El ple sobre Ca n’Anglada

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ CAN ANGLADA: TAULA CAN ANGLADA 2030 I CARRER S.CRISPÍ

Javier González Delgado portaveu del Grup Municipal de Ciutadans, Marc Armengol i Puig, portaveu del Grup Municipal de PSC, i Meritxell Lluís i Vall, portaveu del Grup Municipal de Junts x Terrassa, d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenten la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta corporació.

EXPOSICIO DE MOTIUS

El mes de febrer tingué lloc un debat al Ple municipal a propòsit de la situació del barri de Ca n ́Anglada i per donar compliment als compromisos adquirits, en el mandat anterior, referents al desplegament del Pla de Futur Ca n ́Anglada 2030. Aquest debat va concloure amb la retirada de la proposta de resolució, a l ́espera d ́una trobada dels veïns, els grups municipals i els responsables municipals amb el Síndic de Greuges. Una reunió que, finalment, no va tenir lloc a causa de la malaltia del Síndic i del posterior confinament. El mes de setembre la reunió prevista amb el Síndic, els veïns i l ́oposició es va suspendre, a instàncies de l ́equip de govern, per motius sanitaris, per bé que havíem estat informats de què PROCICAT havia autoritzat la reunió .

L ́endemà, però, el Síndic, l ́alcalde, la síndica de Terrassa, persones de l ́equip tècnic i alguna persona de l ́equip de govern van fer una visita guiada al barri. Cap membre de l ́oposició ni tampoc els veïns havien estat informats de la visita la qual no es va fer pública fins 24h desprès de què tingués lloc. A data d ́avui, la nova data de la reunió amb el Síndic encara no es coneix. En el decurs d ́aquest mes hi hagut dues reunions més vinculades a la situació del barri: la Taula de Can n ́Anglada i una reunió amb els veïns afectats per la situació del bar del c. St. Crispí. La reunió de la Taula va posar de relleu que a la retirada de les antenes parabòliques, un dels projectes proposats per l ́associació de veïns, no era prioritari. La resta de projectes es trobaven en fases diverses, afectats diversament per la pandèmia. L ́única proposta en ferm fou la realització d ́una enquesta per polsar l ́opinió del barri sobre la situació en què es troba i la proposta als servei per impulsar nous microprojectes. La reunió amb les veïnes del c. St. Crispí va servir per constatar que l ́equip de govern no tenia una estratègia sobre el que calia fer per acabar amb els problemes d ́incivisme del bar. D ́altra banda, el mes de juliol, davant els parers contradictoris de diferents juristes municipals, el Ple va acordar instar: “els equips jurídics perquè abans de dos mesos tinguin prepararat un dictamen al respecte”. Aquest dictamen encara no el tenim. Val a dir, també, que la reunió es va haver de suspendre quan una de les veïnes va patir un atac d ́ansietat. La situació del barri de Ca n ́Anglada és un tema recurrent al Ple municipal. I ho és perquè amb massa freqüència sentim queixes dels veïns els quals, de manera espontània, reclamen per la via política allò que no poden assolir un cop han esgotat la via administrativa ordinària. La cronificació de situacions d ́incivisme i la sensació de què l ́administració municipal encaixa les denúncies, però no entoma els problemes creen desànim i a la llarga malmeten la confiança de la ciutadania en les institucions.

Recentment diversos veïns del barri de ca n ́Anglada s ́han posat en contacte amb els grups municipals de l ́oposició desprès de constatar que les seves queixes i denúncies reiterades per la situació creada per un bar del carrer S. Crispí no han tingut resposta. Estem parlant d ́un bar que, tal i com va dir al darrer Ple la regidora del districte, ha passat per diverses mans i acumula una seixantena de denúncies sens que la situació hagi canviat. Aquest expedient està en mans del serveis jurídics municipals a l ́espera de què es prengui una decisió al respecte. Mentrestant, el bar continua la seva activitat, acumula denúncies i la degradació de la convivència és un fet. Què ha de fer aquest ajuntament davant d ́aquesta situació? El Pla de Futur ca n ́Anglada 2030 havia de ser una via per entomar la situació d ́un barri que presenta un problemàtica històrica de convivència veïnal. Al Ple de febrer es va fer palès que el Pla de Futur tenia una dotació pressupostària difícil de localitzar i que les prioritats municipals no estaven ben bé en sintonia amb les preocupacions veïnals. Recordem que les preocupacions dels veïns feien referència al mercat il·legal al carrer, a les antenes parabòliques col·locades al marge de la normativa municipal, el sistema d ́avisos del 092 o l ́esplai al carrer. I recordem també que l ́equip de govern no compartia alguna d ́aquestes preocupacions per considerar que alguns del microprojectes contemplats ja havien estat posats en marxa i que, en relació a les inquietuds dels veïns, s ́apostava per la mediació més que per les accions coercitives. La pandèmia va aturar els microprojectes i va fer oblidar momentàniament els problemes del barri, però ara de nou la situació torna a aflorar. En un context de forta contracció econòmica que no ajudarà a millorar la convivència, l ́Ajuntament ha d ́articular vies de solució al problema plantejat al carrer S.Crispí i ho de fer amb el suport dels veïns i dels grups municipals. Per tot plegat proposem:

ACORDS 1. Primer.- Instar a l’Equip de Govern al compliment íntegre, i en el termini més breu possible, de la proposta de resolució aprovada el juny del 2018 en relació al barri de Ca n’Anglada respectant la metodologia acordada que té com a base els micro-projectes.

2. Segon.- Executar els micro-projectes aprovats en el marc de la Taula de Futur de Ca n’Anglada: 1) eliminació d’antenes parabòliques; 2) eliminació del mercat il·legal i 3) esplai al carrer i dinamització del poliesportiu i 4) 092, identificació de les trucades a la policia.

3. Tercer.- Dotar pressupostàriament els micro-projectes esmentats a l’acord segon mitjançant les corresponents transferència de crèdit.

4. Quart.- Agilitzar les deliberacions jurídiques per determinar mesures concretes per acabar amb les situacions d ́incivisme reiteradament observades al bar del carrer S.Crispí. En aquest sentit instem els equips jurídics perquè abans de dos mesos tinguin prepararat un dictamen al respecte.

5. Cinquè.- Activar les inspeccions sanitàries i de treball del bar del carrer S. Crispí per verificar que compleix la normativa establerta.

6. Sisé.-Incrementar la presència policial al carrer S.Crispí per evitar situacions d ́incivisme.

7. Seté.- Comunicar aquests acords al Síndic de Greuges de Catalunya a la Síndica de Greuges de Terrassa i al Consell Municipal del Districte II

Nou comentari