc del Consell Comarcal del Vallès Occidental, es dirigiren al Conseller de Territori i Sostenibilitat a través d’una carta del dia 10 de gener de 2020 demanant la reconsideració de la decisió i assistir a un Consell d’Alcaldes de la comarca. Signants: Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Vacarisses, Ajuntament de Viladecavalls, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de Montcada i Reixac i Ajuntament de Sabadell.

NOVÈ.- Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, A l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, als Consells Comarcals del Vallès Occidental, del Vallès Oriental, del Maresme, del Baix Llobregat i del Bages i als municipis del Vallès Occidental pels que transcorre la línia R4.

Els motius de la moció

El passat dia 23 de desembre, l’H.C. de Territori i Sostenibilitat, Sr. Damià Calvet, anuncia que el Govern havia pres l’acord d’atribuir sense concurs públic la prestació del servei d’accés ferroviari a l’aeroport a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i que, a aquest efecte, s’establia una nova línia de Rodalies que transcorreria per vies de titularitat de l’Estat des de l’estació de Sant Andreu Comtal fins a les terminals de l’aeroport.

S’obvia, doncs, la proposta de perllongar la línia de rodalies R4 cap a l’aeroport, plantejat històricament en anteriors plans. No es té en compte, tampoc, el milió d’habitants de la comarca del Vallès Occidental que veurien amb aquesta prolongació una connexió directe amb l’aeroport.

Amb el nou Pla, cal fer un seguit de consideracions:

1. L’establiment d’una nova línia de Rodalies de curt recorregut que passi pels túnels de Barcelona, ja de per si prou plens, trenca amb les possibilitats de millora de la freqüència.

2. Si se seguís l’establert en el Pla de Rodalies i és la R4 nord la que es dirigeix a l’aeroport, es podria obtenir un servei millor, ja que podria disposar d’una freqüència superior amb impacte en diferents línies.

3. Si la R4 nord fos la que es dirigís a l’aeroport, aquest servei tindria una millor connectivitat amb altres línies de transport públic i, per tant, contribuiria a l’eficiència i eficàcia del sistema de transport.

4. RENFE disposa de la infraestructura necessària per a operar de forma ràpida en el calendari amb aquest perllongament de la línia R4.

5. Si s’allarga la R4 a l’aeroport, els habitants del Vallès Occidental podran deixar de fer transbord a la R2 per a anar a l’aeroport o, en la seva majoria, deixar d’anar en transport privat.

Tot apunta a que la decisió anunciada per la Generalitat no respon a un estudi que tingui en compte les necessitats de millora de l’eficàcia del sistema, ni les d’equilibri territorial, ni tant sols l’equilibri de càrregues del sistema. I que tampoc ha estat presa havent passat pels convenients processos participatius, resultant alhora contradictòria amb els plans existents.

Nou comentari