El Grup municipal del PSC ha presentat al ple de setembre una proposta de resolució per a la dinamització del sector de l’hostaleria en el barri de Ca n’Anglada. Finalment, s’ha decidit llegir només els acords. S’ha aprovat per unanimitat.

Proposta de resolució per a la dinamització del sector de l’hostaleria en el barri de Ca n’Anglada

EXPOSICIÓ DE MOTIUS Al barri de Ca n’Anglada hi ha un gran nombre d’establiments d’hostaleria amb una gran qualitat i llarga tradició a la ciutat. Malauradament, l’hostaleria del barri troba que la manca de places d’aparcament minva la seva capacitat comercial. De fet, en els darrers mesos l’Associació de Comerciants de Ca n’Anglada ha realitzat un estudi sobre la situació de l’hostaleria entre els seus membres, on s’ha analitzat quines són les principals mancances i inconvenients que tenen els seus membres.

En aquest estudi s’ha constat que el principal problema de l’hostaleria en el barri de Ca n’Anglada és l’estacionament un cop la zona blava finalitza a les 20:00 de la nit. A diferencia de la resta del comerç, el punt àlgid de vendes de l’hostaleria és als caps de setmana en horari nocturn, quan la zona blava no funciona i no fa el seu servei de rotació de l’estacionament públic. D’altra banda, l’Ajuntament disposa d’un pàrquing soterrat a l’Avinguda Barcelona que permetria espais. Aquesta situació produeix que potencials clients de fora del barri, que poden ser de diferents indrets de la ciutat o de les poblacions properes i volen anar als establiments d’hostaleria del barri no trobin zones d’estacionament lliures i optin per marxar fora del barri i anar a les grans superfícies comercials, agreujant la difícil situació del comerç de barri i de proximitat. Precisament, el comerç de barri ha de ser un dels actors de la dinamització que necessita el barri de Ca n’Anglada respecte a la ciutat i a la seva personalitat per a continuar construint ciutat en positiu i més en temps de pandèmia. De les darreres enquestes sobre el tema que en tenim coneixement en destaca certa fidelitat al comerç de barri situant entre el 70 i 80% el seus consumidors, demostrant així que la mobilitat en els establiments es veu compensada, però en canvi en les franges de màxim funcionament potencial de l’Hosteleria hi detectem aquesta debilitat. Per tots aquests motius, proposem al Ple de l’Ajuntament de Terrassa l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Engegar, revisar o completar un nou programa de targes de bonificació per al pàrquing d’Egarvia a l’Avinguda Barcelona, en horari nocturn, orientat a l’hostaleria del barri. Aquestes targes haurien de funcionar de divendres a diumenge, de 20:00 a 23:30 i tenir una duració mínima d’una hora.

Segon.- Avaluar-ne l’ús i valorar fer-ho extensiú a altres barris egarencs.

Tercer.- Comunicar els acords al Consell Municipal del Districte II, a l’Associació de Comerciants de Ca n’Anglada i a l’Associació de Veïns de Ca n’Anglada.

Nou comentari