Terrassa s’adhereix al Pacte de Teguise en contra del maltractament animal. L’acord de la Junta de Portaveus s’ha llegit en el ple de setembre d’aquesta tarda de dimarts.

Acord de la Junta de Portaveus per a l’adhesió al Pacte de Teguise en contra del maltractament animal (aprovat per unanimitat, llevat del quart punt, i llegit en el ple de setembre)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS El Pacte de Teguise va néixer com un acte col·lectiu i ciutadà liderat per un grup d’organitzacions de protecció animal, commogudes pel brutal acte de maltractament que va acabar amb la vida de Timple, un gos abandonat a Lanzarote i la mort agònica del qual va ser gravada en vídeo. El 14 d’agost de 2020 va celebrar-se una assemblea virtual amb el suport d’entitats de tots els àmbits, a la qual va seguir una manifestació virtual el 17 d’agost, convocada per la Fundació Franz Weber i amb la participació de més de 120.000 persones. Com a resultat de l’assemblea va néixer, a la vila de Teguise, l’esmentat pacte reclamant que l’articulació de les competències, la millora dels codis i la aprovació de les lleis i ordenances, generin un marc normatiu eficaç per a prevenir i donar resposta als actes de maltractament, crueltat i violència cap als animals. Més informació disponible a l’enllaç: https://www.niunmaltratomas.org/ Considerant que s’ha de reformar la normativitat per al foment de la convivència responsable amb els animals i l’educació en l’empatia i la cultura de pau i el càstig sever quan l’estratègia de prevenció no hagi estat efectiva. Considerant que s’ha de promoure la formació de les i els empleats públics per conèixer la normativitat i prevenir el maltractament animal. Considerant que estem presenciant una creixent sensibilització de la societat sobre la necessitat de protegir els animals, els quals han de ser defensats pel conjunt de la societat i especialment per les institucions públiques. Per tots aquests motius, es proposa a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Reforçar el compromís de l’Ajuntament de Terrassa amb la protecció dels animals.

SEGON. Adherir-se al Pacte de Teguise per contribuir a la realització i impuls de les mesures de prevenció i reacció que donin resposta contundent i eficaç a la comissió de conductes infractores i delictives de maltractament animal d’acord amb la gravetat dels fets.

TERCER. Notificar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis, a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, al Congrés dels Diputats, a la Fundació Franz Weber, a les organitzacions locals de protecció animal i a qui es consideri adient.

QUART. Posar en valor la tasca que ve realitzant des de fa anys el Parlament de Catalunya en la defensa del benestar animal com la Llei de protecció dels animals aprovada el 2015 i el seu desplegament normatiu.

Nou comentari