El Ple de setembre va aprovar ahir la creació d’un Organisme Consultiu de Qualitat Arquitectònica i Urbanística, donant compliment així a una de les propostes del Programa de Govern. Un dels principals objectius del nou organisme serà vetllar per la protecció dels valors de qualitat de l’arquitectura, definits a la Llei 12/2017, del 6 de juliol, i assessorar al Govern municipal sobre aquesta matèria. Entre els aspectes que hi tindrà en compte figuren contribuir a la sostenibilitat urbana i millorar la cohesió social i la qualitat de vida de les persones, a més de supervisar la qualitat tècnica de les construccions per acollir els usos previstos i adequar-se a l’entorn. De les esmenes presentades al text, finalment va ser aprovada la que plantejava incloure l’arquitectura pública a la proposta.

El nou Organisme Consultiu de Qualitat Arquitectònica i Urbanística estarà integrat per 10 persones, procedents de diferents organismes, respectarà la paritat de gènere i garantirà que un mínim de quatre membres siguin menors de 40 anys. La presidència correspondrà al regidor/a d’Urbanisme; i la secretaria, al director/a dels serveis d’Urbanisme. Pel que fa a la resta de membres, quatre seran representants de l’Ajuntament de Terrassa (dos/dues arquitectes, un/a arquitecte/a tècnic/a i un/a tècnic/a expert/a en patrimoni); dos del Col·legi d’Arquitectes del Vallès i dos del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics del Vallès. Funcions Entre les funcions que li són assignades, destaquen les d’emetre informes en aquells sectors que siguin d’especial interès pel seu valor històric, artístic, social, paisatgístic i ambiental, i proposar criteris tècnics a tenir en compte quan es faci la gestió i contractació administrativa dels projectes. Segons contempla l’article 9 d’aquesta Llei, aquests organismes “han d’emetre, amb caràcter previ a l’atorgament de la llicència urbanística, un informe preceptiu amb relació a les mesures concretes que s’hi determinen relatives a la qualitat arquitectònica per a l’execució d’obres de nova construcció d’edificis, de rehabilitació o reforma que n’alteri la configuració arquitectònica, i que requereixin un projecte tècnic de conformitat amb la legislació en aquesta matèria. Aquest informe s’ha de sol·licitar i s’ha d’emetre simultàniament als informes tècnics municipals. Si aquest informe no s’emet en el termini previst, es poden continuar les actuacions per a l’atorgament de la llicència”.

Nous àmbits

L’Organisme Consultiu de Qualitat Arquitectònica i Urbanística incidirà en aquells nous àmbits on es contempla una transformació urbanística, tant residencial com d’activitat, i actuarà tenint en compte criteris d’ordenació, arquitectònics i mediambientals. Entre aquests àmbits s’inclourien, per exemple, el projecte de la Porta Sud, el centre històric (per preservar, per exemple, el patrimoni de l’antic teixit industrial) o les actuacions previstes en el sector rural, on el plantejament derivat del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) preveu una nova arquitectura. Actualment, l’arquitectura privada s’ha desenvolupat lliurement a Terrassa perquè no existia cap eina de control que vetllés sobre la qualitat arquitectònica, més enllà del control reglamentari de les llicències d’obres.

Nou comentari