Les mesures que s’han d’aplicar als centres educatius tenen un doble objectiu: reduir el risc de transmissió del virus i augmentar la traçabilitat, és a dir, la capacitat d’identificar les persones infectades i els seus contactes estrets. Salut ha publicat tot un seguit de preguntes amb les corresponents respostes per tal d’informar als pares sobre què cal fer en diferents supòsits:

Pots consultar tot el llistat clicant aquí

Ens quins casos no puc portar el meu fill o filla a l’escola?

L’alumnat no pot anar a l’escola si té algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19: Febre o febrícula (per sobre de 37.5 ºC) / Tos / Dificultat per respirar / Mal de coll (si apareix amb algun altre símptome) / Refredat nasal (si apareix amb algun altre símptome) / Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap / Mal de panxa amb vòmits o diarrea / Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents).

Tampoc hi pot anar si es troba en aïllament perquè ha estat positiu de COVID-19, està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular o bé conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. Tampoc si es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

Com s’han d’organitzar les entrades i sortides del centre?

Les entrades i sortides del centre s’han de dur a terme de manera esglaonada i/o utilitzant diferents portals d’accés per tal d’evitar aglomeracions. Es recomana que la persona encarregada d’acompanyar l’infant a l’escola i de recollir-lo sempre sigui la mateixa. A cada porta d’entrada hi haurà una persona que confirmi amb la família o l’infant que no ha presentat símptomes compatibles. En aquest sentit, s’ha recomanat que els centres docents realitzin un control diari de la temperatura als alumnes. En cas que presentin una temperatura superior a 37,5 ºC, s’ha de repetir la presa al cap d’uns minuts. Si la temperatura continua elevada, s’ha d’actuar per descartar que sigui un cas.

Els infants han de portar mascareta a l’escola?

El primer dia del curs, i almenys durant les dues primeres setmanes, tots els infants, que no tinguin contraindicacions, a partir dels 6 anys han de dur mascareta en tots els centres, també quan estiguin amb el grup de convivència estable. Passat aquest període, es revisarà l’obligatorietat entre els 6 i els 12 anys (primària), i es determinarà en funció del territori i estat de la pandèmia. L’ús de la mascareta no és obligatori en el cas dels alumnes d’educació infantil (de 0 a 5 anys).

Pel que fa a educació secundària, batxillerat, formació professional i centres de formació d’adults, l’ús de mascareta és obligatori sempre (a excepció que es tinguin contraindicacions), també quan s’estigui amb el grup de convivència dins de l’aula.

Quin tipus de mascareta cal portar? Pot ser casolana?

Es recomana que la mascareta sigui higiènica i, si és possible, que compleixi les normes UNE. Pot ser casolana, n’hi ha prou que cobreixi bé el nas, la boca i la barbeta, i que estigui neta i es segueixin les indicacions d’ús del fabricant. És d’ús personal i mai s’ha de compartir. En el cas dels docents, també pot ser quirúrgica.

On l’han de deixar quan se la treguin?

Cal guardar-la dins d’una bossa o estoig identificada amb el nom de l’infant.

En quins moments cal que l’alumnat es renti les mans?

L’alumnat s’ha de rentar les mans:

– En arribar i sortir del centre educatiu.

– Abans i després dels àpats.

– Abans i després d’anar al lavabo.

– Abans i després de les diferents activitats.

Els centres educatius han de garantir l’accés a gel hidroalcòholic i/o sabons allà on sigui necessari.

Quines mesures s’han de prendre a les aules?

A les aules s’ha de garantir la separació mínima d’1 metre entre alumnes. També s’ha de garantir una correcta ventilació (un mínim de 10 minuts 3 vegades al dia), i la neteja i desinfecció de l’espai, així com de les superfícies d’ús comú i dels estris i els materials. Sempre que sigui possible, es recomana que l’alumnat estigui assegut mirant en el mateix sentit.

I al pati?

Al pati, s’ha d’estar amb el grup estable de convivència i no es poden compartir ni estris, ni joguines, ni menjar

I a les activitats extraescolars?

L’ús de mascareta és obligatori a partir dels 6 anys d’edat, excepte que hi hagi una contraindicació o es faci una pràctica esportiva. Es recomana que, en la mesura que sigui possible, es mantingui la distància física recomanada. Hi poden participar infants i adolescents de diferents edats i grups estables, però convé que la composició del grup de participants sigui el més constant possible perquè s’acabi convertint en un segon grup estable.

Què passa amb els esports d’equip? Ja no es fan?

Sempre que sigui possible, s’ha d’optar per la pràctica d’esports d’equip que impliquin un menor risc de contacte, dins del grup de convivència estable, en espais a l’aire lliure o molt ben ventilats, amb una bona higiene de mans i durant períodes curts de temps.

A les escoles bressol també s’han d’aplicar les mateixes mesures de protecció?

Les mesures de protecció també són aplicables a les escoles bressol, amb algunes particularitats: L’ús de la mascareta no està indicat per als menors de 2 anys. El personal del centre ha de disposar de roba i calçat exclusiu per al centre. Per a l’alletament matern, és recomanable disposar d’un espai específic, ben ventilat. Per accedir als centres, les mares han de seguir les mesures de prevenció (rentat de mans, mascareta). Els cotxets s’han de desar a l’espai habilitat i s’ha d’evitar manipular-los un cop desats. Els xumets i biberons s’han de desar dins d’estoigs o fundes individuals. Cal utilitzar guants per al canvi de bolquers i evitar manipular-los un cop desats.

Com ha d’actuar el centre si el meu fill o filla presenta algun símptoma en horari lectiu?

Li han de posar una mascareta quirúrgica (si és més gran de 2 anys i no presenta cap particularitat que en contraindiqui l’ús) i l’han de portar a un espai d’ús individual i ben ventilat. / Us han de trucar perquè l’aneu a recollir. Haureu de posar-vos en contacte amb el vostre centre d’atenció primària perquè el metge o metgessa pugui fer-li la visita en les primeres 24 hores de l’aparició dels símptomes. / Ara bé, si els símptomes són greus (dificultat per respirar, afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se, etc.), han de trucar al 061 Salut Respon i tot seguit us han d’avisar.

El meu fill o filla presentava símptomes compatibles amb la COVID-19, però s’ha demostrat que la causa era una altra malaltia. Quan pot tornar a l’escola?

En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, es pot reincorporar seguint les recomanacions del document de no assistència al centre educatiu per malaltia transmissible. De manera general, els infants es poden reincorporar quan faci 24 hores que no tenen febre.

Què passa si hi ha un cas positiu en el grup de convivència estable del meu fill o filla?

Si es produeix un cas positiu, tot el seu grup estable de convivència ha de fer quarantena preventiva a casa durant 14 dies. S’ha de fer una prova PCR a tots els integrants del grup al més aviat possible.

Si el meu fill o filla està esperant els resultats de la PCR, el seu germà o germana pot anar a escola?

Els germans que van a la mateixa escola i que conviuen amb un infant amb sospita d’infecció han de quedar-se a casa fins a conèixer el resultat. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu.

Si el meu fill o filla té COVID-19, la família també ha de fer quarantena o aïllament?

En el cas de PCR positiva, els germans i familiars que són contactes estrets han de fer quarantena durant 14 dies i també se’ls ha de fer una PCR.

Si el meu fill o filla és un contacte estret d’un cas positiu i el resultat de la PCR és negatiu, pot tornar a l’escola?

Independentment que el resultat de la PCR sigui negatiu, el vostre fill o filla ha de continuar la quarantena durant els 14 dies posteriors al darrer contacte, ja que és la durada màxima del període d’incubació del virus.

Si el meu fill o filla ja ha passat la COVID-19, també ha de fer aïllament preventiu?

Les persones que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per PCR al llarg dels 6 mesos anteriors estan exemptes de fer quarantena.

Si el meu fill o filla agafa la COVID-19, quan pot tornar a l’escola?

Si no ha requerit ingrés hospitalari i l’han atès a l’atenció primària, ha de mantenir l’aïllament durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin transcorregut un mínim de 72 hores des que hagin desaparegut. No cal fer-li una altra PCR per reincorporar-se al centre.

Què passa si hi ha dos casos positius en grups de convivència diferents?

Si dos membres de dos grups diferents que comparteixen un mateix espai (l’edifici, un torn, l’ala d’un edifici, el menjador, etc.) tenen un resultat positiu de la PCR, el Servei de Vigilància Epidemiològica ha de fer una valoració i es podria recomanar la quarantena domiciliària dels grups d’aquell espai durant 14 dies. Per tant, es produeix la interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies.

Si dos o més membres de grups diferents en espais diferents tenen un resultat positiu de la PCR, es podria recomanar la quarantena dels grups de convivència afectats durant 14 dies. Es podria plantejar, a més, la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies.

Nou comentari