La Secció Cinquena del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va fer públic ahir a la tarda la sentència que estima parcialment el recurs d’apel·lació de l’Ajuntament de Terrassa contra la sentència que anul·lava els acords del Ple Municipal celebrat l’1 de desembre de 2016. Aquell dia, el Pla aprovava l’extinció del contracte del 1941 amb Mina Pública d’Aigües de Terrassa S.A després de 75 anys, les pròrrogues previstes, així com la llista de béns a retornar a l’acabar el contracte. Aquesta sentència, que pot ser encara recorreguda al Tribunal Suprem, declara extingida la concessió de l’any 1941 pel que fa al servei d’abastament d’aigua i, entre d’altres, confirma que la xarxa de distribució d’aigües es un bé revertible.

Per a l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, «la sentència reafirma i avala que els acords d’extinció de la concessió, presos per part del Govern i dels Grup Municipals que hi van donar suport, en clau de ciutat i en favor de la seva ciutadania, va ser encertats». En aquest sentit, però, l’alcalde explica que «de la mateixa manera que vam respectar el procediment judicial i vam voler ser prudents quan es van anul·lar els acords del Ple, ara ho continuem fent, confirmant el que ja sabíem: que seria llarg i gens fàcil, però alhora una mica més convençuts que ho vam fer bé, en el nostre compromís amb tots els terrassencs i terrassenques». Així, la sentencia confirma que l’Ajuntament i la concessionària responsable del servei d’abastament d’aigua van acceptar les condicions de l’acord l’any 1941, fixant un període de 75 anys de concessió, amb el compromís d’anar construint i substituint la xarxa de distribució d’aigua potable, amortitzant aquesta empresa amb la tarifes del servei, pel que és considera la xarxa de titularitat municipal. Pel que fa a les pròrrogues forçoses imposades per l’Ajuntament a l’empresa concessionària per tractar-se d’un servei d’interès públic, la sentencia referma que la decisió del Ple Municipal de l’any 2016 s’ha de mantenir i no ser anul·lada.

Al mateix temps, la sentencia indica finalment quins béns són revertibles i quins no, delimitant els béns que han de ser objecte de reversió i que s’han d’efectuar segons allò pactat en el títol concessional. Així, es consideren béns revertibles la xarxa de distribució d’aigua en la seva totalitat; els instruments d’anàlisi, l’utillatge i els equips informàtics del laboratori; la resta de béns i actius necessaris per a la prestació del servei i que hagin estat adquirits a càrrec de les tarifes del servei d’abastament. Per altra banda, no són béns revertibles o revertibles parcialment la seu social de Mina; pel que fa als terrenys titularitat de l’empresa són revertibles les instal·lacions, quedant no revertibles la resta de porcions de terreny; els béns i les instal·lacions adquirits a títol onerós per la concessionària, excepte la xarxa de distribució; i les instal·lacions de Can Guitard.

Nou comentari